שינוי כתב הקדש

סעיף 23 (א) לחוק הנאמנות, התשל"ט - 1979 קובע: "בית המשפט רשאי לשנות או לבטל הוראה מהוראות כתב ההקדש, אם מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו ואם משום שראה כי חל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק לעשות כן ושהדבר תואם את אומד דעתו של יוצר ההקדש". קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי כתב הקדש: 1. התובע הגיש בחודש מאי 2011 תובענה נגד תשעה נתבעים ובמסגרתה ביקש ליתן צו עשה "אשר יורה על הכנסת הוראה לשטר הקדש לפיה ניתן יהא למנות חברים ו/או נאמנים נוספים להקדש מקרב הקהילה עצמה ופעיליה, וזאת בתנאי שהאדם הנבחר יהא ראוי למינוי ויציג תמיכה של מתפללים מקרב הקהילה במועמדותו ובבחירתו כנאמן להקדש". כמו כן ביקש התובע ליתן פסק דין הצהרתי שייקבע, כי הוא זכאי להצטרף להקדש כנאמן ו/או חבר מחבריו. 2. התביעה נגד הנתבעים 2, 5 - 9 נמחקה בהתאם להחלטתי מיום 20/11/11 ולאחר מכן גם נמחקה הנתבעת 4 מהתובענה בהתאם להחלטתי מיום 16/1/12. 3. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו. הנתבעת 3 בחרה שלא להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה. הנתבע 1 הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו אך משלא הגיע העד לישיבת ההוכחות, נמשך התצהיר מהתיק. כלומר, כל הראיות שלפני הן תצהירו של התובע והנספחים שצורפו לתצהירו. ב"כ התובע טען טענות בנוגע לאי הגשת תצהירים על ידי הנתבעים אלא שאין חובה להגיש תצהירים. בהתאם לתקנה 168 (ב) לתקסד"א, כאשר לא מגיש בעל דין תצהיר עדות ראשית, הוא לא מורשה להביא עדים או להוכיח את העובדות שהיה מבקש להוכיחן באמצעות עדות. ב"כ הנתבעת 3 הודיעה עוד בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 25/3/12, כי היא לא תגיש ראיות בתיק. ב"כ הנתבעת 1 שקל אם להגיש תצהיר עדות ראשית ובסופו של דבר החליט להגיש, אך משלא הופיע העד, נותרה גם הנתבעת 1 ללא תצהיר עדות ראשית מטעמה, אך אין לכך כל השלכה אקוטית לגורלו של התיק מעבר לעובדה שאין לנתבעים ראיות מטעמם, וכבר אציין כי למרות שהנתבעים לא הביאו ראיות מטעמם, יש לדחות את התובענה. 4. רקע עובדתי נדרש: א) התובע מתגורר מזה שנים רבות ברחוב הרב קוק בתל אביב. ב) על פי תצהירו של התובע, בשנת 1954 נערך שטר הקדש, המאשר שעיריית תל אביב קיבלה בעברמרו"ח פלמן המנוח, כמפרק האגודה "מאה שערים בע"מ", נכסים שונים על מנת שיהפכו להקדש. הנכסים כללו שני בתי כנסת, בית מרחץ ומקווה לידו, והכל בתחום הרחובות יונה הנביא, הירקון ומאה שערים בתל אביב. בשטר ההקדש נקבע, כי הנאמנת על ההקדש תהיה עיריית תל אביב והיא תפעל לביצוע תנאי ההקדש ותנהל אותו על ידי ועד מנהל שיתמנה על ידי ראש העירייה ושני הרבנים הראשיים של המחוז בצירוף הרב הלוי ז"ל שהיה אז אב בית הדין, ועם פטירתו ימנו חבר אחר בועד המנהלים. מאז נהרסו המקוה ובית המרחץ על פי דרישת העירייה עצמה, בהיותם"מבנה מסוכן" ועל המגרש התנהל מגרש חניה. כמו כן הוחלפו הנאמנים על פי אישור בית משפט המחוזי. ההקדש כולל כיום: בית כנסת הגר"א ברחוב הירקון 42 תל אביב . בית כנסת נוסף ברחוב יונה הנביא 27 בתל אביב. בית ספר יסודי דתי לבנים ובנות ברחוב יונה הנביא 27 תל אביב. מגרש חניה ברחוב הכובשים 8 תל אביב. (אציין, כי נתונים אלו לקוחים מתוך תצהירו של התובע, שכן הוא לא נחקר בחקירה נגדית על נתונים אלו והנתבעים כאמור לא הגישו ראיות מטעמם). ג) התובע טען, כי בשנת 1999 נוסד ההקדש החדש "מאה שערים" ועל פי דעתו, הוא זה שהיה אמור לנהל את בתי הספר ובית הכנסת ולהיות מבעלי העמדה המובילים והמשפיעים ביותר בהקדש למרות זאת, הובאו בעלי תפקידים שהם תושבי בני ברק שלא שייכים לשכונה והם אלו שקיבלו תפקידים ומעמד. ד) בשנת 1999 ביקש התובע להצטרף להקדש כאחד מנאמניו וחבריו. (ראה סעיף 15 לכתב התביעה). קודם לכן התקיים דיון בפני סגה"נ השופט טלגם ביום 24/5/99. כב' סג"נ השופט טלגם פירט בהחלטתו את התהפוכות שחלו בהקדש משנת 1954 ועד למתן ההחלטה. ציין, כי תלויה ועומדת בפניו בקשה של הנאמנים לאשר את מכירת מגרש החניה במטרה להשתמש בכספים לפרעון חובות מיסים המוטלים על הנכס וביתרה לעשות שימוש לצורך שיפוץ בתי הכנסת. לבקשת הנאמנים הצטרף רשם ההקדשות אשר תמך בשינוי הוראות ההקדש ואילו המועצה הדתית תמכה בבקשת המתפללים, לקיים את ההקדש כלשונו ולהפיק הכנסות באמצעות השכרת המגרש לחניה בשימוש מושכל בזכויות של מבנה שהיה תלמוד תורה. כב' סג"נ השופט טלגם קבע, כי עיון בשטר ההקדש מגלה שאין למנות נאמנים להקדש בבית המשפט אלא אם יחליט בית המשפט לשנות מהאמור בהקדש. לפי שטר ההקדש, ניהול הנאמנות של ההקדש הוא בידי העירייה. את הועד המנהל אמורים למנות ראש העירייה ביחד עם שני הרבנים הראשיים של תל אביב יפו. כב' השופט לא מצא, כי יש מקום לשנות את תנאי ההקדש ולפיכך החליט, כי עיריית תל אביב מתוקף תפקידה כנאמנת על ההקדש, תגיש בתוך 45 יום הודעה על מינוי ועד מנהל. נקבע המשך דיון ליום 12/7/99. באותו דיון הוצג כתב מינוי של ועד מנהל להקדש. מונו חמישה אנשים לועד המנהל ועו"ד הופמן, ב"כ הנתבעת 1, התמנה ליועץ משפטי של ההקדש. לדיון שהתקיים ביום 12/7/99 התייצב גם התובע, הוא ביקש להצטרף כצד לדיון. הרב זאובר לא התנגד לצירופו של התובע אך בית המשפט לא קבע כי יש לצרפו. ממילא אישר בית המשפט באותו מועד את קבלת כתב המינוי לנאמני ההקדש ואת הרכב הועד המנהל, כאשר התובע אינו חלק מנאמני ההקדש והועד המנהל. 5. תמצית טענות התובע: בכתב התביעה טען התובע בלקוניות מרובה, כי קיימים אי סדרים בהקדש וכי חברי ההקדש עשו עסקאות עלומות, פזרו כספים רבים ולא פועלים לטובת חברי הקהילה ותושביה. התובע שהוא לטענתו "מראשי הקהילה וממקימיה" מתאים לדעתו להתמנות כנאמן נוסף להקדש והוא גם צירף לכתב התביעה רשימה של אנשים לטענתו תומכים בו. בסעיף 20 לכתב התביעה מבהיר התובע, כי על פי שטר ההקדש לא ממנים נאמנים להקדש בבית משפט זה אלא אם בית משפט יחליט לשנות את האמור בהקדש ועל כן הוא מבקש לשנות את שטר ההקדש. 6. תמצית טענות הנתבעת 1: הנתבעת 1 חולקת על כך, שהתובע ראוי לשמש כנאמן, ואף מציינת, כי נראה שהתובע סובל מחוסר שיפוט והבנת המציאות. הנתבעת 1 לא סבורה, כי יש הצדקה כלשהי לשנות את תנאי ההקדש או לצרף אנשים חדשים להקדש ואם בית משפט יסבור כי יש מקום לצרף אנשים חדשים להקדש, אזי תשמח הנתבעת להמליץ על אנשים ראויים ומקובלים על ציבור המתפללים, מה שלא ניתן לומר לגבי התובע. הנתבעת מכחישה טענות לחוסר סדרים או לעסקאות עלומות. מציינת, כי כל התכתובות ומכתבי התלונה ששלח התובע לגופים שונים לא הובילו למסקנה ולפיה קיים אי סדר והיא נמנעה מהגשת תלונה על התובע רק מתוך כבוד למשפחתו ותוך היכרות במצבו הנפשי. הנתבעת מדגישה, כי מכתב התמיכה שצורף לכתב התביעה כולל חתימות של אנשים הוחתמו על ידי התובע במרמה ולאחר שנודע להם, הם ביטלו את חתימתם וחלקם כלל לא מתפללים בבתי הכנסת. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה רשימה של אנשים אשר ביטלו את חתימתם וכן מתפללים אשר חתמו על רשימה ולפיה הם מביעים את התנגדותם לכך שהתובע ישמש כנציג בהקדש. 7. תמצית טענות הנתבעת 3: הנתבעת 3 ציינה בכתב ההגנה, כי התובע הגיש מספר תלונות לרשם ההקדשות החל משנת 2005 - 2009. תלונתו האחרונה נבדקה באמצעות רו"ח מטעם רשם ההקדשות ולא נמצאו כל ראיות לליקויים אשר נטענו בתלונה. סיכום בדיקתו של רוה"ח מעלה את הממצאים הבאים: א) מסקירת הדוחות הכספיים לשנים 2000 - 2008 עולה כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את פעילות ההקדש ומתאימים לפעילות בחשבון הבנק של ההקדש. ב) אשר לאי המצאת דוח הכנסות והוצאות של בתי הכנסת הגר"א ובית שלמה על נאמני ההקדש לדרוש מהגבאים דוחות, לבדוק דוחות אלה ולהעבירם כדין לרשם ההקדשות. ג) באשר לנכס ברח' יונה הנביא 27 ת"א, נקבע, כי יש להעביר לבדיקת רשם ההקדשות מסמכים בקשר עם טענת נאמני ההקדש כי עלות השיפוץ שולמה במלואה ע"י העמותה בתמורה להפחתת שכר הדירה. יש לבחון את עלויות השיפוץ במלואן בקיזוז מסכום דמי השכירות המלאים (עפ"י שווי שוק). ד) באשר לנכס ברחוב הכובשים 8 ת"א, נקבע, כי יש לבחון את יכולת השימוש במגרש למטרות ההקדש ובמידה ונדרש שינוי בדרך שינוי מטרות או מכירת הנכס יש להגיש בקשהמוקדמת בהתאם לחוק הנאמנות. במקרה של מכירה יודגש כי נדרשים הליכי מכירה פומביים כמפורט בנוהל אשר צורף. ה) באשר לתלונות מטעם מר עזרא לוי - המתלונן: צוין, כי גם אם הרגיש מקופח או נפגע מצד מתפללי בתי הכנסת ונאמני ההקדש,הרי שהוא לא הציג ראיות לטענותיו. גם בבדיקת חשבון הבנק של ההקדש, הדוחות הכספיים וביקור במקום לא נמצאו ראיות התומכות בתלונותיו הן מבחינת ניהול כספי ההקדש והן מבחינת התנהלות הנאמנים. כלומר, בדיקה מקיפה של טענות התובע נעשתה תוך בחינת דוחות לשנים 2000 - 2008 ולא נמצאו ראיות התומכות בתלונותיו של התובע הן מבחינת ניהול כספי ההקדש והן מבחינת התנהלות הנאמנים. מעבר לקביעה ולפיה יש לדרוש מהגבאים דו"חות באשר לבתי הכנסת ולבדוק הדוחות, לא נמצא פגם בהתנהלות ההקדש. יצוין, כי בכתב ההגנה שהגיש רשם ההקדשות בחודש אוגוסט 2011 נטען, כי נאמני ההקדש לא ענו לפניה שנערכה אליהם בעניין זה, אך ביחס לתלונות התובע - לא נמצאו ראיות שיתמכו בתלונותיו. רשם ההקדשות סבור, כי נדרש שינוי שטר הקדש בהתאם לסעיף 23 (א') לחוק הנאמנות התשל"ט - 1971 וכי יש למנות נאמן חיצוני אובייקטיבי להקדש אשר יסייע בהגשת דוחות שנתיים בעיתם ורצוי שיהיה מתחום ראיית החשבון. רשם ההקדשות מתנגד למינויו של התובע כנאמן, שכן סכסוכו רב השנים עם יתר הנאמנים והתנהלותו עשויה להזיק ולשתק את פעילות ההקדש ולא יתרום למימוש מטרותיו. 8. לאחר שעיינתי בטיעוני כל הצדדים מצאתי כי דין התובענה להידחות מהנימוקים הבאים: א) סעיף 23 (א) לחוק הנאמנות, התשל"ט - 1979 קובע: "בית המשפט רשאי לשנות או לבטל הוראה מהוראות כתב ההקדש, אם מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו ואם משום שראה כי חל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק לעשות כן ושהדבר תואם את אומד דעתו של יוצר ההקדש". ב) לא מצאתי כי התובע הוכיח טעם כלשהו לביצוע שינוי בהוראות כתב ההקדש. צו העשה המבוקש ולפיו בית משפט יורה לשנות שטר ההקדש באופן שניתן יהיה למנות חברים נוספים להקדש "וזאת בתנאי שהאדם הנבחר יהא ראוי למינוי ויציג תמיכה של מתפללים מקרב הקהילה במועמדותו ובבחירתו כנאמן להקדש" ,הוא צו עשה כללי, שאינו דן בזהות זו או אחרת של המועמד הסצפיפי שמבקשים לצרפו כנאמן להקדש. התובע עצמו לא מבסס כלל את טענותיו ביחס להתנהלות ההקדש. לו היה מציג ראיות לכאורה מהן עולה, כי הנאמנים הקיימים לא עושים מלאכתם נאמנה ועל כן יש צורך לשקול את שינוי הוראות שטר ההקדש ולקבוע, כי ניתן למנות חברים נוספים, אזי היה ניתן לשקול את בקשתו. אך התובע עצמו לא מבסס כלל את טענותיו ולא מוכיח אי סדרים, אלא מבקש להסתמך על כתב ההגנה של רשם ההקדשות ממנו עולה, כי לאחר בדיקת רוה"ח בשנת 2009 התבקשו הנאמנים להשיב לדרישת רשם ההקדשות לבדיקות נוספות וטרם נענו לדרישות. ג) התובע במסגרת התובענה שלפני לא ביקש לנהל כלל הליכים מקדמיים ולא שלח דרישות לנתבעים על פי תקנות סדרי הדין בנוגע להליכים המקדמיים. רק לאחר שכבר הגיש תצהיר עדות ראשית וזמן קצר לפני ישיבת ההוכחות, הוא ביקש להורות לרשם ההקדשות למסור לו דוחות כספיים שנתיים משנת 1999 - 2011. ב"כ רשם ההקדשות ציינה, ובצדק, בתגובתה, כי רק ערב ההוכחות מנסה התובע את מזלו בבקשה מעין זו למרות שלא טרח לפנות למשרדי רשם ההקדשות ולעיין בעצמו בתיק ההקדש, או לנהל הליכים מקדמיים עפ"י הוראות כל דין. לפנים משורת הדין, צורפו הדוחות הכספיים של ההקדש ליום 31/12/09 וליום 31/12/10 תוך ציון העובדה, כי נכון לאותו מועד, אין בידי רשם ההקדשות דוחות כספיים נוספים. מהאמור לעיל עולה - כי לאחר הדו"ח של רואה חשבון משנת 2009, שלח ההקדש מסמכים נוספים לרשם ההקדשות ולו לפחות - דו"חות כספיים. כלומר, גם לאחר בדיקת רוה"ח מטעם רשם ההקדשות בשנת 2009 - בדיקה שהעלתה כי לא נמצא ממש בתלונות התובע, המשיך ההקדש להגיש דו"חות כספיים שנתיים. כיוון שההקדש מגיש דו"חות כספיים, לא מצאתי כל הצדקה להורות על שינוי כתב ההקדש ולהורות על מינוי רו"ח כנאמן חיצוני להקדש. אם יסבור רשם ההקדשות כי יש צורך בשינוי תנאי שטר ההקדש, יתכבד הוא לנקוט בהליך מתאים בבית משפט, אך כל עוד הוא לא זה שביקש בתובענה זו סעד כלשהו ולא הגיש ראיות מטעמו, והוא מבקש לדחות את התובענה, לא מצאתי, כי יש מקום ליתן סעד שכזה. אין ספק שדוחות היו בזמנו בידי רשם ההקדשות שכן רוה"ח אשר ביצע את הבדיקה בשנת 2009 מסתמך מפורשות על דפי בנק ועל דוחות כספיים לשנים 2000 - 2008. הוא ציין מפורשות, כי הדוחות משקפים באופן נאות את פעילות ההקדש ומתאימים לפעילות של חשבון הבנק של ההקדש. הדוחות אשר לפנים משורת הדין הוצגו על ידי ב"כ רשם ההקדשות לב"כ התובע מתייחסים לשנים 2009 - 2010. כלומר - הדוחות לגבי רוב רובה של התקופה הרלוונטית הוצגו. רובם גם נבחנו לגופם ע"י רו"ח מטעם רשם ההקדשות ולא נמצא בהם ליקוי המצדיק את קבלת תלונות התובע, ועל כל פנים התובע עצמו לא ציין דבר וחצי דבר בנוגע לנכונות הנתונים המופיעים באותם דוחות. ד) על מנת שאשנה את תנאי ההקדש, צריכה להיות סיבה שתצדיק זאת ולא רק רצונו של התובע בכך, מתוך מניע אישי בלתי מוסתר - לקבל תפקיד בהקדש או באחד מהמוסדות השייכים להקדש. כך למשל מלין התובע על כך, שאנשי ההקדש הביאו מורים ומורות, קבלנים וקבלני משנה, ואברכים לצורך פעילות ההקדש וזאת שלא מתוך חברי הקהילה בתל אביב אלא מבני-ברק. עוד הוא סבר, שהוא יכול לשמש מנהל אדמיניסטרטיבי של בתי הכנסת, ולמרות זאת הביאו אנשים אחרים לצורך כך (ראה סעיף 12 לתצהירו). בכתב התביעה אף נכתב, כי הוא היה אמור לנהל את בתי הספר ובית הכנסת. (ראה סעיף 12 לכתב התביעה). כלומר, רצונו של התובע לקבל תפקיד בהקדש הוא המניע הברור לבקשותיו לרבות הגשת התובענה דנן. ה) נשאלת השאלה - האם רצונו זה של התובע לקבלת תפקיד זה או אחר בהקדש, הוא טעם מספיק על מנת לשנות את כתב ההקדש? אינני סבורה כי רצונו הפרטי הוא טעם מספיק לשינוי כתב ההקדש. התובע עצמו לא הוכיח כלל כי ההקדש לא מנוהל כראוי על ידי הנאמנים הנוכחיים. למרות שטען בכתב התביעה, כי הוא מקובל על חלק מחברי ההקדש והמתפללים, הוא לא הביא לעדות מטעמו ולו עד אחד שיתמוך בטענתו. כל שרוצה התובע הוא, שנאמין לו כי הוא בעל יכולת לקבל תפקיד בהקדש וכי כישוריו מתאימים לכך, למרות שאין לו השכלה פורמלית בתחום הפדגוגי או הפיננסי. ו) לסיכום עניין זה: התובע לא הוכיח כלל צורך בשינוי תנאי ההקדש. ז) יצוין, כי גם לו הייתי מגיעה למסקנה ולפיה יש צורך בשינוי תנאי ההקדש ויש לצרף נאמן נוסף, הרי שלא ניתן היה להגיע למסקנה ולפיה דווקא התובע הוא זה שצריך לצרפו כנאמן נוסף. התובע אישר בחקירתו הנגדית, כי אין לו השכלה רשמית. לטענתו הוא בעל השכלה תורנית בלתי פורמלית והוא שומע הרצאות רבות. ברור שהוא אינו רו"ח ואין לו השכלה כלכלית אשר יכולה לשכנע את בית המשפט כי דווקא הוא מתאים לעסוק בענייני הכספים של ההקדש. (אני מציינת את נושא מקצוע ראיית החשבון כיוון שב"כ רשם ההקדשות לא התנגדה למינו נאמן חיצוני נוסף והציעה, כי יהיה מדובר ברו"ח). התובע גם אינו בעל תעודת הוראה או בעל הכשרה פורמלית לשמש כמנהל בית ספר. הוא גם אינו קבלן שמבצע עבודות בנייה וממילא, לא ברור, מדוע הוא סבר כי דווקא הוא יכול לנהל את בתי הספרולא ברור, מדוע הוא מלין על כך שמביאים למקום רב, אברכים ומורים מבני ברק. הרי הוא אינו רב מוסמך, אינו מורה מוסמך. ומה פסול בכך שבתי הספר, בתי הכנסת, ומוסדות ההקדש ינוהלו על ידי אנשי מקצוע? התובע לא שכנע אותי כי בקרב אנשי הקהילה במקום היו אנשים מתאימים לשמש מנהלי בית ספר, מורים, רבנים וכו' יותר מבעלי התפקידים בפועל כיום. על פנים - לא הובא לעדות אף לא אחד מאנשי הקהילה כדי שניתן יהיה להתרשם מכישוריו. הוא כן שכנע אותי, שהוא אינו בעל הכשרה פורמלית המאפשרת לו לשמש מנהל בית ספר, או להיות מורה בבית ספר מסודר ומוכר וממילא, הוא גם לא טען שהוא בעל הסמכה לשמש כרב. התובע גם לא חולק על כך, שמערכת היחסים בינו ובין אנשי ההקדש אינה טובה. כל שציין הוא שהוא מעוניין "לפתוח דף חדש בשביל העתיד שיהיה שלום בין כולם לשם שמים". (עמ' 15 שורה 18 לפרוטוקול). כלומר, נכון להיום ומזה שנים רבות היחסים בינו ובין אנשי ההקדש אינם טובים וזאת בלשון המעטה. בנסיבות אלו, גם לו הייתי מגיעה למסקנה ולפיה יש צורך במינוי נאמן נוסף, הרי שלא היה מקום למנות נאמן אשר לא נמצא ביחסים טובים עם יתר הנאמנים וזאת גם מבלי להרחיב בנוגע לטענות שהועלו על ידי אנשי ההקדש ביחס להתנהלות הכללית של התובע ולתפיסת המציאות שלו. כל שהצליח התובע בתביעה זו, זה להעיד על עצמו כי לדעתו הוא מוכשר ומסוגל למלא תפקידים בהקדש. הוא לא הביא ולו עד אחד שיוכל להוכיח כי הוא מקובל על מאן דהוא בקהילה. לא הוכח כי חל שינוי נסיבות ממתן ההחלטה על ידי סגה"נ דאז השופט טלגם ועד היום אשר מצדיק את שינוי תנאי ההקדש וממילא, לא שוכנעתי, כי יש מקום להצהיר שדווקא התובע מתאים להיות נאמן בהקדש. 9. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין התובענה להידחות. ב) התובע ישא בהוצאות הנתבעת 1 ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ ובהוצאות הנתבעת 3 ושכ"ט בסך 5,000 ₪. סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל.הקדש