תובע ייצוגי שנפטר

מה הדין בסוגיית החלפת תובע ייצוגי שנפטר ? תקנה 19 לתקנות תביעות ייצוגית תש"ע 2010, קובעת כי בכול ענין של סדר דין בבקשה לאישור או בתובענה ייצוגית, יחולו תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים, אם אין בחוק תובענות ייצוגיות או בתקנות הוראה אחרת לענין הנדון. מאחר שאין הסדר ספציפי בחוק תובענות ייצוגיות או בתקנות, לענין מותו של מבקש אישור או תובע ייצוגי - יש לפנות אם כן לתקנות סדר הדין האזרחי, ולהחיל אותן בשינויים המחויבים. תקנה 38 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי "מת בעל דין.... רשאי בית המשפט או הרשם להורות - אם ראה בכך צורך לשם יישוב מלא של כל השאלות הכרוכות בדבר - כי מנהל העיזבון או היורשים או הנאמנים או חליף אחר של בעל הדין, כולם או מקצתם, יהיו לבעלי הדין, או שתומצא להם הודעה בדרך ובצורה שנקבעו להלן ובתנאים שייראו לבית המשפט או לרשם". תקנה 41 לתקנת סד"א קובעת כי מנהל העיזבון או היורש שנעשו בעלי דין, רשאים להגיש כתב טענות נוסף, הנובע מהעברת הזכויות אליהם.בעל דין נפטרתביעה ייצוגית