אי הגשת סיכומים - מה הסנקציה ?

מה הדין ("העונש") במקרה של אי הגשת סיכומים ? בעל דין שלא הגיש סיכומים תוך המועד שנקצב לו על-ידי בית-המשפט, רואים אותו כמי שלא התייצב לדיון בתובענה (תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. על אי התייצבות כגון דא לדיון בתובענה, חלה תקנה 157(2) לתקנות, הקובעת כי אם התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר. אי התייצבות הנתבע אינה מתפרשת כהודאה בתביעה, ואף לא כהודאה בעובדות שהתובע טוען להן, הואיל והפלוגתאות כבר נתחוורו מכתבי הטענות. אם הביא התובע ראיותיו והרים את נטל הראיה - יקבל פסק-דין לטובתו (ראו לעניין זה י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, 479-480; ע"א 52/87 הראל נ' הראל, פ"ד מג(4) 201, 204). אי הגשת סיכומיםמסמכיםסיכומיםשאלות משפטיות