ארכה להגשת כתב הגנה

להלן דוגמא לבקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה: בקשת למתן ארכה להגשת כתב הגנה בית-המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשות, כך שכתב ההגנה יוגש לא יאוחר מיום ואלה נמוקי הבקשה: 1. התיק הנדון הועבר למשרד הח"מ. לצורך לימוד התיק ובירור נתונים מהותיים נחוצה למבקש שהות קצרה לצורך הגשת כתב הגנה בתיק שבנדון וזאת לא יאוחר מיום 2. יצוין כי טרם נקבע מועד לדיון קדם משפט ועל כן, לא יהא בארכה המבוקשת כדי לפגוע בהליך השיפוטי. 3. לפיכך ולאור האמור לעיל מתבקש ביהמ"ש הנכבד להורות כמבוקש ברישא לבקשה זו. 4. ב"כ המשיב נתן / לא נתן את הסכמתו לארכה האמורה. 5. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. הארכת מועדכתב הגנהמסמכים