בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים

להלן דוגמא לבקשה להארכת מועד להגשת סיכומים: בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים בית-המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת סיכומי הנתבע, וזאת עד ליום ואלו נימוקי הבקשה: בשל לחץ עבודה חריג והעובדה כי על הח"מ להשלים כתיבת מספר סיכומים בתיקים אחרים נדרשת לח"מ אורכה להשלמת סיכומי הנתבע. 2. יצויין כי, ב"כ המשיב העביר את סיכומי התובע למשרד הח"מ רק ביום 3. המדובר באורכה קצרה אשר אין בה כדי לפגוע בניהולו התקין של התיק. 4. ב"כ המשיב נתן / לא נתן את הסכמתו לבקשה. 5. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך המועד להגשת סיכומי הנתבע עד ליום 6. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה. הארכת מועדסיכומיםמסמכים