בקשה למתן הוראות לנאמן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למתן הוראות לנאמן: 1. זוהי בקשה למתן הוראות לנאמן מכח סע' 12ב לחוק הנאמנות, התשכ"ח - 1968 (להלן: - "החוק") באשר לכספי נאמנות המוחזקים בידיו עבור משיבים 2-3 (להלן: - "הפקדון").   2. א. המשיב 1 (להלן: - "המשיב") והמשיבים 2-3 (להלן: - "המשיבים") היו שותפים בחברה בשם מוסך איציק קפויה את סחייק בע"מ (להלן: - "החברה"), ולאחר שנתגלעו ביניהם חילוקי דעות, הגיש המבקש, שהינו עו"ד במקצועו, בשם המשיבים, בקשה לפירוק החברה שהיתה בעלים של חלקה 36 בגוש 6226 (להלן: - "הנכס").   ב. ביום 5.2.01 נחתם בין המשיב לבין המשיבים הסכם פירוד (נספח "א" לתובענה, להלן: - "הסכם הפירוד") ובאותו יום גם נחתם בין החברה לבין עו"ד אריה וירניק ז"ל (כנאמן) הסכם מכר של המגרש (להלן: - "הסכם וירניק", נספח "ג" לתובענה), שהפך ביום 1.3.01 להסכם מלא מהחברה לקונים אליהו ונחום עזרא (להלן: - "הסכם המכר", נספח "ד" לתובענה).   ג. על-פי הוראות הסכם הפירוד, הסכם וירניק והסכם המכר, הופקדה תמורת המגרש בידיהם הנאמנות של עו"ד נוטוביץ, שייצג את המשיב, ובידי המבקש, שייצג, כאמור, את המשיבים. חלקו של המשיב הועבר לו ע"י עו"ד נוטוביץ. הפקדון לווה בכתב הוראות לנאמנים (נספח "ה" לתובענה).   ד. מתוך הפקדון שהופקד בידי המבקש, שילם הוא את כל התשלומים שנדרש לשלם לרשויות, ומבחינת הקונים, לא היתה כל מניעה שהפקדון יועבר למשיבים, כאמור במכתב ב"כ הקונים (נספח "ו" לתובענה), אלא שבינואר 2002 התקבל אצל המבקש מכתבו של רו"ח אופיר בן-חיים (נספח "ז" לתובענה), ששימש כרואה חשבון של החברה ושל המשיב ובו נאמר שעל הסכום שקיבל המשיב על פי הסכם המכר, אמור לחול חיוב במס בשיעור 50% והמבקש אמור, על-פי הסכם הפירוד, לשלם סכום זה מתוך הפקדון.   ה. המבקש, שגרס שטעות נפלה בידי רו"ח אופיר בן-חיים, פנה אליו (נספח "ח" לתובענה) והבהיר לו שמדובר בהחזר הלוואת בעלים, ולכן, ספק אם קיים חיוב במס, ותשובת רו"ח אופיר בן-חיים היתה שאכן על החזר הלוואת בעלים לא חל מס (נספח "ט" לתובענה).   ו. המבקש, בהתבססו על נסע' 10 בכתב ההוראות לנאמנים שנמסר לו עם חתימת הסכם וירניק, ועל-פיו עליו להעביר הפקדון למשיבים לאחר המצאת המסמכים הדרושים להעברת המגרש לקונים, גורס שעליו להעביר הפקדון למשיבים במלואו, אלא שב"כ המשיב סבור אחרת (נספחים "י", "יא" לתובענה). לדברי ב"כ המשיב, ספרי החברה טרם נבדקו עד תום, הדו"חות הכספיים טרם אושרו וטרם נקבעה שומה סופית, ולפיכך, כאמור, מנוע המבקש מהעברת הסכום.   ז. תובענה זו הוגשה כדי שהמבקש, כנאמן, ידע כיצד לכלכל את צעדיו, כשמצד אחד, דורשים ממנו המשיבים את שחרור כספי הנאמנות, ומצד שני, ב"כ המשיב גורס שאל לו להעביר הפקדון למשיבים.   ח. ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה ההכרעה בתובענה תעשה על סמך כתבי הטענות, ללא דיון וללא חקירת מצהירים, ובהתאם לכך הוגשו תגובות בלבד מטעם ב"כ הצדדים.   3. כדי להכריע במחלוקת שנתגלעה, כאמור, מן הראוי לבחון תחילה את ההוראות החוזיות הרלבנטיות לענין:   א. בהסכם הפירוד - "בהואיל הרביעי" נאמר:   "והואיל וקפויה הלווה לחברה כספים למימון הוצאותיה לרבות הוצאותיה השוטפות בגובה הסך העולה על 275,000 $ בשקלים והחברה נותרה חייבת לו את הסכום הנ"ל"   ובסע' 3.2.4 להסכם הפירוד נאמר:   "היה ויחול מכל סיבה שהיא מס על החזר הלוואת הבעלים שהלווה קפויה לחברה ושזו נותרה חייבת לו בסך של 275,000 $, כולה או חלקה, כאמור, מכל סיבה שהיא, ישלם הנאמן, עו"ד אבי מרום, מכספי תמורת יתרת המכר, גם אם המס החל על מעביר התשלום וזאת רק לאחר תשלום מלוא הוצאות המכר".   ועוד נאמר בסע' 3.2.4.1 שאם לא יהיה די בפקדון, ישלימו המשיבים את ההפרש.   ב. בכתב ההוראות לנאמנים, בסע' 3, ניתנו הוראות למבקש בנוגע לפקדון:   "3.1 - ... 3.2 - מיתרת התמורה ישלם עו"ד מרום את כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או הארנונות ו/או התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין עירוניים, לרבות היטל השבחה והיטל פיתוח החלים על המוכרת בגין מכירת החלקה לקונה. 3.3 את הסכום שיוותר לאחר ביצוע כל התשלומים המפורטים לעיל, בצירוף פירותיו, יעביר עו"ד מרום לסחייק לאחר שהוכח לו, להנחת דעתו, כי הקונה קיבל לידיו את כל האישורים והמסמכים הדרושים לשם רישום זכויותיו בחלקה".   ג. לכאורה, קיימת סתירה בין הוראות הסכם הפירוד, לפיהן, הפקדון אמור להבטיח גם את המס שעלול לחול על החזר הלוואת הבעלים, לבין כתב ההוראות לנאמנים, בו אין זכר להיבט זה, וכל שמובטח בו הוא זכויות הקונים וסילוק כל החובות שיש בהם כדי למנוע או לעכב השלמת רישום זכויות הקונים.   ד. אלא שאין מדובר בסתירה אמיתית. לא יכול להיות ספק שבמערכת היחסים שבין המשיב למשיבים, בא הפקדון להבטיח תשלום המס שיחול, אם וככל שיחול, על החזר הלוואת הבעלים למשיב. דברים אלה נאמרו מפורשות בהסכם המכר, תוך שמצויין שהמבקש יפרע קודם את כל ההוצאות החלות על המכר, ולאחר מכן ישלם את המס שיחול, אם יחול, ואם תוותר יתרה - ישלימו המשיבים עצמם את הסכום הנדרש.   בהסכם הפירוד, בסע' 3.2 נאמר במפורש שהנאמנים על-פיו, ב"כ הצדדים, יפעלו על-פי הסכם הפירוד ועל-פי כתב ההוראות לנאמנים, דהיינו, המבקש, שהיה שותף מלא לניסוחו של הסכם הפירוד, ידע שעליו לפעול הן על-פי הסכם הפירוד בנושא הנאמנות והפקדון והן על-פי כתב ההוראות לנאמנים - ויש בכך גם הגיון. כתב ההוראות לנאמנים בא להבטיח את הקונים במערכת יחסיהם עם החברה. כתב זה לא בא להבטיח או להסדיר את יחסי המשיב והמשיבים ביניהם לבין עצמם. הסכם הפירוד - הוא שמסדיר זאת.   ה. יחד עם זאת, לא הוכח לי שקיימת חבות במס במקרה הנדון, או שקיים סיכוי או סיכון שתהיה חבות במס, ולכן, אני סבורה שאין מניעה להעברת הפקדון למשיבים.   הסכם המכר נחתם, כאמור, במרץ 2001, וסכומי החזר ההלוואה הועברו למשיב זה מכבר. מאז ועד היום חלפו למעלה משנתיים. לא נטען ע"י המשיב שהוא נדרש לשלם מס על החזר הלוואת הבעלים, ונאמר על-ידיו מפורשות (סע' 11 לתצהירו) שבעת עריכת ההסכמים, לאחר שקיבלו יעוץ מס, היה ברור לכל הצדדים שהחזר הלוואת בעלים אינו מהווה הכנסה. לדבריו, נקבע המנגנון למקרה שמס הכנסה יסבור שישנו חיוב במס. במערכת ההסכמית לא צויין כמה זמן על המבקש להמתין עד שיהיה זכאי להעביר הפקדון למשיבים. במכתבו של רו"ח אופיר בן-חיים מיום 8.1.02 (נספח "ז" לתובענה) נאמר שנערך על-ידיו חישוב בתום השנה (שנת 2001) בהתחשב בנתוניו של המשיב והחיוב במס עלול להגיע כדי 50%. אין במכתב זה התייחסות לקיומה של הלוואת בעלים. במכתב נוסף של רו"ח בן-חיים מיום 30.9.02 (נספח "ט" לתובענה) מתייחס הוא לדו"חות לשנת 2001 - המצויים בהכנה, וכן, מאשר הוא שעל החזר הלוואת בעלים - אין מס. כשמחד גיסא, ברור שמדובר בהלוואת בעלים, ומאידך גיסא, ברור שעל החזר הלוואת בעלים אין חבות במס, ומשחלפו למעלה משנתיים ואין כל טענה לקיומה של חבות במס או לדרישת מס כלשהיא - אני סבורה שאין זה סביר ואין זה צודק לעכב עוד את העברת כספי הפקדון למשיבים.   אם היה המשיב מעלה טענה שקיימת חבות במס, היה עלי לשקול עמדתי שוב, גם אם לא היתה מוכחת חבות שכזו, אך טענה כזו, כאמור, לא הועלתה.    4. מכל האמור לעיל, אני מורה למבקש להעביר את יתרת הפקדון למשיבים. למען הסר ספק מובהר שאין בכך כדי לפטור את המשיבים מתשלום מס שיחול, אם יחול, על החזר הלוואת הבעלים, וזאת על-פי הסכם הפירוד וכפוף להוראותיו, וככל שהם חבים על-פיו.   5. בנסיבות הענין - איני עושה צו להוצאות. מתן הוראותנאמנות