דחיית תביעה לדמי לידה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית תביעה לדמי לידה: השופט י' פליטמן: 1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה (תב"ע 302/95,השופטת בהט כדן יחיד), לפיו נדחתה תביעת המערערת כנגד המשיב לתשלום דמי לידה, מן הטעם של אי קיום יחסי עובד מעביד בינה לבין החברה אצלה היא טענה שהועסקה כעובדת. 2. לגירסת המערערת היא עבדה כשכירה החל מיום 1.6.93 ועד ליום 31.12.93 בחברה בשם "שירות גל חדש לעבודות בנייה ושיפוץ" בע"מ. (להלן: חברת "גל חדש"). חברת גל חדש היא בבעלות אביה של המערערת. תפקידה של המערערת בה היה - שיווק פרסום וקידום מכירות של חברה בשם "קידמת נגב - קידום ושיווק פרוייקטים" בע"מ, (להלן: "קדמת נגב"),לאור ההסכם לשיתוף פעולה בין שתי החברות. ביום 31.12.93 יצאה המערערת לחופשה מוקדמת לשמירת הריון, וביום 10.2.94 היא ילדה את בנה. 3. א. על פי פסק דינו של בית הדין האזורי, השאלה המשפטית שמעלה המקרה הינה - שאלת עבודת המערערת בפועל עבור גל חדש ומעמדה בה כעובדת או כמסייעת לאביה במסגרת יחסים וולונטריים התנדבותיים. ב . לאחר ניתוח העדויות נקבע בפסק הדין, כי גירסת המערערת אינה מהימנה לאור הסתירות שנמצאו בה לגבי: שעות העבודה - גמישות או קבועות; מועד תשלום השכר - ב 10 לכל חודש או אחת לכמה חודשים; שיטת חישוב השכר - על פי עמלות או שכר קבוע; סיבת העלאת השכר מ- 1,900 ש"ח לחודש ל 3,600 ש"ח לחודש ללא סיבה כטענת המערערת או בשל הישגיה כטענת אביה; מקום עיסוקה - באזור קרית גת, או איזור בית שמש וירושלים; תחילת תקופת העבודה - עם פתיחת סניף חברת גל חדש בירושלים ב- 11/93 או ב- 06/93 ; שאלת עצם העבודה בפועל - לאור העובדה כי הסכם הבלעדיות בין קדמת נגב לבין גל חדש נחתם רק ביום 10.1.94 שעה שהמערערת לגירסתה הפסיקה עבודתה ביום 31.12.93 . ג. לאור האמור נפסק, כי אין לקבל את גירסת המערערת לעבודה עבור חברת גל חדש, אלא לכל היותר, יתכן והיא הועסקה אצלה החל מ- 11.93 , מועד פתיחת הסניף בירושלים עד 12.93 , אך ודאי שהיא לא צברה תקופת הכשרה מספקת. לפיכך נדחתה התביעה. 4. ב"כ המערערת חלק בערעורו על הקביעות העובדתיות שבפסק הדין, וניסה לתרצן באופן שיתיישב עם גירסת המערערת; ואילו ב"כ המשיב טען לדחיית הערעור מטעמי פסק דינו של בית הדין האזורי. 5. אשר לדעתנו א. על פי סעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995, (להלן : "החוק"), מבוטחת לדמי הלידה היא "עובדת" או "עובדת עצמאית". במקרה שלפנינו מתעוררת שאלת היות המערערת בגדר "עובדת". ב. "עובדת" הינה מי שעונה על הגדרת "עובד" על פי מבחני משפט העבודה. יש לאבחן לענין זה בין עוזר ומסייע לקרוב משפחה במסגרת יחסים וולנטריים התנדבותיים לבין העושה זאת במסגרת קשר מחייב של יחסי עובד ומעביד, כאשר ההלכה היא, כי קירבה משפחתית כשלעצמה אינה מונעת היווצרות יחסי עובד מעביד, אולם יש לבחון בקפידת יתר את טיב היחסים שנוצרו בין קרובי המשפחה (דב"ע נג/ 0-78 פייגלשטוק - המוסד פד"ע כו' 283 והאסמכתאות שם). ג. על פי הגדרתו המרחיבה של החוק, כ "עובד" יחשב גם בן משפחה אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הייתה נעשית בידי עובד ( סעיף 1 לחוק). ד. קודם לקביעת המעמד "כעובד" עפ"י האמור, מן ההכרח להוכיח עבודה בפועל, ועל התובע גימלה חובת ההוכחה. ה. בנסיבות המקרה שלפנינו, קביעתו העובדתית של בית הדין בפסק דינו היתה, כי המערערת לא הוכיחה שעבדה בפועל בחברת גל חדש אלא לכל היותר יתכן והיא עבדה שם רק בחודשים 11-12.93 לפיכך היא לא צברה תקופה אכשרה המינמלית בת 6 חודשים, שהיא תנאי לזכאות לדמי הלידה עפ"י סעיף 50 (א) (2) לחוק. ו. ככלל, אין ערכאת הערעור מתערבת בקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית המבוססות על התרשמותה מן העדויות. בנסיבות המקרה אין מקום לסטות מאותו הכלל , משאותן קביעות עובדתיות מעוגנות בחומר הראיות. המסקנה כי המערערת לא הוכיחה "עבודה בפועל" כנדרש בחוק על מנת להקים זכאות- משתמעת מהן. לאור האמור דין הערעור להידחות מטעמי פסק הדין האזורי. 6. סוף דבר הערעור נדחה ללא צו להוצאות.לידהדמי לידה