הגדלת השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה להגדלת השלמת הכנסה: השופט י' פליטמן לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בבאר-שבע (תב"ע נז04-112/; השופטת בהט ונציג ציבור שלומקוביץ), לפיו נדחתה תביעת המערערת להגדלת שיעורה של גימלת הבטחת ההכנסה המשולמת לה. על-פי עובדות המקרה כפי שפורטו בפסק-הדין האזורי, בבעלות המערערת היו שתי דירות. האחת שימשה למגוריה ואילו את הדירה השניה היא מכרה בשנת 1995 בסכום של 51,000$; כמו כן היא קיבלה תשלום מזונות מאת המשיב עבור שלושת ילדיה על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב1972-, לאחר גירושיה מבעלה. חישוב זכאותה להשלמת הכנסה לעת הרלוונטית, נעשה, בהתחשב בסכום שהיה בידה ממכירת הדירה כאמור לאחר ניכוי הוצאותיה בגין שיפוץ הדירה בה חיה, לרבות הוצאות רכישת ציוד ורהיטים בסך של 43,000 ש"ח, ובהתחשב בהכנסתה מתשלומי המוסד על-פי חוק המזונות. בית-הדין הסתמך לעניין חישוב הכנסתה על תעודת עובד ציבור שהוגשה על-ידי המשיב, אשר המערערת לא חלקה על נתוניה, ומשמצא כי החישוב נעשה כדין - דחה את התביעה. 3. המערערת טענה כי סכום השלמת הכנסה כה נמוך של כ900- ש"ח לחודש בתוספת תשלום חודשי של כ700- ש"ח על-פי חוק המזונות, אין די בהם לכלכל את משפחתה; ואילו בא-כוח המשיב עתר לדחיית הערעור מששולם למערערת המגיע לה על-פי דין. 4. על-פי סעיפים 5 ו9- לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א1980- ותקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב1982-, מן הראוי היה להתחשב בקביעת גימלת הבטחת ההכנסה המגיעה למערערת בסכום שקיבלה בגין מכירת הדירה ובתשלום החודשי המשולם לה על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב1972-. לא מצאנו כל טעות בחישוב זכאותה על-פי האמור. לפיכך דין הערעור להידחות מטעמיו של בית-הדין האזורי בפסק-דינו. 5. סוף דבר: הערעור נדחה ללא צו להוצאות. תשומת לב המערערת מופנית לזכאותה להגיש תביעה חדשה להבטחת הכנסה.הבטחת הכנסה