מה ההבדל בין תביעה לתובענה ? | עו"ד רונן פרידמן

ההבדל בין תביעה לתובענה ? ##(1) תביעה מול תובענה:## סעיף 393 לחוק הביטוח הלאומי חל על דחיית "תביעה לגמלה" לפי פרק ה' לחוק והוא נוקט לשון של הגשת "תובענה" לבית הדין לעבודה. שני מונחים אלה "תביעה" ו - "תובענה" תואמים את הוראות החוק העוסקות בעניין הכרה בזכאות העובד לגמלה, בהבחנה מעניין דרגת הנכות. כך, סעיף 104 (א) לחוק, נוקט לשון זו: "נסתיימה תקופת דמי הפגיעה לפי סימן ד' והמבוטח הגיש תביעה לגמלה לפי סימן זה...".   כך גם סעיף 298 (א) הקובע לאמור: "כל תביעה לגמלה שהוגשה למוסד תתברר בידי עובד המוסד".   ##(2) תביעה או תובענה ?## לעומת לשון זו, "תביעה" ו"תובענה", נוקט המחוקק טרמינולוגיה שונה בכל הקשור לדרגת הנכות. זו אינה כרוכה בהגשת "תביעה" אלא "נקבעת" על ידי רופא או וועדה רפואית (סעיף 118 (א) לחוק). החלטת ועדה רפואית נתונה ל"ערר" (סעיף 122 לחוק) והחלטת ועדה רפואית לעררים נתונה ל"ערעור" בפני בית הדין לעבודה. ההבדל במונחים אלה אינו מקרי, ויש להעניק לו את מלוא המשמעות הפרשנית. ##(3) ההבחנה בין "תביעה שכנגד" לבין "תובענה שכנגד":## המחוקק נקט בתקנה זו בשני מונחים: "תביעה שכנגד" ו"תובענה שכנגד". על האבחנה בין "תביעה שכנגד" ל"תובענה שכנגד" עמד השופט זוסמן בספרו על סדרי הדין האזרחי, כדלקמן: "תובענה שכנגד היא תביעת הנתבע נגד התובע, ותביעה-שכנגד היא תביעת הנתבע נגד התובע המתבררת ביחד עם התביעה שהגיש התובע נגד הנתבע. ... תביעה-שכנגד מוגשת כחלק מכתב ההגנה, הנושא כותרת מיוחדת 'תביעה שכנגד'; לא הוגשה כך, אלא בנפרד מן ההליך הקודם, הרי זו תובענה שכנגד, אך עדיין יכולותצ התביעה והתובענה שכנגד להתברר יחדיו, אם יורה בית המשפט לאחד את הדיון..." (ראו: יואל זוסמן / סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995), עמ' 284-285). וכן ראו בהקשר לכך, דברי המלומד שלום לרנר, כדלקמן: "נתבע הסבור שיש לו עילת תביעה כשלהי כנגד תובע חייב להחליט אם הוא מעוניין לברר את עילתו יחד עם התביעה העיקרית. ... בחר הנתבע לדון ביחד בשתי העילות, עליו להגיש תביעה שכנגד נגד התובע בתביעה הראשית. תביעה שכנגד ((COUNTER CLAIM היא תובענה שכנגד המתבררת יחד עם התביעה שהגיש התובע נגד הנתבע... ההבחנה בין תובענה שכנגד לבין תביעה שכנגד הינה טכנית: הדרך הדיונית שבה בחר הנתבע להגיש את תביעתו. כריכת העילה בכתב-ההגנה היא תביעה שכנגד, ואילו הגשה בהליך נפרד היא תובענה שכנגד. בחר הנתבע במסלול התביעה שכנגד, עליו להכתיר את המסמך שהוא מגיש לבית-המשפט בתגובה על התביעה ככתב-הגנה ותביעה שכנגד" (ראו: שלום לרנר / "טענת הגנה, קיזוז דיוני, תביעה שכנגד וקיזוז מהותי" ספר מנשה שאוה – מחקרים במשפט לזכרו, עמ 163, בעמ 169). שאלות משפטיות