התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה: תביעה זו עניינה תשלום דמי אבטלה לעובדת שהתפטרה מיוזמתה לאחר חופשת הלידה על מנת לטפל בבנה. רקע עובדתי 1. התובעת עבדה כגננת בצהרון אגודת החינוך בני ראם וזאת מחודש 9/08. 2. ביום 6.1.10 ילדה התובעת בן ועם סיום חופשת הלידה, ביום 14.4.10, התפטרה מעבודתה על מנת לטפל בבנה. בגין התפטרותה זו קיבלה התובעת פיצוי פיטורים. 3. ביום 10.6.10 הגישה התובעת לנתבע תביעה לתשלום דמי אבטלה (נ/1). ביום 21.6.10 הודיע הנתבע לתובעת כי תביעתה לתשלום דמי אבטלה אושרה. עם זאת, נשללה זכאותה לדמי אבטלה לתקופה של 90 יום החל מיום 15.4.10 ועד ליום 13.7.10 הואיל והפסיקה לעבוד מרצונה מבלי שהוכח שהיתה הצדקה לכך (נספח ד' לתביעה). 4. המחלוקת בין הצדדים הינה - האם יש לראות את נסיבות התפטרותה של התובעת "כמוצדקות" לצורך זכאות לדמי אבטלה בעבור 90 הימים שלאחר הפסקת העבודה או שיש לראותה כמי שהתפטרה מעבודתה "ללא הצדקה"? טענות הצדדים 5. לטענת התובעת, משהתפטרה על מנת לטפל בבנה ונסיבות אלה הוכרו בהתאם לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963 כהתפטרות מוצדקת המקנה זכויות כדין מפוטר, יש לראות את נסיבות התפטרותה כמוצדקות גם לעניין הוראות סעיף 166 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן - "חוק הביטוח הלאומי"), ולא היה מקום לדחיית תביעתה לדמי אבטלה. עוד טוענת התובעת כי לא הוצעו לה עבודות מתאימות במהלך 90 הימים נשוא המחלוקת ואף לא נטען כי סירבה לעבודה שהוצעה לה. 6. הנתבע טוען מנגד, כי משהתפטרה התובעת על מנת לטפל בבנה, אף שההתפטרות מקנה זכאות לתשלום פיצויי פיטורים, לא הוכרה זו כסיבה מוצדקת להפסקת עבודה המקנה זכאות לדמי אבטלה. על כן כדין פעל פקיד התביעות עת אישר את תביעת התובעת לדמי אבטלה, אך דחה את התשלום בפועל עד לאחר חלוף תקופת ההמתנה של 90 הימים. 7. מטעם התובעת העידה היא עצמה ואילו מטעם הנתבע העיד מר מאיר שוקר (להלן - "מר שוקר") אשר שימש כמנהל אגודת החינוך שהעסיקה את התובעת. המסגרת הנורמטיבית 8. הוראות סעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק") קובעות - "דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים ...". "מובטל" הוגדר בסעיף 163 לחוק כמי - ש"רשום בלשכת שרות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור וועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה יקרא להלן - עבודה מתאימה), ולשכת שרות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור." (הדגשה שלי - י.א.ש.). ואילו הוראות סעיף 166 לחוק קובעות סייגים לזכאות ובהן סעיף (ב) - "מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור וועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בתקנות מה ייחשב כהצדקה לעניין סעיף קטן זה." 9. בתקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח - 1997 (להלן - "התקנות") נקבע - "לעניין סעיף 127ח(א) לחוק (סעיף 166 לנוסח המשולב - י.א.ש.) יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח." מכאן, כי התובעת הטוענת כי הפסקת עבודתה מרצונה היתה מוצדקת, צריכה לעמוד בנטל דומה לזה המוטל על מי שמבקש להוכיח כי התפטרותו עומדת בתנאי סעיף 6 (התפטרות בשל מצב בריאותי) או סעיף 11(א) (התפטרות מחמת הרעת תנאי עבודה או נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבגינן אין לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963, היינו שאין היא יכולה להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה. בעניין זה יצוין כי אין מדובר ברשימה סגורה ודי בכך שהתובעת תוכיח כי התפטרותה מוצדקת (דב"ע תש"ן/2-140 המוסד לביטוח לאומי - אריאלה אוחנה, פד"ע כ"ב 34, 37). עוד יודגש כי תקנה זו אינה מפנה להוראות סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים הדן ב"התפטרות של הורה". הכרעה 10. מטרתו של ביטוח אבטלה היא לאפשר קיום בכבוד לעובד אם נפלט ממעגל העבודה בעל כורחו או שנאלץ להתפטר ואשר זמין ומוכן לעבוד במשרה שתוצע לו והמתאימה לו. משכך, במקרה של התפטרות מהעבודה, יש לבחון הן את ההצדקה להתפטרות, הן את המוכנות לעבוד. 11. ככלל, יש לדחות על הסף את טענת התובעת כי עצם התפטרותה על מנת לטפל בבנה, יש לראות בה כשלעצמה כהתפטרות מוצדקת לצורך זכאות לדמי אבטלה מכח הוראות חוק הביטוח הלאומי, שהרי מ"כלל הן אתה שומע לאו". משהוסמך מחוקק המשנה לקבוע את הנסיבות שיוכרו כמוצדקות ומשבחר לקבוע כי התפטרות בנסיבות האמורות בסעיפים 6 ו - 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים מהווים נסיבות מוצדקות לצורך קבלת דמי אבטלה, אף שאין מדובר ברשימה סגורה, יש ללמוד מכך שכל התפטרות אחרת, המזכה בפיצויי פיטורים, לרבות התפטרות על מנת לטפל בילד, אינה מהווה כשלעצמה נסיבה מוצדקת לצורך זכאות לדמי אבטלה ויש לבחון את הנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה (ראו דב"ע נב/02-99 המוסד - אשגרו, פד"ע כד 240, 243). 12. לטענת התובעת עבדה כגננת צהרון חמישה ימים בשבוע מהשעה 13:30 ועד לשעה 15:45. לא היתה מחלוקת כי התובעת יכולה היתה לחזור לעבודתה, אלא שלא היתה מעוניינת בכך (עמ' 4 שורות 8 - 12 לפרוטוקול). לדבריה, בעת שהתייצבה בלשכת העבודה הוצעה לה עבודה כסייעת שאינה תואמת את השכלתה ועבודות שאינן מתאימות לגידול ילד. עוד טענה התובעת כי אילו היתה מוצעת לה עבודה בשעות הבוקר המתאימה לה, היתה מקבלת את העבודה. לדבריה, לאחר כשמונה חודשים חזרה לעבוד בהיקף של 10 שעות שבועיות אשר התפרשו על שני בקרים בשבוע. מעדותו של מר שוקר עולה כי התובעת הודיעה על התפטרותה וכלל לא פנתה לבחון האם ניתן לשבצה במשרה אחרת. עם זאת, הודה מר שוקר כי לא היתה אפשרות לשבצה במשרה אחרת. 13. הלכה פסוקה היא כי הפונה ללשכת התעסוקה בבקשה לשבצו בעבודה, צריך להיות נכון לעבוד במשרה מלאה (כל עוד אין מגבלה אחרת) ורק אם לא תמצא לו עבודה כזו, יהא זכאי לקבל דמי אבטלה (ראו גם תב"ע (ת"א) נב/0-224 יוסף נתנזון - המוסד, פד"ע כז, נז). מעדות התובעת עצמה עולה ספק אם נכונה היתה לעבוד במשרה מעין זו שכן לדבריה בחרה שלא להמשיך בעבודתה וחיפשה עבודה לשעות הבוקר בלבד - "אם הייתי מוצאת עבודת בוקר מתאימה לי. אם היו מציעים לי שעות נוחות וכל אמא היתה רוצה לחזור לילדה מוקדם. שעות שכל אמא היתה מעוניינת לעבוד בהם. הייתי לוקחת" (עמ' 5 שורות 19 -21 לפרוטוקול). אמנם התובעת טענה כי לא הוצעה לה עבודה ההולמת את השכלתה וכישוריה אך משעולה כי עבודתה הקודמת היתה בהיקף שאם לתינוק יכולה היתה לעבוד בו, משמדבריה עולה כי לא היתה נכונה לעבוד בשעות הצהריים, ומשעל המבוטח הדורש דמי אבטלה להיות נכון לעבודה במשרה מלאה (דב"ע 48/98) יפית גיסין - המוסד, פד"ע לב 130 130-140) - לא מצאנו כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח כי יש לראות בהתפטרותה כמוצדקת, ואין לראותה כמי שנפלטה מהעבודה בעל כורחה. 14. אשר על כן, דין טענת התובעת כי התפטרה בדין מפוטר וכי בשל כך היא זכאית לתשלום דמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה - להידחות. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום.קטיניםדמי אבטלההתפטרות