מכות יבשות תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכות יבשות תאונת דרכים: 1. העובדות והמחלוקת התובע יליד 25.8.1973 (להלן:- "התובע"). ביום 23.5.1999 נפצע התובע בתאונת דרכים, ונגרמו לו נזקי גוף (להלן: "התאונה"). הנתבעות בטחו את נהיגתו של התובע ברכב בעת התאונה, ובישיבת יום 1.5.2001 הודו בקיומו של אירוע התאונה ובחבותן לפצות את התובע בגין נזקי הגוף שנגרמו לו באותה תאונה. לפיכך נותרה במחלוקת אך שאלת גובה נזקי הגוף שנגרמו לתובע. לצורך הכרעה בשאלה זו הסמיכו הצדדים את בית המשפט ליתן פסק דין לפי סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, וכעת לי המלאכה לגמור. 2. מהות הפגיעה ביום התאונה נבדק התובע בחדר המיון של בית החולים מאיר, שם התלונן על כאבי ראש, ועל כאבים ברגל שמאל. הבדיקה הנוירולוגית שנערכה לו הייתה תקינה וכן מבחינה אורטופדית לא נמצאה הגבלה בתנועותיו. כל שנמצא בבדיקתו היו סימני "מקות ושפשופים" (כך במקור. א.ד.). ביום 19.7.1999 הופנה התובע לטיפול פיזיוטרפי בגין כאבי גב תחתון, והוא עבר סדרה של 11 טיפולים כפי שעולה מדו"ח הטיפולים הפיזיוטרפי מיום 19.10.99. לא צורפו מסמכים רפואיים מאז אותו אישור, ולפיכך אף לא מונה מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, ומכאן שלא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה. יש לציין, כי התובע לא הציג תעודות מחלה, וזאת למעט ההמלצה שניתנה בחדר המיון בדבר מנוחה לשלושה ימים. לאור האמור לעיל ניתן להניח, כי תוצאותיה של התאונה היו מינוריות, ויש להניח עוד, כי לאחר תקופת החלמה קצרה יחסית, שב התובע לאיתנו. 3. נזקיו של התובע ארבעה ראשי נזק פורטו בתחשיב הנזק שהוגש מטעם התובע, ואבחנם אחד לאחד. א. הוצאות עבור טיפולים רפואיים, טיפולי פיזיותרפיה, משככי כאבים, נסיעות והסעות בתחשיב הנזק טען התובע כי נגרמו לו נזקים בראש נזק זה בסך של 1,000 ₪. דא עקא שלתחשיב לא צורפה ולו קבלה אחת, לשם אישוש הנתבע בגין הנזקים המיוחדים הנטענים - בכלל, ובראש נזק זה - בפרט. הלכה מושרשת היא, כי יש להוכיח הן את עצם קיומו של הנזק המיוחד והן את גובהו (וראו: ע"א 355/80 אניסימוב נ' טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2)800, 809; ע"א 444/94 אורות ייצוג אמנים והפקות נ' עטרי, פ"ד נא(5)241, 255). למעלה מן הצורך יצוין, כי לא הובאה ולו ראשית ראיה לגבי היקף הנסיעות, המרחק שבין ביתו של התובע לבין המקום שבו קיבל את הטיפולים הפיזיוטרפיים, ובכלל - אין כל בסיס לערוך ולו חישוב גלובלי בגין הנזקים הנטענים. ב. שווי עזרה, טיפול וסיעוד שסופקו לתובע משך כשלושה ימים לאחר התאונה בראש נזק זה תבע התובע סכום של 300 ₪, וזאת למרות שהתובע שוחרר מחדר המיון כאשר אין הוא מוגבל בתנועותיו, ולא הצלחתי הבן הכיצד נזקק לסיעוד באותו פרק זמן. יצוין כי בעמוד השני של תעודת חדר המיון נכתב במפורש "מוגבלות בניידות - עצמאי". זאת ועוד. לא נטען, ובוודאי שלא הוכח, מי נתן את הסיעוד והאם יש בכך חריגה מעזרה מקובלת של בני משפחה או חברים בנסיבות העניין [וראה: ד' קציר "פיצויים בשל נזק גוף" (הוצאת כרמל - מהדורה רביעית, תשנ"ח) בעמ' 561 - 565]. ג. הפסדי השתכרות בעתיד לתובע לא נקבעה, כאמור, נכות (זמנית או צמיתה) בגין התאונה, וגם יש להניח, כי שב לאיתנו זמן קצר לאחר התאונה. זאת ועוד, התובע לא הציג אישורי שכר מן התקופה שקדמה לתאונה או מן התקופה שבעקבותיה, ולפיכך לא הוכיח, כי נגרמה לכושר השתכרותו העתידי כל פגיעה שהיא. הנתבעות צרפו לתחשיב הנזק מטעמן מסמכים, המצביעים על כך שהתובע לא עבד במשך כארבעה חודשים עובר לתאונה ואף קיבל דמי אבטלה, בעוד שכבר בחודש יוני 1999 מצא מקום עבודה, קרי - בסמוך לאחר התאונה. לפיכך, אין מקום לפצות את התובע בגין ראש נזק זה. ד. נזק שאינו נזק ממון (כאב וסבל) לאור העוצמה המינורית של הפגיעה, אשר נגרמה לתובע בתאונה, כאמור לעיל, ובהתחשב בכך שלא הוצגו תעודות אי כושר, למעט אותה המלצה לשלושה ימי מנוחה, ומשחזר התובע למעגל העבודה בסמוך לאחר התאונה, ולא הציג מסמכים רפואיים המצביעים על המשך תלונות ו/או טיפולים רפואיים מאז שנת 1999 ועד היום, נראה לי לנכון לזכות את התובע בראש נזק זה בסכום של 4,000 ₪. יש לזכור ולהזכיר, כי סמכותו של ביהמ"ש לפסוק עד 10% מהסכום המקסימלי, כאשר לא נקבעת נכות, הינה חריגה, וככל חריג יש לפרשה בצמצום. בנסיבות העניין אין כל הצדקה לפסוק לתובע את הסכום המקסימלי, כפי שהוא עותר בתחשיב הנזק שהוגש מטעמו, ומאידך אין מקום שלא לפסוק לו פיצוי כלל, כפי שעותרת ב"כ הנתבעות בתחשיב הנזק שהגישה מטעמה. 4. סיכום סופו של יום, אני מחייבת את הנתבעות לפצות את התובע בגין נזקיו הנובעים מהתאונה מיום 23.5.1999 בסכום של 4,000 ₪. על הסכום האמור יוסיפו הנתבעות וישלמו שכ"ט עו"ד בשיעור 13% + מע"מ, וכן יישאו באגרת המשפט. כל הסכומים האמורים יישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.תאונת דרכיםמכות יבשות