מכרז של משרד החקלאות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז של משרד החקלאות: א. בעתירה שבפני תוקפת אורתם סהר הנדסה בע"מ (להלן: "אורתם") את זכייתה של הצעת חב' אשר גרין מבנים בע"מ (להלן: "גרין") במכרז מס' 56/2003 שפורסם על ידי משרד החקלאות לבניית מבנה לבנק הגנים, ומבקשת להצהיר כי הצעתה שלה היא הזוכה במכרז, ולחילופין כי הליכי המכרז בטלים ומבוטלים. למכרז הוגשו כמה הצעות וביניהן הצעת גרין בסך -.14,150,108 ₪, הצעת חברת אקורד הנדסה בע"מ (להלן: "אקורד") בסך -.15,463,784 ₪ והצעת אורתם בסך 15,818,180 ₪. למרות שהצעת אקורד היתה זולה מהצעת אורתם, אורתם לא עשתה את אקורד משיבה בעתירתה, כשההסבר המובא לכך בעתירה הוא שאקורד לא השיבה את הערבות הבנקאית שהוחזרה לה ועל כן הצעתה אינה עוד אקטואלית. אקורד מצידה לא עתרה להכרזה על הצעתה כהצעה הזוכה, אולם הגישה בקשה להצטרף לעתירת אורתם. בבקשת ההצטרפות (בש"א 32178/03) הבהירה אקורד כי היא טוענת לכתר הזכייה. המדינה התנגדה לבקשת אקורד וטענה כי כדי לטעון לזכייה על אקורד להגיש עתירה עצמאית. בהחלטה מ-31.12.03 שאין בה התייחסות לנימוקי התנגדות המדינה לבקשה, הורה בית המשפט (כב' השופט ניסים ישעיה) "אני נעתר לבקשה ומורה על צירוף המבקשת כעותרת נוספת בעתירה שהוגשה על ידי משיבה 3". ב. כאמור, הסבירה אורתם (בסעיף 31 לעתירה) כי נמנעה מציון שמה של אקורד כמשיבה, אף שהצעת אקורד זולה מהצעתה, כי אקורד לא השיבה למשרד החקלאות את הערבות הבנקאית שהוחזרה לה ועל כן מוחזקת כמי שוויתרה על הצעתה. לביסוס טענתה הפנתה לע"א 7699/00 טמג"ש חב' לניהול ופיתוח פרוייקטים בע"מ נ' רשות הניקוז קישון ואח', פ"ד נה(4) 873. אין ממש בטענה זו. הלכת ע"א 7699/00 מתייחסת למציע שהערבות הבנקאית הוחזרה לו על פי דרישתו. בענייננו הערבות הבנקאית הוחזרה לאקורד ביוזמת ועדת המכרזים, ועל כן אין בענייננו תחולה להלכת ע"א 7699/00 (וראה בעניין זה את פסק הדין בע"א 5035/98 משה"ב בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל, ]פ"ד נו(4) 11,25-20 וכן עת"מ (י-ם) 588/02 בזקכל תקשורת בע"מ נ' שר התחבורה ואח' (מפי כב' השופט דוד חשין) ועת"מ (חיפה) 302/02 דראושה סובחי נ' דראושה (כב' השופט דן ביין), אליהם הפנה ב"כ המדינה). המסקנה המתבקשת היא שעתירת אורתם לוקה בפגם חמור של אי צירוף הצעה הקודמת לה לזכיה, הצעת אקורד, ואם אמנם נפל פגם בהצעת גרין שחייב את פסילתה, ההצעה הראויה לכתר הזכייה אינה הצעתה של אורתם, ולכן דין עתירת אורתם להכריז על הצעתה כהצעה הזוכה - להידחות. אשר לעתירתה החלופית של אורתם להצהיר על ביטול הליכי המכרז, גם זו אינה יכולה להתקבל, שכן אורתם לא הצביעה על פגם בהליכי המכרז המחייב או מצדיק ביטול הליכי המכרז. ג. אקורד לא הגישה עתירה אלא בחרה בהצטרפות לעתירת אורתם. בעשותה כן נקטה בדרך לא ראויה. הצטרפות לעתירה נועדה לאפשר לעותרים נוספים המבקשים לתמוך בסעד המבוקש בעתירה, לחזק את ידי העותר הראשון, ולחסוך מהמצטרפים את ההוצאות והטרחה הכרוכים בהגשת עתירה עצמאית. אקורד לא תמכה בעתירת אורתם להכריז על זכיית אורתם כזוכה, אף לא בעתירה החלופית לבטל את הליכי המכרז. מבוקשה הוא להמיר את זכיית גרין בזכייתה שלה. לשם כך היה עליה להגיש עתירה עצמאית. לפיכך צודק עו"ד רונן בא כח המדינה בטענתו בפני, חרף צירופה לעתירה אין בפני בית המשפט עתירה מטעם אקורד, ודין העתירה להידחות. ד. מעבר לצורך אתייחס לטענות שהועלו על ידי אורתם (אליהן הצטרפה אקורד) כנגד זכיית גרין: 1. למסמכי המכרז צורף כתב כמויות ובו כ-2,000 פריטים. בסעיף 4 למסמכי המכרז נקבע כי במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, ניתנת לועדת המכרזים סמכות לראות את מחיר העבודה באותו פריט ככלול במחירי שאר סעיפי כתב הכמויות, או לפסול את ההצעה. לאחר פרסום המכרז נשלחה למשתתפים הודעת הבהרה, אליה צורפה טבלה עם שלושה פריטים, כתוספת לכתב הכמויות. המציעים נדרשו לצרף להצעתם את ההודעה וכן את הטבלה. בהודעה נאמר שהצעה שלא תצורף אליה הטבלה תיפסל. גרין צירפה להצעתה את ההודעה, אך לא צירפה את הטבלה. בהופעתה בפני ועדת המכרזים אישרה כי הטבלה הגיעה לידיה, והודיעה כי המחיר ב-3 פריטים אלו הוא אפס. ועדת המכרזים סברה כי בסמכותה להכשיר את הפגם שבאי צירוף הטבלה להצעת גרין, שכן גם ללא הסכמת גרין ניתן היה להפעיל בעניין זה את סעיף 4 למסמכי המכרז. אין ספק כי ועדת המכרזים היתה רשאית לפסול את הצעת גרין עקב הפגם האמור, אולם איני סבור כי החלטתה שלא לעשות כן חורגת ממתחם הסבירות, או פוגעת פגיעה מהותית בעקרון השוויון. דינם של 3 הפריטים שהוספו אינו שונה מדינם של כ-2,000 הפריטים שנכללו במפרט הטכני מעיקרא. ההודעה בנדון צורפה להצעת אורתם, ועל כן לא היה יסוד לחשש שאורתם תטען בעתיד כי שלושה פריטים אלו לא נכללו בהצעתה, ובעניין מחירם של 3 הפריטים לא היתה מניעה להפעלת סעיף 4 לתנאי המכרז. לפיכך גם ללא אישורה של אורתם בפני ועדת המכרזים רשאית היתה ועדת המכרזים להכשיר את הצעת אורתם ולהתייחס ל-3 הפריטים שהוספו ככלולים במחיר ההצעה. האמור בהודעה בדבר פסילת הצעה שלא תצורף אליה הטבלה אינו פוגע בסמכות ואף בחובת ועדת המכרזים לבדוק האם מדובר בפגם מהותי הפוגע בעקרון השוויון. בענייננו הפגם דנן לא פגע בעקרון השוויון ולא העניק לאורתם יתרון כלשהו. הטענות לפיהן הפגם גרם לחוסר בהירות בהצעה וכי נועד להשגת מרחב תמרון אינן מקובלות עלי. בנסיבות אלו לא הייתי מתערב בהחלטת הוועדה לראות באי צירוף הטבלה פגם טכני שאינו מצדיק את פסילת הצעת אורתם. 2. בסעיף 20 למסמכי המכרז נדרשו המציעים לצרף להצעה "המחאה בנקאית על סך -.1,000,000 ₪ כערבות לביצוע המכרז". כחלופה ניתנה אפשרות "להגיש ערבות בנקאית או ערבות חב' ביטוח". גרין צירפה להצעתה ערבות בנקאית "בקשר לחוזה מס' 56/2003". המספר 56/2003 הוא מספרו של המכרז, ולא מספרו של החוזה. גרין מסבירה כי השתמשה באחד משלושה טפסי כתב ערבות בנקאית שצורפו כנספחים למסמכי המכרז, והמילים "בקשר לחוזה" הועתקו מנספח 1 למסמכי המכרז. בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, כאשר מסמכי המכרז אינם מגדירים את מטרת הערבות ומדברים על ערבות "לביצוע המכרז", והערבות שהוגשה זהה בנוסחה לטופס ערבות שנכלל במסמכי המכרז, לא הייתי רואה מקום להתערבות בהחלטת ועדת המכרזים בעניין זה, במיוחד כאשר על אחד משלושת טפסי הערבות שצורפו למסמכי המכרז התנוססה הכותרת "נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה, לרבות עמידה בלוח הזמנים", ואילו בטופס בו השתמשה גרין הכותרת הינה "כתב ערבות" גרידא, ובהמשך נכתב כי הערבות הינה "בקשר עם הזמנה/חוזה". ה. אורתם מעלה טענה כנגד עמידת גרין בדרישת הנסיון שנקבעה במסמכי המכרז. הטענה מבוססת על פרשנות דווקנית של לשון המכרז, שלא היתה מקובלת על ועדת המכרזים ואינה מקובלת עלי. לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את העתירה. אורתם תשלם למשיבה 1 הוצאות העתירה ושכ"ט עו"ד בס -.20,000 ₪.מכרזחקלאות