קבלת מעמד של תושב ארעי

בקשתם של העותרים בעתירה זו היא מפורשת וברורה ועל פיה מבקשים הם להעניק לעותר מעמד של תושב ארעי. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי: 1. זוהי עתירה שהגישו העותרים בה ביקשו להורות למשיבים להימנע מהרחקתו של העותר מס' 1 מישראל ולהעניק לו מעמד של תושב ארעי (אשרה מסוג א/5). העובדות: 2. העותרת מס' 2 (להלן: "העותרת") היא אזרחית ישראלית ואימו של העותר מס' 1, יליד 10.2.81 (להלן: "העותר"). לעותרת בן נוסף בשם קיריל. 3. העותרת נישאה בשנית ליהודי ועלתה עימו לישראל בשנת 1997 ומאז היא, כאמור, אזרחית ישראלית. 4. העותר לא עלה לישראל עם אחיו, אימו ובעלה היהודי ולטענת העותרים, נשאר באוקראינה למשך שנתיים במטרה להשלים את לימודיו. בשנים אלה גר אצל סבו וסבתו, הוריה של העותרת. 5. במרס 1999, עם סיום לימודיו התיכוניים של העותר, ולאחר שמלאו לו 18 שנים, נכנס העותר לישראל במסגרת אשרה של תושב ארעי. אשרה זו ניתנה לשנה, ולאחר מכן הוארכה לשנתיים נוספות. 6. ביום 10.2.03 הגיש העותר בקשה להארכת מעמדו. בקשתו נדחתה ובתשובה נכתב כי "מאחר ומעמדך ניתן לך באופן חריג, ומאחר ועברת על החוק, אין אנו מוצאים מקום לאשר הארכה נוספת של מעמדך כתושב ארעי". פניות העותרים לועדה הבינמשרדית הדנה בעניינים חריגים וכן לשר הפנים נדחו אף הן. 7. ביום 10.11.03 נעצר העותר בגין שהייתו הבלתי חוקית והוצאו נגדו צו הרחקה וצו משמורת. ביום 18.11.03 הוגשה העתירה נשוא פסק דין זה. 8. במקביל לעתירה הוגשה גם בקשה לצו ביניים (בש"א 31832/03) בה ניתן צו ביניים האוסר על הרחקת העותר מן הארץ עד למתן פסק דין בעתירה. בית המשפט גם החליט לשחרר את העותר ממשמורת אולם העותרים התקשו בהשגת סכום הערבות ומשום כך נשאר העותר במשמורת. דיון 9. בקשתם של העותרים בעתירה זו היא מפורשת וברורה ועל פיה מבקשים הם להעניק לעותר מעמד של תושב ארעי. כך גם עולה מתשובת מנהלת הלשכה של משרד הפנים אשר צורפה כנספח ב' לעתירה ומתייחסת לבקשת העותר להארכת מעמדו כתושב ארעי. בקשה זו לתושב ארעי עולה גם ממרבית המסמכים שצרפו המשיבים לתגובתם לרבות תשובת מנהל מינהל האוכלוסין מיום 5.8.03 שנשלחה לעותרת בתגובה לפנייתה של זו לשר הפנים. גם מכתב זה מתייחס לבקשת העותר להארכת אשרה של תושב ארעי. המשיבים ערים לבקשה זו למעמד של תושב ארעי ואף על פי כן טוענים כי בפניות העותרים למשרד הפנים הם ביקשו מעמד של תושב קבע ואזרחות, כי הלכה למעשה מבקשים העותרים מעמד של קבע ולא מעמד ארעי משום שהעותר מעונין להישאר בישראל עם אימו, ללא ציון תקופת זמן או מטרה כלשהי (ר' סעיף 1 לכתב התגובה). אני ערה לעובדה כי העותרת פנתה לשר הפנים במכתב מיום 29.5.03 בה ביקשה הארכת תושב קבע עבור העותר אולם פרט למכתב זה כל הבקשות, הפניות והתשובות התייחסו לבקשה לתושב ארעי וכך גם העתירה שבפניי. 10. לטעמי, העדיפו הצדדים להשאיר "ערפל" בשאלה אם מדובר בבקשה למעמד קבע או מעמד של תושב ארעי, אולם אינני רואה מקום לצעוד בעקבותיהם של הצדדים. לטעמי, העתירה היא ברורה ומפורשת, הבקשה היא להעניק לעותר מעמד של תושב ארעי ולעתירה זו בלבד (ולא לעתירה למעמד קבע) יתייחס פסק דין זה. 11. העותרים צרפו לעתירתם "נוהל הטיפול בהענקת מעמד א/5 לבן קטין של אזרח ישראלי או תושב קבע אשר חוק השבות אינו חל עליו"(נספח ה' לעתירה). נוהל זה אינו חל על העותר שכן בעת עלייתו לישראל כבר היה בגיר. 12. המשיבים מצידם צרפו "קריטריונים למתן אשרה ורשיון קבע בישראל" (נספח ה' לתגובה), אולם קריטריונים אלו מתייחסים לאשרה לרשיון קבע ולא לתושב ארעי. 13. המשיבים טוענים כי מדיניות משרד הפנים המוצהרת היא כי, ככלל, אין ליתן רשיון ישיבת קבע לזרים ורצונו של תושב זר להימצא בקירבת בן משפחתו שהוא אזרח אינו משמש טעם מספיק ליתן רשיון קבע בישראל (ר' סעיף 4 לתגובה). גם טיעון זה מתייחס לישיבת קבע ולא לתושב ארעי. מרבית טיעוניהם של המשיבים ופסקי הדין שהובאו על ידם מתייחסים לישיבת קבע ולא לישיבה ארעית ומשום כך לא ניתן לקבוע מהם הכללים והקריטריונים הקובעים לעניין מעמד של תושב ארעי. 14. המשיבים טוענים כי מעמדו של העותר ניתן לו באופן חריג ביותר ולאור העובדה כי יש נגדו הליכים פליליים החליטה הועדה הבינמשרדית לדחות את בקשתו להארכת מעמדו (ר' סעיף 8 לתגובה). מטיעוני המשיבים והאסמכתאות שהובאו על ידם, ובהעדר התייחסות מפורשת לקריטריונים לעניין מעמד של תושב ארעי, לא ניתן לקבוע או לקבל את טיעוני המשיבים כי מעמדו של העותר כתושב ארעי ניתן לו באופן חריג ולפנים משורת הדין. מאחר והסירוב להאריך את מעמדו של העותר כתושב ארעי נובע עקב עבירות פליליות שעבר העותר כאשר, מעמדו, לטענת המשיבים ניתן לו באופן חריג, כי אז יש חשיבות רבה בבדיקת שיקולי המשיבים והחלטתם אם אכן מעמדו של העותר כתושב ארעי הוא חריג או שמא מעמד כזה הוא שגרתי לגבי עותרים כמו העותר. 15. אין חולק כי העובדה המרכזית אשר עמדה לנגד עיני המשיבים כשסרבו להאריך את מעמדו של העותר היא העבירות הפליליות שעבר. המשיבים הציגו מסמכים המעידים, לכאורה, על מעורבות המערער בארבעה מקרים פליליים אולם לאחר עיון בכל המסמכים, הודעות החשודים, דוחות פעולה ודוחות מעצר הגעתי למסקנה כי אין מקום לקבוע, בשלב זה, כי העותר עבר עבירות בנוסף לשתי אלה בהן הודה בבית המשפט. משום כך ניתן לקבוע כי העותר הורשע בעבירה של החזקת סכין (ת"פ 1314/02 של בית משפט השלום באשדוד) ובעבירה של נהיגה בשכרות (תיק תעבורה 5525/03 של בית משפט לתעבורה באשדוד). 16. בהחלטותיהם הקודמות של המשיבים הפעילו המשיבים את שיקול דעתם ומצאו כי אכן ראוי להעניק לעותר מעמד של תושב ארעי. המשיבים לא הבהירו את הקריטריונים והשיקולים אשר עמדו לנגד עיניהם ולפיכך, כאמור, לא ניתן לדעת האם מעמדו של העותר ניתן לו באופן חריג או באופן שגרתי. מכיוון שלא הוכח כי מעמדו של העותר ניתן לו באופן חריג, אזי לא ניתן לקבוע כי העובדה לפיה עבר העותר את שתי העבירות שפורטו לעיל, מהווה נימוק כדי לשנות את מאזן השיקולים לחובתו של העותר, באופן שזה לא יהיה זכאי יותר למעמד של תושב ארעי. לפיכך הגעתי למסקנה כי דין העתירה להתקבל. 17. למען הסר ספק, פסק דין זה מתייחס אך ורק לבקשתו של העותר לקבלת מעמד של תושב ארעי על פי עתירתו זו בלבד. 18. אשר על כן ולסיכום העתירה מתקבלת והעותר יקבל מעמד של תושב ארעי. מאחר והמשיבים לא התייחסו באופן חלופי לתקופה שבה יינתן לעותר מעמד של תושב ארעי כי אז אינני מתייחסת גם אני לתקופה זו. 19. העותר ישוחרר ממשמורת. אשרה (ויזה)משרד הפניםרשיון ישיבת ארעי / תושב ארעי