קיזוז חוב - תביעות קטנות

הנתבעים מודים כי לא שילמו לתובע את כל השכר אשר סוכם שישלמו בגין תיכנון המערכת, אולם טוענים לקיזוז סכומים שונים מיתרת החוב. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיזוז חוב - תביעות קטנות: 1. התובע ביצע תכנון מערכות אינסטלציה לפרוייקט מבנה תעשיה - נשר (להלן - "המערכת"), אשר נבנה ע"י הנתבעים. 2. מנגד, תיקנו הנתבעים במוסך השייך להם - מוסך התאומים - את רכבו של התובע. 3. התובע טוען, כי הנתבעים לא שילמו לו את מלוא שכרו עבור תיכנון המערכת, וכן כי עליהם להחזיר לו סך של 2,840 ₪, אשר שילם להם בגין תיקון רכבו. לטענתו, מגיעה יתרת חובם של הנתבעים בגין תיכנון המערכת לסך של 3,496 ₪ נכון ליום הגשת התביעה. התובע דורש החזר בגין תיקון רכבו מאחר שהנתבעים סירבו לשלם לו את יתרת חובם בגין תיכנון המערכת, וכן מאחר שלא הוגשו לו אסמכתאות לביצוע התיקונים. 4. הנתבעים מודים כי לא שילמו לתובע את כל השכר אשר סוכם שישלמו בגין תיכנון המערכת, אולם טוענים לקיזוז סכומים שונים מיתרת החוב בשתי עילות. האחת - בגין סכומים אשר שילמו למכון התקנים עבור בדיקות נוספות, לאחר שהמערכת תוכננה ע"י התובע בצורה רשלנית. השניה - בגין נזק אשר נגרם להם, לטענתם, בשל צורך להעביר צינור ביוב לאחר שחובר למקום לא נכון, באשמת התובע. לטענתם, מגיעה יתרת חובם לתובע לסך של 588 ₪, ומאחר שלגירסתם, חייב להם התובע סך של 4,574 ₪, מבקשים הם, בכתב הגנתם, אותו הם מכנים גם כתב תביעה שכנגד, לחייב את התובע לשלם להם סך של 3,986 ₪. 5. אומר תחילה כי דין דרישתו של התובע להחזר סכומים אשר שילם עבור תיקון הרכב להדחות על אתר, מאחר שהתובע עצמו מודה כי הרכב תוקן, ולמעשה, ברור כי אילו היו הנתבעים משלמים לו את דרישתו בענין תיכנון המערכת, לא היה דורש החזר סכום כלשהו בגין תיקון הרכב. 6. לענין תיכנון המערכת, לא שוכנעתי, ואף לא הובאה בפני כל חוו"ד על פיה אני יכולה לקבוע, כי התובע לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הנתבעים בענין זה. אמנם, הנתבעים המציאו דוחות בדיקה של מכון התקנים, הן לגבי התיכנון והן לגבי ההתקנה, אולם מדוחות אלה וכן מעדותו של מר ניסים בטיט עולה, כי היו בעיות שונות וכן שינויים, גם מצידם של הנתבעים, בתכניות המבנה, וכן עלו, מדי פעם, דרישות נוספות, כפי שמקובל בבנינים בהקמה. מר בטיט העיד בפני, כי ביקש מהתובע לעשות שינויים בתכניות המתזים עקב שינויים במבנה, וכי התובע אמנם ערך שינויים אלה, אשר היו תנאי לאישור מכון התקנים. אין חולק, כי אישור מכון התקנים אכן התקבל בסופו של דבר. עוד אציין, כי גם התובע, מצידו, טוען כי על הנתבעים לשלם לו תוספת בגין תיכנון תיקונים במערכת המתזים לצורך אישור מכון התקנים, אולם גם דרישה זו אין בידי לקבל, שכן עפ"י הצעת המחיר אשר הגיש התובע לנתבעים נקבע המחיר כסכום גלובלי, ללא כל תוספת עבור שינויים אשר ייתכן ויהיה צורך לערוך, והתובע הוא זה שהתחייב לתכנן את המערכת עד לאישורה במכון התקנים ושירותי כבאות. 7. הנתבעים לא הגישו תביעה שכנגד בדרך הראויה, אולם לא אפטור עצמי מהתייחס לטענותיהם בדבר תשלומים אשר התובע חייב להם. לענין תשלומים שונים אשר שולמו למכון התקנים. אינני סבורה כי בתשלומים אלה צריך לשאת התובע, שכן מלכתחילה עלות מכון התקנים הינה על הנתבעים, ועיון בדוחות הבדיקה של מכון התקנים אשר צורפו לכתב ההגנה מעלה כי הסיבות לאי התאמת התיכנון ו/או התקנת המערכת היו תוצאה של גורמים שונים, אשר חלקם תלויים גם בנתבעים עצמם, כגון התקנה מאוחרת של תיקרה אקוסטית ועוד. התקנת המערכת לא בוצעה ע"י התובע, אלא ע"י קבלן משנה מטעם הנתבעים, וכפי שאמרתי לעיל טבעם של דברים הם, שבמהלך בנית מבנה נעשים שינויים, ויש לערוך תיקונים עד לאישור סופי. ענין זה צפוי מראש, ואין לי ספק כי אילו היה עולה ענין זה במהלך הסכמת הצדדים על ביצוע העבודה והתשלום, לא היה נקבע כי התובע הוא זה אשר ישא בתשלום בדיקות נוספות מטעם מכון התקנים, אם ידרשו. 8. לענין דרישת הנתבעים לפיצוי בסך של 2,000 ₪ בגין העברת צינור הביוב ממקומו, אין כל הוכחה לנזק הנטען, ואף לא שוכנעתי, כי התובע אחראי להזזת הצינור. נהפוך הוא. מר בטיט העיד, כי הוא ביצע את החיבור לשוחת הביוב העירונית, מבלי ששאל את התובע להיכן להתחבר, אלא התחבר לשוחה שראה. רק לאחר מכן התברר, כי היתה זו שוחה מוטעית, וכי העיריה ביקשה להזיז את חיבור הביוב למרחק קצר של מספר מטרים. בנסיבות אלה, לא הנתבע הוא זה אשר צריך לשאת בעלות הנוספת, אם בכלל היתה כזו. 9. אני דוחה, איפוא, את טענות הקיזוז של הנתבעים. 10. התובע לא הוכיח את תביעתו בגין הוצאות גביה ושעות עבודה, ולא אפסוק לו פיצוי בגין כך. אין בסיס לטענת הנתבעת כי שער הדולר לחישוב הינו 3.352. עפ"י חשבון מס' 2, אשר הגיש התובע לנתבעת, שער הדולר הינו 3.9, וכך היה שער הדולר במועד הגשת החשבון. 11. אשר על כן, אני מקבלת, חלקית, את התביעה, וקובעת כי על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את יתרת החוב בגין תיכנון המערכת בסך של 2,496 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 27.9.98 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 250 ₪, מהיום. 12. כאמור - התביעה שכנגד לא הוגשה כראוי, אולם גם לגוף הענין, אני דוחה את טענותיהם שכנגד של הנתבעים. זכות לבקש רשות ערעור בביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום. תביעות קטנותקיזוזחוב