שחרור עובד זר סיני ממעצר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שחרור עובד זר סיני ממעצר: א. מהות העתירות אלה שתי עתירות מינהליות שאוחדו באשר עניניהן זהים.העותר בעתירה 2003/03 עובד זר ממוצא סיני שוהה בארץ מתאריך 21.8.2001. עפ"י האמור בבקשה הוא נעצר ביום 11.11.2003 ע"י משטרת ההגירה והועבר למתן הכליאה במלון "רנסנס" בנצרת. תוקף דרכונו פג עפ"י נספח 1 שצורף לעתירה בתאריך 23.11.2003. עפ"י תצהירו של העותר אשרת העבודה שלו היתה עד ליום 31.12.2001 אצל מעסיק בשם ש. גוזלן. מהמסמכים שצורפו, ובהנחה שהמדובר באותו עותר, עולה כי הוא נעצר ב - 8.4, ונערך דיון בבית הדין למשמורת בתאריך 15.6.2003, בגין שהות בלתי חוקית. מה נכתב בהחלטה לא ניתן להבין. העותר בעתירה 2005/03, שכונה בשם העותר מס. 2 בדיון הנוכחי, שוהה בישראל החל מיום 25.6.2000, ונעצר ע"י משטרת ההגירה בתאריך 6.11.2003; הוא נמצא כיום במתקן הכליאה בכלא מעשיהו. דרכונו של העותר פג תוקפו, בתאריך בלתי ידוע. בתאריך 15.6.2003 נערך דיון (נספח 3 לעתירה) בענינו של העותר בגין שהות בלתי חוקית, בהנחה שהמדובר באותו עותר. גם כאן ההחלטה לא ברורה. בטופס הדיון נכתב כי תאריך המעצר הוא 8.4 בגין שהות בלתי חוקית. ב"כ העותרים הסביר, והדבר נתמך בתצהירי העותרים, כי הקונסוליה הסינית מחדשת כדבר שבשיגרה את הדרכונים תוך פרק זמן מסויים, ובתנאי שהיא מזהה את המבקש באופן אישי. למטרה זו על העותרים להתיצב בשגרירות הסינית, בין כשהם מלווים ע"י משטרת ההגירה ובין כשהם ישוחררו למטרה זו. אין מחלוקת בין הצדדים, וב"כ המדינה ציינה זאת בעת הדיון, כי אילו היה לעותרים דרכון בר-תוקף היה מוחל עליהם הנוהל החדש של :"שמיים סגורים" לפיו מי שהוא בעל דרכון תקף, אשר עזב את מעבידו, יכול להשתלב בעבודה אצל מעביד אחר, במידה ומעביד כזה ישנו בנמצא. נעשתה אתנחתא בדיון על-מנת שב"כ המשיבים תבדוק את עמדת המשיבים באשר לשחרור העותרים, כדי לחדש את הדרכון. בהודעה בכתב שנמסרה היום לבית המשפט נאמר כי עמדת המשיבים היא כי מי שלא חידש את דרכונו צריך להיות מגורש מהארץ. ב. ד י ו ן ב"כ המשיבים טוענת כי רבו המקרים בהם עובדים זרים, לא נוהגים עפ"י הדין, אינם מחדשים את דרכוניהם ושוהים במדינה באופן בלתי חוקי. יש לשרש תופעה זו, והדרך הנאותה להחדיר זאת לתודעת שאר העובדים הזרים שרוצים להיות בארץ, זה לגרש את אותם האנשים לארצם בחזרה. כך יצא הקול, שיתכן שישפיע על שהות העובדים הזרים, בהתאם לתנאים המקובלים והחוקיים בארץ. אין מחלוקת שזו התוצאה הרצויה, השאלה היא בדבר הדרך. לא שמעתי כי לגבי עובדים אלה, שבאים אולי מתרבות אחרת, נעשתה פעולת הסברה, בשפתם, שמסבירה להם את הצורך הן באשרת שהיה כדין והן בדרכון תקף. לגבי העותר מס. 1 הסיטואציה בכלל אינה ברורה. בהנחה שהמסמכים שצורפו לעתירה אכן מתיחסים אליו, אזי בעת מעצרו דרכונו היה בכלל תקף. קצת קשה, לאור ההוראות של הקונסוליה הסינית, גם להישאר במעצר וגם לחדש את הדרכון. ואם המדינה ערה לכך שתוך כדי מעצר יהפוך האדם לחסר דרכון בר-תוקף, נראה שהיה זה מתפקידה לגרום לכך שהעותר מס. 1 יוכל לחדש את דרכונו, כדי שיוכל לשוב לשוק העבודה , שבגללו בחר להיות במדינה. מאחר ונמסר לי מפי ב"כ המדינה כי למדינה אין כח אדם שיכול ללוות את העותר לקונסוליה הסינית, אני קובעת לגבי העותר מס. 1, שהוא יוכל להשתחרר אם יפקיד במזומן סכום של 13,000 ₪. פקדון זה יוחזר לו לאחר חידוש הדרכון. חלק מתנאי השחרור של העותר מס. 1 שהוא ימסור כתובת מגוריו לתיק בית המשפט ולשלטונות ההגירה, וכן יתיצב עד לחידוש הדרכון כל יום עד השעה 20.00 בתחנת המשטרה הסמוכה למקום מגוריו. גם הפרת תנאי זה תגרום לחילוט הפקדון. אשר לעותר מס. 2 - מהאמור בעתירה לא ברור מתי פג תוקף דרכונו. הדבר גם לא עולה מהתגובה. לגביו יש לאמר כי לא הונחה דעתי, שהוסבר לו בשפתו ע"י שלטונות ההגירה או מי מטעמם בהיכנסו למדינה, שעליו לדאוג לחידוש אשרת השהיה שלו ודרכונו. יש לקחת בחשבון כי עובדי כפיים סינים, לא באים דווקא ממרכזים עירוניים ; אין לצאת מהנחה שהינם אנשי העולם הגדול, שאמונים על מסמכים בינלאומיים, חידושם ואשרות עבודה.; סביר בהחלט להניח שחלק מהם דווקא בא מאזורים כפריים, ושזה מסעו הראשון לעולם הגדול, לרבות הוצאת דרכון והנפקת אשרת שהיה ועבודה. אפשר גם להניח שבחלק מהמקרים המעבידים המעונינים בעובד הסיני, דואגים לפחות בהתחלה או מבטיחים לדאוג לכל הביורוקרטיה בארץ, למען אותו עובד, ששפת המדינה זרה לו. אם רוצים לחנך את העובד שיהיה כאן כדין, נראה לי כי תחילת החינוך צריכה להתחיל בפעילות הסברה, שזה חינוך " רך" יותר, ולא בפעילות של גירוש, שזה חינוך "קשה" יותר. ייתכן גם שחינוך העובדים יכול להיעשות בד בבד עם אפשרות לגבות, כפי שמותר עפ"י הדין, תשלום בגין שהותם כאן שלא כדין. נראה שכך עשוי לצאת הקול, בקהיליות השונות, שיש לכבד את חוקי הארץ ודרכיה, וכי מי שלא יעשה כן, עשוי להיפגע שלב ראשון בכיסו, ולאחר מכן במכלול פרנסתו. מאחר וגם לגבי עובד זה הודיעה ב"כ המשיבים כי אילו היה לו דרכון ניתן היה להחיל לגביו נוהל שמיים סגורים ולשלבו במעגל העבודה, וכי אין כח אדם על מנת ללוותו לקונסוליה הסינית, ולו על חשבונו הוא, אזי אני קובעת כי יש לשחרר את העותר מס. 2 ממשמורת, לצרוך חידוש דרכונו במידה ויפקיד במזומן את הסכום של 13,000 ₪. חלק מתנאי השחרור הוא שזה נעשה למטרת חידוש הדרכון, שעליו למסור את כתובתו לתיק בית המשפט ולמשטרת ההגירה, וכי עליו להתיצב בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו, כל יום עד לחידוש הדרכון עד לשעה 20.00.שחרור עובדים זרים ממעצרעובדים זריםמעצר