תביעה לביטול שומה

בע"א 367/85 מדינת ישראל נ' יהונתן קיטאי, פ"ד מא(3) 398 נדונה השאלה האם רשאי נישום, אשר השגתו על שומה נדחתה, מבלי שהוגש ערר לוועדת הערר, לתבוע בבית-משפט שלום הצהרה בדבר בטלותה של השומה הסופית והשבה של הסכום, ששולם על-ידיו. בית המשפט העליון מאשר את דחיית התביעה על הסף, תוך שהוא שב ומזכיר את ההלכה לפיה משקבע המחוקק הליכים מיוחדים להשגה ולערר ומועדים להגשתם, על הנישום להזקק לאלה בלבד. בשקולו אם להיעתר לתובענה לסעד הצהרתי בחן בית-המשפט קמא שני עניינים. האחד, האם יש בידי המערערים מסלול תקיפה מיוחד הקבוע בדין; והשני, האם ההליך כרוך בעקיפה של החלטות בבית המשפט העליון בבקשות לעיכוב ביצוע. סעד הצהרתי הוא סעד שבשיקול-דעת" (ראו, ע"א 4076/00 נצחון צפורה בראשון בע"מ נ' מירם זמברובסקי בע"מ, פ"ד נו(3) 41, 47). בין יתר השיקולים, על בית המשפט לשקול אם התובע יכול לממש את זכותו על ידי פניה לגוף סטטוטורי או ערעור בדרך שנקבעה בדין. כאשר עומדת לתובע דרך כזו, ימאן בית המשפט ליתן לו סעד על דרך של הצהרה (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (ירושלים, מאי 1995) עמ' 563). מיסיםהשגה על שומה / ביטול שומהשומה