תכניות בינוי

תכניות בינוי אינן מוסדרות על ידי חוק הוראת השעה (ואף לא בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965). כיוון שתכניות הבינוי נועדו לענות על צרכים מעשיים שונים, הן קיימות בצורות שונות, וספק אם דין אחד חל על כולן. עם זאת, "כאשר תכנית מתאר או תכנית מפורטת קובעת כי הבניה תיעשה, והיתרי הבניה יינתנו, על-פי תכנית בינוי שתאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ההגיון המשפטי אומר כי הפרת הוראות של תכנית הבינוי כמוה כהפרת הוראות של תכנית המתאר או התכנית המפורטת." [ע"פ 586/94 מרכז הספורט אזור בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 112 , 129. ]תוכנית בניה