אישור בדבר פרטי החייב

תקנות ההוצאה לפועל מחייבות במסגרת פתיחת תיק "אישור בדבר פרטי החייב" אשר הינו - כל אחד מאלה: (1) לגבי חייב יחיד הרשום במרשם האוכלוסין (להלן - המרשם) - אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, או מגוף אחר אשר יחליט עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו, כרשום במרשם; (2) לגבי חייב שאינו יחיד - אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט בתוספת השניה; חוק ההוצאה לפועל (ההוצל"פ) והתקנות על פיו מחייבים ציון שם מלא של הזוכה לרבות מספר זיהוי וכתובת מגורים. כיום, בעידן האלקטרוני, לא ניתן לפתוח תיק הוצל"פ לשם ביצוע צ'ק או שטר חוב אלא לאחר ציון פרטים מלאים של הזוכה לרבות שם מלא, מספר זיהוי וכן כתובת. כך גם לגבי חייב (תקנה 103 לתקנות ההוצל"פ). יחד עם זאת, בתקופה הרלוונטית והטרום ממוחשבת, כנראה נפתחו תיקי ההוצל"פ מבלי להקפיד על ציון כל הפרטים המזהים, כך שתיק ההוצל"פ נפתח כאשר שם הזוכה צויין כ"אגודת הפועל מג'ד אל קרום", ללא ציון מספר זיהוי, דבר אשר גרם להתדיינות נשוא ערעור זה. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אישור בדבר פרטי החייב : בפניי ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ (כב' הרשם מר מוהנד חלאילה) מיום 8/3/11, שניתנה בתיק הוצל"פ 08-02091-02-5, אשר בה נקבע כי: "בא כוח הזוכה לא הציג מסמכים מהם עולה כי הזוכה היא אישיות משפטית קיימת הכשירה לזכויות וחובות. הטענה כי הכסף נגבה לא עבור הזוכה אלא עבור אדם אחר (טענה שלא הוכחה בפניי) אינה מעלה ואינה מורידה, גם אם יוכח כי היא נכונה. צד ג' רשאי לגבות את סכום השטרות עליו לפנות לביהמ"ש להוכיח את טענותיו ולקבל פסק דין לטובתו. זוכה שאינו קיים, אינו יכול לנהל תיק הוצל"פ. לא ברור כיצד יכול עורך דין לייצג במקרה כשזה. אם תחוייב הזוכה להחזיר כספים או לשלם הוצאות מסיבה כלשהי, האם מר אחמד חלאילה הוא שישלם? ומכוח מה? לאור האמור אני מקבל את הבקשה ומורה לסגור תיק הוצל"פ 05-02091-02-5. בהעדר גוף משפטי שהוא הזוכה, אין טעם בחיוב בהוצאות". תמצית העובדות הרלוונטיות: להלן תמצית העובדות הרלוונטיות: תיק ההוצל"פ נפתח ביום 9/9/02 וזאת לשם ביצוע שטרות חוב ע"ס 250,000 ₪, שטרות חוב למוטב בלבד וכאשר המוטב באותם שטרי חוב והא "קבוצת הפועל אחמד מג'ד אל קרום". (להלן: "שטרי החוב"). הזוכה בתיק ההוצל"פ צןיין כ: "אגודת הפועל אחמד מג'ד אל קרום". ובמקום המיועד לזיהוי הזוכה צויינה ספרה 4 המיועדת לזיהוי זוכה שהינו תאגיד. החייבת בתיק ההוצל"פ צויינה כמועצה המקומית מג'ד אל קרום - המשיבה, מושכת השטרות. המשיבה לא הגישה התנגדות השטר במועד,כך ששולמו כספים במסגרת תיק איחוד שהיה למשיבה. בסוף שנת 2004 הגישה המשיבה התנגדות לביצוע שטרי החוב, ביחד עם בקשה להארכת מועד, שנידונה בפני כב' הרשם, דאז, מר רמזי חוראני, כאשר בגוף ההתנגדות הועלו על ידי המשיבה טענות שונות וביניהן, בין היתר, כי החתום בשם הזוכה - המערערת אינו בעל תפקיד בה. הזוכה הגישה תגובה להתנגדות הנ"ל ובין היתר טענה כי אין מדובר בעמותה אלא בקבוצת כדורגל, כאשר אחמד חלאילה הוא האיש העומד מאחורי הקבוצה הזכאית לקבל כספי הגבייה בתיק הוצל"פ. כב' הרשם דחה את הבקשה להארכת מועד וגם דחה את הטענה המקדמית, שהזוכה אינה אישיות משפטית שיכולה לתבוע ולהיתבע. מכאן הליכי ההוצל"פ נמשכו, לרבות גבייה באמצעות תיק איחוד שהיה למשיבה כאשר בתקופה הרלוונטית נעשה, עפ"י חוק, איחוד בין מספר רשויות וביניהם המשיבה עצמה, כך שנוצרה רשות מקומית שנקראת עיריית אלשג'ור. בהמשך אותה עירייה פורקה עפ"י חוק והמשיבה חזרה להיות רשות מקומית בפני עצמה ולבדה. ביום 5/9/10 "התעוררה" המשיבה שוב, כנראה בעקבות בדיקות שנעשו ע"י חשב ממונה לרשות המקומית, הגישה בקשה לסגירת חמישה תיקי הוצל"פ, בהם הזוכה, לפי הנטען, היא עמותת אלמג'ד לכדורגל מג'ד אלקרום, וביניהם תיק ההוצל"פ הרלוונטי בערעור זה, כאשר הנימוק לבקשה הוא פירוק עמותת אלמג'ד לכדורגל מג'ד אל כרום ע"י ביהמ"ש המחוזי, צו פירוק שאין עליו חולקין היום. הבקשה לסגירת תיק ההוצל"פ הנ"ל הועברה לתגובת ב"כ המערערת לאחר מכן ניתנה החלטת ראש ההוצל"פ , כפי שצוטטה כלדעיל. טיעוני המערערת: המערערת שמה כמעט כל יהביה על ההליך אשר התנהל בפני כב' הרשם חוראני, בשנת 2005, עפי"ו נדחתה הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, כמו גם מכללא או במפורש, גם השאלה מהיא הזוכה ובאם היא מהווה אישיות משפטית הכשרה לשאת בחובות ובזכויות. אליבא טיעוני המערערת כב' הרשם חוראני, עפ"י החלטתו מיום 22/9/05, דחה, ברחל בתך הקטנה, את הטענה שאין המערערת מהווה אישיות משפטית הכשרה לזכויות וחובות והוא ציטט מאותה החלטה כדלקמן: "אשר לטענות הנוספות אין הפסיקה מכירה אצלנו לטענה שזהה באופן מהותי לטענה של "יוס טרטי". על המבקשת עצמה להיראות מה הנגיעה שלה לתיק ולגלות את הגנתה היא ואין היא יכולה להצטדק בפגמים בזכויות של האחר, בהתחשב בזכויות של צד ג' נוסף... לא למיותר להפנות לאת אשר אמר אחמד חלאילה כי מדובר בתובענה בשם הקבוצה ולא בשם העמותה והוסיף כי מסמכי הייסוד של העמותה מתייחסים לעמותת אלמג'ד לכדורגל שהינה מבין מטרותיה לנהל את קבוצת הכדורגל של הפועל אחמד מג'ד אלקרום אך אין זה שולל את האפשרות שהקבוצה פעלה מקום ליסוד העמותה, היו לה נציגיה המוסמכים והתביעה הוגשה בשם הנציגים המוסמכים". ב"כ המערערת הוסיף וטען כי כב' הרשם חוראני חזר על עמדה זו בהחלטה נוספת מיום 30/3/06 שניתנה במסגרת הבקשה להארכת מועד כאשר קבע: "אוסיף כי כל נושא הכשירות של התביעה להידון והייצוג וכשרות המשיבה וכן הטענות שסבו סביב התפיסה הרעיונית של "יוס טרטי" נידונו בבקשה בטענה המקדמית ודחיתי אותן, אם כן העלאתן היו בדרך האחורית אינה כדין ואסתפק בכך כי לא אפתח פלוגתא שהכרעתי בה. הדרך לביטולה היתה דרך תקיפתה באופן חזיתי". הינה כי כן טען ב"כ המערערת כי מדובר בהשתק פלוגתא ואין מקום לדון מחדש באותו עניין כחלוף חמש שנים, ולאחר שיהוי כה רב. ב"כ המערערת המשיך וטען, ובנידון היפנה לתצהיר שהוגש מטעם אחמד ח'לאילה לפיו שם הזוכה כפי שצויין: "אגודת הפועל מג'ד אלקרום", אינו אלא שם מסחרי לו כאשר הוא הזוכה האמיתי כאשר זכותו לתבוע עפ"י שטרי החוב נבעה מכך שהוא תקצב את קבוצת הכדורגל מכספו הפרטי, כאשר היה ברור ששטרי החוב שניתנו על ידי המשיבה אינם יכולים להיפרע עקב מצב הכספי הקשה. מכאן ביקש ב"כ המערערת להורות על ביטול החלטת ראש ההוצל"פ בדבר סגירת תיק ההוצל"פ ולאפשר לו להמשיך בפעולות הגבייה עד לגביית מלוא החוב אשר בתיק ההוצל"פ. טיעוני המשיב: ב"כ המשיבה הסביר את הרקע הכללי של מסירת השטרות, לרבות רישום קבוצת הכדורגל כעמותה רשומה בשם עמותת אלמג'ד לכדורגל מג'ד אל קרום, כאשר שטרי החוב ניתנו לשם מימון אותה עמותה (להלן: "העמותה"). המשיבה הציגה מסמכים ופרוטוקולים לפיהם אכן המימון היה עבור העמותה, כך גם בגין הוראות תשלום אחרות שניתנו על ידה. המשיבה הכחישה כי אותו אחמד חלאילה הוא בעל הזכות לגבות את שטרי החוב בין ישירות בשמו הוא ובין באמצעות שם הפירמה שלו: אגודת הפועל מג'ד אל קרום. ב"כ המשיבה היפנה תשומת הלב לשם המוטב בשטרי החוב שהיא קבוצת הפעול אחמד מג'ד אלקרום וכי שם הזוכה בבקשה לביצוע צויין כאגודת הפועל אחמד מג'ד אלקרום תוך סימון הזוכה כתאגיד. ב"כ המשיבה טען כי כב' הרשם חוראני דחה את הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות וכי אין בקביעותיו, שניתנו בדרך אגב, כדי להוות השתק פלוגתא. המשיבה טענה כי הסיבה להגשת הבקשה לסגירת תיק ההוצל"פ הינה בדיקה שנעשתה על ידי חשבה הממונה וזאת לאור כך שביהמ"ש המוסמך הורה על פירוק העמותה כך שאין למעשה קיים "זוכה" בנמצא. המשיבה סיכמה וטענה כי משאין זוכה, אין מקום להשאיר את תיק ההוצל"פ על כנו ויש מקום להורות על סגירתו. דיון והכרעה: חוק ההוצל"פ והתקנות עפי"ו מחייבים ציון שם מלא של הזוכה לרבות מספר זיהוי וכתובת מגורים. כיום, בעידן האלקטרוני, לא ניתן לפתוח תיק הוצל"פ לשם ביצוע צ'ק או שטר חוב אלא לאחר ציון פרטים מלאים של הזוכה לרבות שם מלא, מספר זיהוי וכן כתובת. כך גם לגבי חייב (תקנה 103 לתקנות ההוצל"פ). יחד עם זאת, בתקופה הרלוונטית והטרום ממוחשבת, כנראה נפתחו תיקי ההוצל"פ מבלי להקפיד על ציון כל הפרטים המזהים, כך שתיק ההוצל"פ נפתח כאשר שם הזוכה צויין כ"אגודת הפועל מג'ד אל קרום", ללא ציון מספר זיהוי, דבר אשר גרם להתדיינות נשוא ערעור זה. הינני סבור כי כל האינדיקציות מעידות על כך שהכוונה ברישום שם הזוכה כ"אגודת הפועל מג'ד אלקרום" ומובילות למסקנה שהמדובר הוא בתאגיד -העמותה אשר מומנה ע"י המשיבה וכן ע"י רשויות ציבוריות אחרות. בין היתר יש לקחת בחשבון שם הזוכה כפי שצויין "אגודה", סימונה כתאגיד בבקשה לביצוע (ע"י ציון הספרה 4) וכן גם עצם העובדה כי השטרות ניתנו לפקודת קבוצת הפועל אחמד מג'ד אלקרום. לא ניתן להגיע, בכל דרך פרשנית שהיא, כי למעשה הזוכה הוא האדם אחמד חלאילה, כאשר אגודת הפועל מג'ד אלקרום היא שם הפירמה שלו כפי שטען ב"כ המערערת בסיכומיו. אף אציין כי עמדה זו סותרת עמדה קודמת של המערערת ובהתדיינות של שנת 2005, בה הוצגה הזוכה כקבוצת הכדורגל, כאשר אחמד חלאילה הוא אך הנציג שלה. כן עולה כי אין אישיות משפטית ששמה אגודת הפועל מג'ד אלקרום כי אם קיימת עמותה רשומה ששמה עמותת אל מג'ד לכדורגל אשר היא זו שניהלה את קבוצת הכדורגל הרלוונטית וככל הנראה שטרי החוב ניתנו לה ע"י המשיבה לשם מימון פעולותיה, כמו גם שטרי חוב והוראות תשלום אחרים שנעשו באותה דרך. הינה כי כן המסקנה המתבקשת היא כי שם הזוכה בבקשה לביצוע לא נירשם באופן תקין, כי אם נרשם שם שאינו מהווה אישיות משפטית כאשר טענת המערערת כי אך מדובר בשם מסחרי כאשר למעשה ומי שעומד מאחורי אותו שם מסחרי הוא מר אחמד חלאילה, אין לה בסיס מספיק. מנגד טענת המשיבה כי יש לפרש את שם הזוכה כמתכוון לעמותה ואין בילתה, הינה היותר סבירה. נזכור עכשיו כי שטר חוב מוגש לביצוע בהוצל"פ, כמו פס"ד, כאשר ניתנת לחייב הזכות להגיש התנגדות לביצוע במועד הקבוע לכך כדין. במקרה של התנגדות לביצוע הבקשה לביצוע הופכת לכתב תביעה לכל דבר ועניין. במקרה של אי התנגדות הופרכת הבקשה לביצוע לפסה"ד לכל דבר ועניין, לרבות הפרטים המזהים אשר באותה בקשה לביצוע. אציין כי לעיתים לפרטים המזהים, כמו גם זהות הזוכה, יש השפעה קרדינאלית על ההליכים בתיק ההוצל"פ ולאחר מכן לרבות הזכות להגיש התנגדות לביצוע ולזכות בה, זאת לאור חזקות אשר בפקודת השטרות, כמו גם טענות קיזוז ואח' שניתן להעלותן נגד אלמוני אך לא כנגד פלוני. אינני סבור כי החלטת כב' הרשם חוראני משנת 2005, אשר דחתה טענה מקדמית בעניין זהות הזוכה יכולה להוות מעשה בי-דין או השתק פלוגתא. ראשית: עפ"י תקנה 126 לתקנות ההוצל"פ רשם רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לפי חוק. יש לפרש רשות התיקון הנ"ל כמתייחסת גם לתיקון שם זוכה אשר לא צויין כהלכה וגם, לאור ממצאים חדשים, לעשות את הדבר יותר מפעם אחת. שנית: כנראה לאחר מתן החלטה כב' הרשם חוראני משנת 2005 ניתן צו פירוק העמותה על ידי ביהמ"ש המחוזי כך שנוצרו עובדות חדשות, המחייבות דיון מחדש. שלישית: אכן עיקר החלטת הרשם חוראני הינו בעניין הבקשה להארכת מועד, שנדחתה וההחלטה בעניין זהות הזוכה ניתנה כדרך אגב. ורביעית: כיום למעשה מבקשת המערערת להסב את שם הזוכה לאחמד חלאילה, כאשר עמדתה במסגרת הדיון שהתנהל בפני כב' הרשום חוראני, היתה כי הזוכה היא קבוצת הכדורגל עצמה ולא אדם יחיד ששמו אחמד חלאילה. סיכום הדברים עד כה הוא ששם הזוכה כפי שהוא מופיע בתיק ההוצל"פ אינו נכון ולמעשה אין בנמצא אישיות משפטית ששמה אגודת הפועל מג'ד אלקרום. לפיכך המסקנה המתבקשת היא כי תיק ההוצל"פ אינו יכול להמשך במתכונתו הקיימת. יחד עם זאת, אינני סבור כי יש להסיק מכך שיש להורות על סגירת תיק ההוצל"פ לאלתר. נזכור כי מאז פתיחת תיק ההוצל"פ חלפו כעשר שנים, שהינם הרבה מעבר לתקופת ההתיישנות ואף שולמה אגרת פתיחת תיק הוצל"פ עפ"י דין. נזכור גם כי בקשה לביצוע מהווה למעשה כתב תביעה לכל דבר ועניין. כן נזכור כי תמיד בעל דין רשאי לבקש תיקון כתב התביעה לרבות שם התובע. בכל מקרה אינני סבור שיש לחרוץ היום את זהות הזוכה עפ"י החלטת ראש ההוצל"פ כי אם להשאיר את הדבר להכרעת ביהמ"ש. לפיכך ולאור הנסיבות דלעיל נראה שיש מקום לתת למערערת או לבא כוחה האפשרות להגיש בקשה לתיקון הבקשה לביצוע לאחמד חלאילה, תוך ציון פרטיו המלאים ובצירוף תצהיר מתאים שלו. במקרה כזה הבקשה לתיקון שם הזוכה תתקבל, אך תוך חיוב הזוכה להמציא אזהרה מחדש למשיבה תוך השארת עיכוב ההליכים על כנו ובמקרה זה תקום למשיבה זכות להגיש התנגדות לביצוע שטרי החוב לפי שם הזוכה החדש. למותר לציין כי ההתנגדות תועבר לדיון בפני ביהמ"ש אשר ידון בה כבכל התנגדות אחרת ובגידרה ובגדר המשפט לאחר מכן יכריע ביהמ"ש בכל הפלוגתאות הטעונות הכרעה, לרבות מי בעל הזכות לתבוע עפ"י שטרי החוב. במקרה של אי הגשת בקשה לתיקון שם הזוכה כנ"ל, תוך 60 יום, תיק ההוצל"פ ימשיך להיות סגור. אין צו להוצאות . פרטי החייב