ביטול עסקה לאחר פחות משבוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול עסקה לאחר פחות משבוע: זוהי תביעה לביטול עיסקת מכר ברוכלות. ביום 12/6/01, רכשו התובעים מהנתבעת מכשיר "מטהר אויר" (להלן- "המכשיר"). ביום 18/6/01, פנו התובעים לנציגי הנתבעת לביטול העיסקה, אלא שנציגים אלה לא יכלו להועיל ועל כן נקבעה להם פגישה עם מנהל החברה בתאריך 21/6/01 לבירור ביטול העיסקה, בירור שלא הניב דבר לתובעים. לטענת התובעים, משביקשו לבטל את העיסקה לאחר 5 ימים מיום הרכישה, הרי שיש להורות על ביטול העיסקה ולהשבה. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות, מכיוון שעילת התביעה של התובעים הינה טעות בכדאיות העיסקה. לחילופין, טוענת הנתבעת כי הצדדים הסכימו על דרך ביטול מוסכמת, ומשלא עמדו התובעים בדרך ביטול זו, הרי שהודעת הביטול אינה תקפה. לאחר שמיעת הצדדים ועיון במסמכים שהונחו בפני הגעתי למסקנות כדלקמן: איני יכול לקבל את טענות הנתבעת, באשר לדרך הביטול המוסכמת על הצדדים. לשם הבהרת דברי קביעתי, אצטט את הסעיפים הרלבנטיים בהסכם שבין הצדדים: 2.6 צד ב' מצהיר כי המשווק רוכש עבורו את המטהר האוויר בהסתמך על חתימתו על הסכם זה ועל כן אין באפשרותו לבטל הסכם זה ו/או להחזיר את המכשיר ו/או לקבל חזרה את כספו, אלא אך ורק במקרים אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (הדגשה שלי). 3.5 הלקוח חוזר ומצהיר שידוע לו כי הוא אינו רשאי לבטל את ההסכם באופן חד צדדי אלא בהסכמתו בכתב של המשווק, כאמור בסעיף 2.6 לעיל. הלקוח מצהיר כי הובהר לו והוא מסכים לכך כי גם אם המשווק יתן את הסכמתו לביטול הסכם זה, סכום המקדמה לא יחזור לו בשום מקרה, והוא יחוייב בדמי ביטול בסך 1,170 (אלף מאה ושבעים) ₪ לכיסוי ההוצאות אשר ייגרמו לצד א' כלפי היבואן עקב ביטול ההסכם. מסעיפים אלו ניתן לראות, כי הצדדים לא התנו על חוק הגנת הצרכן, ולמעשה אף לא יכלו להתנות על החוק לגבי עילות הביטול אשר מזכות את הצרכן וזאת לאור סעיף 36 לחוק הקובע כי "הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד". סעיף 2 (ב2) לחוק קובע: "עוסק המודיע, בכל דרך שהיא, שאין לצרכן זכות לבטל עסקה, או לקבל חזרה את כספו, יסייג את הודעתו באופן שיובהר כי האמור בהודעה אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק". מכאן ניתן לומר כי הסייג לביטול שנקבע בין הצדדים בסעיף 3.5 לחוזה אינו עומד, וכי החוק לא מתנה את זכות הביטול בהסכמת המוכר, בעניינו המשווק. בנוסף לאמור לעיל, סעיף 3.6 לחוזה קובע: 3.6 "הלקוח מצהיר כי הוסבר לו והוא מסכים לכך כי כל הודעה מטעמו על ביטול ההסכם שלא ע"פ העילות המוכרות בחוק הגנת הצרכן, ומבלי שקיבל לכך את הסכמתו בכתב של המשווק הנה חסרת תוקף". מכאן עולה כי על פי החוזה, הבחינו הצדדים בין עילות הביטול השונות בין אם עפ"י חוק הגנת הצרכן ובין עילות שמחוצה לו. אין מחלוקת על כך שהתובעים פנו לנתבעת לביטול העיסקה חמישה ימים לאחר רכישה, וכן הצדדים לא חלוקים על העובדה כי מדובר בעסקת רוכלות. (ראה סעיף 6 לכתב ההגנה, שם נקבע כי הנתבעת הינה חברה העוסקת "בשיווק מוצרים כרוכלות"). סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן קובע: " (א) בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם - (1)במכר - מיום עשיית ההסכם עד ארבע-עשר ימים מיום מסירת הממכר". בעסקת רוכלות, חוק הגנת הצרכן לא מאבחן בין עילות ביטול, אלא מקנה לצרכן זכות לבטל את המכר מכל טעם שהוא, ולפיכך, ביטול העסקה נעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והוא עומד גם בתנאי סעיף 3.6 להסכם. לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי הביטול מצד התובעים נעשה כדין. התובעים ישיבו לנתבעת את המכשיר ובד בבד, ישיבו הנתבעים לתובעים, את התמורה בסך 3,800 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 24.06.01. בקשת רשות זכות להגשת ערעור תוך 15 יום, לבית המשפט המחוזי. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)