גוש 10015 חדרה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ועדה מחוזית חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' - ישיבה מס' 2009015 פרוטוקול החלטות תאריך 23.12.09 שהתקיימה באולם הישיבות של הוועדה המחוזית החלטה: לאחר שנבחנו שתי התכניות בלשכת התכנון, נמצאה אי התאמה בהוראות התכניות החלות הן בשימושים המותרים על פיהן בהיקפי, הבניה המותרים, בגודל מגרש מינימלי לבניה ועוד. יש לציין כי בתכנית 248/ חד נמצאה אי התאמה בין התקנון לתשריט מבחינת תחומה המדויק וכי חלקה 14 בגוש 10015, של התכנית כלולה בתחום התכנית בתשריט, ובתקנון התכנית לא נמנית על רשימת הגושים והחלקות הכלולים בתכנית נראה לכאורה כי יש לתת עדיפות במקרה זה לתשריט התכנית על פני הגושים והחלקות שמופיע בהוראות התכנית, לאור העובדה כי התשריט אמור לשקף מבחינה פיזית וויזואלית את גבולות התכנית. יש לציין כי בהוראות התכנית קיימת הפנייה לתחום המסומן בקו כחול על גבי התשריט גם מבחינה תכנונית יש היגיון במתן עדיפות לתשריט זאת, לאור הדרך המורחבת ל המזרחי של הבגבול' מ20 - המתחברת ,התכנית לדרך רוחבית קיימת, התוחמת את החלקה נשוא הבקשה כ חם מתחלק. שלם הוועדה סבורה כי מתן עדיפות לתקנון התכנית וקביעת תחולתה רק על פי פרוט הגושים והחלקות , בתקנון היה מנתק את הדרך המאושרת ופוגע בתכנון מערכת הדרכים בתכנית וראיית כל המתחם כחטיבה אחת. קרקעותגוש חלקה