גוש 3688 רחובות

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (ראשל"צ) 4385/03 מרים זלק פורת נ' יוסי שבו - ראש עיריית נס ציונה בפני בקשה למתן צו מניעה זמני אשר הוגשה על ידי המבקשים, בעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 1 בגוש 3688 הנמצאת בתחום השיפוט של עיריית רחובות (להלן: "הקרקע"). המבקשים עותרים למתן צו האוסר על המשיבים 1 ו-2 מלבצע עבודות ביוב בתחום הקרקע ו/או להיכנס לקרקע לשם התקנת קו ביוב (להלן "קו הביוב"). המשיבה 2 (להלן: "העירייה") הינה רשות מקומית אשר יזמה תוכנית אב לביוב, שקו מאסף לפיה עובר בחלקת המבקשים. המשיב 1 הינו ראש העיר. המשיבים 3 ו-4 הינם חברות קבלניות (להלן: "היזמים") אשר להן חלק מזכויות במתחם קרקע בשטח של כ- 217 דונם והידוע כחלקות 6, 7 ו-8 בגוש 4722 ושעליו מיועד להבנות פרוייקט למגורים, בהיקף של כ- 890 יחידות דיור ושטחים מסחריים בשם סביוני נצר סירני (להלן: "הפרוייקט"). היזמים אף התקשרו עם העירייה בהסכם לביצוע עבודות תשתית בשטחים הציבוריים בפרוייקט, לרבות ביצוע קו הביוב שאת הנחתו בקרקע מתבקש בית-המשפט למנוע. עתמ (ת"א) 2592/04 נחמה גילי מאירוביץ לויאן נ' ועדת הערר ל קרקע חקלאית ושטחים פתוחים העותרת הינה בעלת זכויות במגרש ברחובות הידוע כגוש 3688 חלקות בחלקן 46. העותרת יזמה תוכנית מפורטת רח/מק/3/2111/א להקמת תחנת דלק ושירותי רכב מדרגה ג' בהתאם לתמ"א 18 (תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק) (תיקון מס' 2) בצידו הצפוני-מזרחי של כביש 423 הידוע כ"כביש עוקף רחובות", בקטע שאושר אך טרם בוצע. התוכנית משתרעת על שטח של 6.6 דונם, בקרקע המוכרזת כקרקע חקלאית (להלן: "התוכנית"). התוכנית, שהינה תוכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(10) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התו"ב") הוגשה לועדת המקומית לתכנון ולבניה רחובות שהחליטה על הפקדתה. דבר הפקדת התוכנית פורסם כדין, ולא הוגשו התנגדויות (להחלטת הועדה המקומית מיום 24.1.01 ולפרסום, ראו נספחים ב-ב1 לעתירה). הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז (להלן: "הועדה המחוזית"), בהתאם לסמכות שהואצלה לה על ידי שר הפנים לפי סעיף 109 לחוק התו"ב, העבירה רשימה של הערות לתוכנית, ובין היתר נדרש אישורה של המשיבה 2, היא הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (להלן: "הולקחש"פ")(ראו החלטת הועדה המחוזית מיום 27.7.01, נספח ג' לעתירה). עתמ (ת"א) 1194/03 מרים זלק פורת נ' עיריית נס ציונה העותרים, בני משפחת זלק, הם בעלים של חלקה 14 בגוש 3851 בנס ציונה (להלן: "החלקה בנס ציונה") וכן הבעלים של חלקה 1 בגוש 3688 המצויה בתחום העיר רחובות וגובלת בחלקה בנס ציונה (להלן: "החלקה ברחובות"). חלקות הקרקע הללו מוגדרות כקרקע חקלאית ואינן מעובדות מזה מספר שנים. סמוך לחלקות של העותרים מוקמת שכונת מגורים גדולה (כ-890 יחידות דיור). כחלק מעבודות התשתית הנחוצות לשם הקמת שכונת המגורים היה צורך למתוח קו ביוב מאסף שחלקו עובר בתחומי חלקות נס ציונה ורחובות. ב-3.2.02 שלח ראש עירית נס ציונה מר יוסי שבו (להלן בהתאמה: "ראש העיריה" ו"העיריה") הודעה לעותרים בדבר כוונת העיריה להניח קו ביוב בחלקה בנס ציונה. משך מספר חודשים התנהלו חילופי דברים בין העותרים לבין נציגי העיריה שסבו על תכנון עתידי הנוגע לחלקות הללו וקו הביוב בכלל זה. קרקעותגוש חלקה