גוש 3699 רחובות

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עתמ (ת"א) 2976/04 רחובות הירוקה בע"מ נ' עיריית רחובות העתירה מכוונת למתן צו עשה למנהל ההנדסה של עירית רחובות (להלן: "העירייה") ליתן ביד העותרת "רחובות הירוקה בע"מ" (להלן: "העותרת" או "רחובות הירוקה") תשריט מאושר לשם רישום בנין שהוקם בגוש 3699 חלקה 291 (להלן: "הבניין") כבית משותף. העירייה מתנגדת לתת תשריט מאושר בטענה שהבניין שנבנה בפועל אינו תואם את הוראותיה של תכנית בניין עיר רח/במ/9 (להלן: "התב"ע"). העתירה מעוררת, אם כן, שאלה פרשנית של אחת מהוראות התב"ע. עמנ (ת"א) 1889/96 חברת רחובות הירוקה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, רחובות התכנית מתייחסת לשטח של 149דונם ברחובות, ובאה לשנות את ייעוד הקרקע מחקלאות לבנייה. בשטח הנדון, עובר לתכנית, היו מצויות שמונה חלקות (כולן בגוש 3699), בשני מתחמים רלוונטיים: האחד: חלקות 28- 30שהיו בבעלות המשיבה 3(להלן: ליגד), ושטחן המקורי הכולל 470, 50 מ"ר. השני: חלקות 47-48, שהיו בבעלות העותרת, ושטחן המקורי הכולל 446, 46מ"ר. בעלי שאר החלקות אינם צדדים להליך שכאן. התכנית מאחדת ומחלקת מחדש את החלקות, אולם הובהר שאין ניוד של זכויות בין המתחמים הנ"ל, דהיינו, הקצאת המגרשים החדשים שנוצרו עקב התכנית תאמה את הבעלויות הקודמות: חלקות 47, 48אוחדו וחולקו מחדש בינן לבין עצמן, וחלקות 28- 30אוחדו וחולקו מחדש בינן לבין עצמן, ובנפרד מהמתחם הקודם. משום שלא התקיים הליך של ניוד זכויות, לא נלוותה לתכנית טבלת איזון. את התכנית יישמה הוועדה המקומית, שהגישה אותה להפקדה ביום .18.3.93כל בעלי הקרקע הסכימו, בחתימתם, לחלוקה ולאיחוד מחדש. זו התכנית המקורית. ערעור אזרחי 97 / 3380 תמגר היא חברה קבלנית לבניין. המשיבות 1 ו-2 הן אחיות. בבעלות המשיבה הראשונה מצויות 6 חלקות ועוד מחצית החלקה בגוש 3699, ובבעלות המשיבה השנייה שש חלקות אחרות באותו גוש. חלקות אלה נתקבלו על-ידי שתי האחיות בירושה בשנת 1974. החלקות הופשרו לבנייה והמשיבות ביקשו לממש את זכויות הבנייה בחלקותיהן, על דרך של עיסקת קומבינציה. תא (ת"א) 105909/01 פורת עידן נ' ליגד השקעות ובנין בע"מ בתביעתו טוען התובע, כי הנתבעת הפרה את הסכם המכר שנחתם בין הצדדים, ביום 28.12.95 (להלן :"ההסכם"), בקשר עם מכירת דירת 4.5 חדרים בקומה השביעית של בניין A (להלן: "הדירה"), בפרויקט המגורים "גני העיר" ברחובות ובו בנייני מגורים, קוטג'ים, מרכז מסחרי ובריכת שחייה שהקימה הנתבעת, בגוש 3699 חלקות 28,29,30 (להלן: "הפרויקט") ותובע פיצוי בגין ההפרה. תא (ת"א) 80909/01 בן יעקב עמי נ' מדר משה התובע הינו פרקליט העוסק, בין היתר, בתחום הנדל"ן, תכנון, בנייה, ליווי ויזום פרויקטים לבנייה וכיוצ"ב. הנתבעים היו במועדים הרלוונטיים לתביעה בעלים במשותף של מקרקעין בלתי מוסדרים, הידועים כגוש 3699 חלקה 31 שברחובות (להלן: "המקרקעין"). בתחילת שנות התשעים יזמה עיריית רחובות, באמצעות רשויות התכנון, שינוי ייעוד של המקרקעין מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה (להלן: "הליך ההפשרה"). הנתבעים פנו אל התובע על מנת שייסע להם וילווה אותם, ליווי משפטי, בהליך ההפשרה. התובע אכן ביצע, בשם הנתבעים, פעולות שונות הקשורות בהליך ההפשרה אל מול הרשות המקומית ורשויות התכנון. תוכנית המתאר של המקרקעין שונתה במסגרת תוכנית בניין עיר, התב"ע המתוקנת הופקדה בחודש נובמבר 1993 בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה פורסמה ואושרה בילקוט הפרסומים ביום 23.3.95. תא (ת"א) 43097-08-11 יעקב X נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ לפני בקשה לצו מניעה זמני העעכב את הליכי ההוצאה לפועל וכינוס הנכסים בתיק הוצל"פ מס' 02-05630-02-4 נגד עזבונו של אברהם X ז"ל ת.ז X (להלן: "המנוח" או "החייב") ו/או נגד המבקשים עד להכרעה בתביעת המבקשים, ובכלל זה לעכב את פינוי בית המגורים ברחוב החרצית 13 ברחובות, הידוע כמגרש 23 בגוש 3699, שנקבע לביצוע ביום 5.9.2011. ערר (מרכז) 73/12 צחי שווגר ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות לפנינו ערר על היתר שיצא על פי החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות (להלן: "הועדה המקומית"),לבניית מבנה בן 4 כיתות לימוד לחינוך מיוחד כולל מחסנים + גדרות + ארגזי חול מקורים + הצללה במקרקעין הידועים כחלקה 31 מגרש 408, גוש 3699 בשכונת מקוב רחוב אייזנר ברחובות (להלן: "המקרקעין"). תלא (רח') 3261-04 יפת אהרוני נ' ארן אילנית גן "פלא-גן" בית התובעים ובית הנתבעים יחדיו מהווים בית דו-משפחתי, ולהם קיר משותף (גוש 3699, חלקה 323 - להלן ביחד: "הנכס"). הנתבעת ובעלה רכשו את הזכויות בביתם ביום 21.6.01 (נספח א' לתצהירים מטעם הנתבעים). לטענת הנתבעת ובעלה, גן-הילדים החל לפעול בבית הנתבעים ביום 1.9.01. התובעים, מצידם, טענו כי במועד זה הגן פעל במתכונת חלקית ביותר, אם בכלל, וכי פעולת הגן במתכונת מלאה החלה רק שנה לאחר מכן, בחודש ספטמבר 2002. (רח') 1912/08 תא (רח') 1912-08 אילן יונה נ' בנימין פלקסין התובע הינו בעל הזכויות במגרש מס' 64 ברחוב פנחס מוקסיי הידוע כגוש 3699 חלקה 13 בשטח של כ-750 מ"ר (להלן: "מגרש התובע"). הנתבעים (בני זוג) הינם בעלי זכויות במגרש 63/1 בשטח של כ-250 מ"ר, הנמצא בסמוך לחלקתו של התובע (להלן: "מגרש הנתבעים").   בסמוך ל-05/2008, החלו הנתבעים בבניית ביתם במגרשם. לצורך ביצוע עבודות הבנייה התקשרו הנתבעים בהסכם עם מר ניסן צ'לניק, אשר התחייב לבצע את עבודות הבנייה ולפקח עליהן, עד להשלמתן (להלן: "הקבלן"). עבודות כריית היסודות, שבוצעה לצורך בניית ביתם של הנתבעים, הצריכה ביצוע של עבודות חפירה ופינוי עפר. העפר פונה, בין היתר, אל מגרש התובע הסמוך.   תא (רח') 4155/06 יוחנן עמר נ' קרלו רזיאל בראונר על פי התביעה, התובעים הם הבעלים של מגרשים צמודים הנמצאים ברחוב נותמן ברחובות, בגוש 3699 חלקה 13, כאשר מגרשם של התובעים הוא מגרש זמני 97/1 ומגרשו של הנתבע הוא מגרש זמני 96/1. ביום 1/12/2004 הגישו התובעים בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות לקבלת היתר לבניית ביתם. התובעים טוענים, כי כדי לקבל את ההיתר האמור נדרשו, בין היתר, לבנות גדר משותפת למגרשים הסמוכים באורך של 10 מטר ובגובה של 7.72 מטר (להלן: "הגדר המשותפת"). התובעים בנו את הגדר ונשאו בעלות הקמתה בסך של -.37,150 ₪. לטענתם, לולא בנו את הגדר לא יכולים היו לקבל טופס 4 הנדרש לאכלוס הבית. תא (רח') 5097/97 דן כוכבי נ' דן כהן לטענת התובע, על סמך התחייבות הנתבע - בתקופה שבין מאי - דצמבר 1993 - כבר נתן התובע לנתבע שירותים משפטיים כמפורט להלן: המקרקעין הידועים כגוש 3699 חלקה 53 (להלן "עסקה 53") היו בבעלות גב' מזל הלל (להלן "גב' הלל"), שהיתה מיוצגת על ידי עורך דין הולצר אסתר מבנימינה (להלן עו"ד הולצר"). התובע סיפק לנתבע שירותים שכללו בדיקת זכויות במקרקעין, אפשרות בניה, חלוקה למגרשים, חוזי רכישה ומכירה, עריכה ובדיקת מסמכים ובמסגרת זו אף נפגש רבות עם הנתבע ועם הקונים. תא (ת"א) 13718/01 ליגד השקעות ובנין בע"מ נ' עופר ירדני המשיבים - התובעים מס' 1 ו - 2 הינם בני זוג, אשר רכשו מהנתבעת בית מגורים (קוטג') דו קומתי, בבניין דו משפחתי, ברחוב החרצית 11 ברחובות, והידוע גם כמגרש B - 62, בחלקה 30 בגוש 3699. (להלן:"הבית"). המבקשת - הנתבעת הינה חברה ציבורית העוסקת בייזום, בניה ובמכירה של דירות מגורים. תא (רח') 141/97 דיזינגוף חב' לסחר 1952 בע"מ נ' עיסאוי מחמד הדיון בתיק זה החל בפני כב' השופט הרטל, סגן נשיא ובמועד ההוכחות הראשון (15.7.98) הוגשה ע"י ב"כ התובעת תעודת עובד ציבור (ת/1). תעודה זאת הוכנה ע"י מר מייק בלדר, שהיה בזמנו מזכיר הוועדה החקלאית (להלן: "מר בלדר"). באותה תעודה ציין מר בלדר כי "הוועדה החקלאית ברחובות, עורכת סיורי אבטחה ושמירה בשטחים החקלאיים ברחובות כולל גושים 3691, 3692, 3699 משנותיה הראשונות של רחובות ועד היום הזה. הסיורים נערכים בעיקר לאחר שעות העבודה ובשבתות וחגים". תעודת עובד ציבור זו ניתנה ביום 30.6.98 (להלן: "התעודה"). תא (רח') 2273-03 אהרוני יפת נ' גמליאל חובב על-פי התביעה, התובעים הם בעלי נכס הנמצא ברח' החרוב 1, הידוע כגוש 3699, חלקה 323 מגרש 47 (להלן: "הנכס"). הנתבע קבלן בניין ובעליו הקודם של הנכס. במהלך שנת 2001 הציע הנתבע לתובעים לרכוש את הנכס. ביום 27.2.02 נחתם בין הצדדים הסכם מכירת הנכס תמורת סך של 1,232,000 ₪ (להלן: "ההסכם"). בשל הליכי כינוס נכסים שהתנהלו כנגד הנתבע, בוצעה המכירה באישור בית המשפט. ביום 15.7.02 אושרה המכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל. תא (רח') 2638/05 יעקב סורוזין נ' עיריית רחובות ביום 29.6.04 נחתם הסכם בין התובעים ה"ה יעקב וגלית סורוזין (להלן: "התובעים" או "סורוזין") לבין נתבעת 2, צרפתי צבי חברה לבניין וקבלנות בע"מ (להלן: "צרפתי" או "החברה"). ההסכם התייחס לרכישת זכויות במגרש הידוע במספר 144ב' בחלקה 13 גוש 3699 מגרשי מקוב ברחובות (להלן: "המגרש"). ההסכם בין התובעים לבין החברה צורף כנספח א' לכתב התביעה והוא מוסכם על הכל. הפ (מרכז) 20162-07-09 פיני קלפה נ' גיא עטר רשם המקרקעין ירשום בספר רישום המקרקעין את צו המניעה הזמני ביחס למקרקעין הידועים כגוש 3699 חלקה 392/7. רישום זה יעמוד בתוקף עד ליום 04.9.09, אלא אם כן תינתן החלטה אחרת. תאח (רח') 29421-06-10 ברק כוכבי נ' רפאל סגל זוהי תביעה לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"). התובעים הם בעלי בית ברח' לוסטרניק 7 ברחובות, הידועה כחלקה 35 בגוש 3699 (להלן: "המושכר"). בתאריך 28.10.08 נחתם הסכם שכירות בין התובעים לנתבעים לפיו הנתבעים ישכרו את הדירה מהתובעים (להלן: "הסכם השכירות"). ערר (מרכז) 222/05 יפת אהרוני נ' הוועדה המקומית לתו"ב רחובות הערר הוגש על החלטת הועדה המקומית לתו"ב רחובות מיום 2/3/05, בה סירבה לבקשת העורר לאישור מרתף קיים ופרגולה במגרש 47,חלקה 82, גוש 3699, רחוב החרוב 3 רחובות. את החלטתה נימקה הועדה המקומית בכך כי המרתף חורג מעבר לקונטור קומת הקרקע ונוגד להוראות תכנית רח / 2000 / ב' / 1, כמו כן הכניסה הנפרדת למרתף נוגדת את הוראות התב"ע למרתפים, וכן נימקה את הסירוב בכך כי מבוקש מטבחון, אמבטיה ומכבסה דבר הנוגד את הוראות התב"ע לפיה לא ניתן להוסיף כלים סניטריים במרתף. בעת הדיון טען ב"כ העורר כי יש מקום לתקן את הערר וכי העורר מוותר על הטענות בנושא הפרגולה אשר אינה קיימת עוד, על כן נותר הערר בעניינו של המרתף בלבד. ערר (מרכז) 34/05 יפת אהרוני נ' הוועדה המקומית לתו"ב רחובות הערר שבפנינו הוגש בעניין החלטת הועדה המקומית לתו"ב רחובות מיום 19/12/04, לפיה קיבלה הועדה המקומית אישור משרד הבריאות להפעלת מעון ל - 28 ילדים בחלקה 83 מגרש 47 גוש 3699 רחוב החרוב 3 רחובות וקבעה כי דרישות משרד הבריאות, כמפורט במכתב, יהוו תנאים בהיתר לשימוש חורג שניתן לאותו גן ילדים לרבות ההגבלה על מספר הילדים במעון. העוררים מתגוררים בדירה הנמצאת ברחוב החרוב 1 צמודה ובעלת קיר משותף עם דירת המשיבה 2 ולטענתם נפלו פגמים מהותיים הפוסלים את ההחלטה נשוא הערר שכן המשיבה לא פעלה בהתאם להוראות 149 לחוק התו"ב, ולא ניתנה להם הזכות לטעון את טענותיהם בטרם מתן ההחלטה. העוררים טוענים טענות שונות כלפי השימוש החורג וטוענים כי הוא מהווה סכנה לחייהם ובריאותם של הילדים, וכמו כן טוענים למטרדים שונים ופוגעים באופן חמור בפרטיותם ובאיכות חייהם. ערר (מרכז) 142/10 מאיר ואביה וויסבלך נ' הוועדה המקומית לתו"ב רחובות ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות (להלן: "הועדה המקומית") להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם + שינוי מיקום השער במקרקעין הידועים כחלקה 40 מגרש 20 גוש 3699 ברחוב מנוחין אוראיל ברחובות (להלן: "המקרקעין"). עסקינן בבית דו משפחתי אשר נרשם כבית משותף. במסגרת זו הוצמד לכל אחד מיחידות הדיור מחצית שטח החלקה. לעוררים החלק המזרחי ולמשיבים החלק המערבי. כל רוחבה של דרך הגישה לחלקה (מצפון) מצויה בשטחם המזרחי של המקרקעין, כך שלצורך גישה לחניה בחלקה המערבי (של המשיבים) עליהם לעבור בחלק מחלקת העוררים. נושא זה לא הוסדר מבחינה קניינית, ויחד עם זאת כולל ההיתר המקורי של הבית שתי חניות בחלק המערבי. בין הצדדים נתגלע סכסוך על רקע זה. מטרתה של בקשת המשיבים נשוא הערר להסדיר שער כניסה ברכב לחלקתם. השער כולו מצוי בתחום חלקתם של המשיבים בניצב לחזית הצפונית בחלקה. כן ביקשו המשיבים לפרק השער המצוי לאורך החזית הצפונית בחלקתם של העוררים על מנת לאפשר להם גישה ברכב. ערר (מרכז) 296/01 ליגד השקעות נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות הערר הוגש בעניין החלטת הועדה המקומית לתו"ב רחובות בה דחתה הבקשות למתן היתר לפיצול שתי דירות ותוספת מחסנים בבניין קיים בגוש 3699, חלקה 30 במגרש 45 שבקריית ההגנה רחובות. העוררת הקימה במתחם הנדון בערר זה פרוייקט בן 4 מגדלי מגורים וקוטג'ים אשר הוקמו בין השנים 1994-1997. הבניין נשוא ערר זה קיבל את אישור הועדה המקומית לחיבור חשמל, מים וטלפון (טופס 4) עוד בשנת 1997 ואוכלס על ידי העוררת. בשלב מאוחר יותר הגישה העוררת, בקשה לפצל דירה אחת בת 6 חדרים ל - 2 יחידות דיור. פורסמה הקלה בחודש 10/97, התקבלו התנגדויות אשר נדונו בפני הועדה המקומית וזו החליטה ביום 4/11/98 לדחות את ההתנגדויות מן הטעם כי תוספת יחידת דיור בבניין אינה פוגעת ברווחת המתנגדים אשר אינם דיירי הבניין ואישרה את בקשת העוררת. אישור זה היה מותנה בתנאים והמצאת אישורים שונים ואולם העוררת לא השלימה את הנדרש, לטענתה בשל טעות, ועל כן לא הוצא ההיתר לפיצול הדירה כפי שהתבקש. ערר (מרכז) 163/10 עזבון המנוחה כוכבי מרים ז"ל נ' הוועדה המקומית לתו"ב רחובות לפנינו ערר על החלטת רשות הרישוי של הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר את בקשת העורר להקמת פנלים פוטוולטאים לייצור חשמל במקרקעין הידועים כחלקה 4 בגוש 3699, בדרך ירושלים ברחובות (להלן: "המקרקעין"). וכך החליטה הועדה המקומית: "לאשר הבקשה בתנאים: תיקון התוכנית בתיאום עם מינהל ההנדסה. חתימת בעלי הנכס על הבקשה להיתר. חתימת הבעלים על התחייבות כי המערכת הפוטוולטאית תפורק בעת אישור הת.ב.ע. אישור חברת חשמל. אישור מ.מ.י. כל בניה לא תובא בחשבון במסגרת טבלאות האיזון של כל תכנית שחלה על המקרקעין. המצאת האישורים הנדרשים." ערר (מרכז) 124/97 אחוזת אלאדי בע"מ נ' ועדה מקומית לתו"ב רחובות הדיון נסב על ערר של מבקשת ההיתר לגבי החלטת ועדת משנה ב' לתו"ב - רחובות, בישיבתה מס' 97004 מיום 1/5/97, לפיה החליטה לקבל את ההתנגדות ולסרב לאשר לעוררת הוספת חדר בעליית גג רעפים, בקוטג' המכיל שתי יח"ד + ממד"ים, בקרית ההגנה בגוש 3699, חלקה 40, מגרש 13 ברחובות. הנימוק לסרוב הוא "בשל מדיניות הועדה לא לתת הקלות כלשהן לאזור זה". מסתבר מתוך הדיון, כי מדובר במקרה מיוחד בו המגרש אינו מאפשר ניצול מלוא אחוזי הבניה העומדים לרשות הבונה. במסגרת הבקשה לתוספת החדר בעליית הגג אין מבקשים תוספת של אחוזי בניה או "הקלה" במרווחים או שינוי כל שהוא בהיקף הבנין ובצורתו. לעוררת מותר לבנות על מגרש זה בנין של שתי יחידות דיור, בשטח כולל של 300 מ"ר, דהיינו, 150 מ"ר לכל יחידה, וזאת עפ"י תכנית רח / במ / 9. העוררת מבקשת היתר להקמת בנין בשטח כולל של 277 מ"ר בלבד, מאחר ואינו יכול כאמור לנצל את מלוא אחוזי הבניה מבלי לסטות מקוי הבנין. על כן הוא מבקש לאשר לו על דרך "הקלה" ניצול של 23 מ"ר החסרים ע"י בנייתם בעליית הגג. כל חדר בכל דירה יהיה בשטח של 11.5 מ"ר. עוד מודיע נציג העוררת עו"ד בן - ציון צנעני, כי בהיות מרשיו בעלי כל המגרשים במתחם הנדון, הם מתחייבים שלא לבקש "הקלה" כאמור לגבי המגרשים האחרים. קרקעותגוש חלקה