גניבת תוכנה - ביטוח פריצה

בלילה שבין ה-4.7.00 לבין 5.7.00, נפרץ משרדו של התובע ונגנב ממנו ציוד לרבות תוכנות. התובע טען כי חברת הביטוח חייבת לפצותו לפחות בערך שיפוי ולא ייתכן שתעריך תוכנות, אשר שוויין בערך כינון לא שנוי במחלוקת ועומד על סך 9,549 ₪, כערך שיפוי אפס. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גניבת תוכנה - ביטוח: התובע הינו בעל עסק הקרוי "מערכות מידע". הנתבעת הינה הדר חברה לביטוח בע"מ. בלילה שבין ה-4.7.00 לבין 5.7.00, נפרץ משרדו של התובע ונגנב ממנו ציוד. באותה עת, היה התובע מבוטח בפוליסת ביטוח באמצעות הנתבעת. בעקבות הפריצה והגניבה, הגיש התובע תביעה כנגד חב' הביטוח לפי הפוליסה כאמור. נערך דו"ח שמאי, י.זכאי שמאים בע"מ, מטעם חב' הביטוח ועל פיו שופה התובע. בפירוט השיפוי, לא ננקבו סכומים בגין ערכות תוכנה שנגנבו והמנויות בסעיפים 16-19 בפרק תיאור התכולה אשר בחוות הדעת וסכומן הכולל הוא 9,849 ש"ח ועל כך תביעתו של התובע. התובע טוען כי על פי תנאי הפוליסה, צריכה חב' הביטוח לפצות המבוטח לפי ערך שיפוי, שהוא הערך הריאלי של הרכוש שנגנב ולא לפי ערך כינון, שהוא שווי השוק של הרכוש שנגנב וזאת אם המבוטח לא רכש את הפריטים שנגנבו תוך התקופה המוגדרת לפי תנאי הפוליסה. ואולם, בחוות דעת שמאי שנערכה בסמוך לפריצה, נקבע ערך שיפוי אפס לגבי מספר תוכנות ומשלא רכש תוכנות חדשות, לא פיצתה הנתבעת את התובע בגינן. התובע טוען כי קביעה זו נעשתה בשרירות לב ואילו הנתבעת חייבת לפצותו לפחות בערך שיפוי ולא ייתכן שתעריך תוכנות, אשר שוויין בערך כינון לא שנוי במחלוקת ועומד על סך 9,549 ₪, כערך שיפוי אפס, התובע אף מצרף חוות דעת מטעמו בעניין זה. הנתבעת טוענת כי: 1. הערכת השמאי הובאה בחוות דעת בשתי עמודות: ערך כינון וערך שיפוי. בידי התובע היתה האפשרות לרכוש את הפריטים שאבדו תוך התקופה המוגבלת לפי תנאי הפוליסה ולקבל את הפיצוי לפי העמודה בערכי הכינון. משלא עשה כן, פוצה לפי העמודה ולפי ערך שיפוי, קרי אפס. 2. עוד טוענת הנתבעת כי בעולם ההיטק, ערכן של תוכנות כגון אלו, נתון לשינוי לעתים קרובות, ויש לפעמים שמוצר הנקנה מספר חודשים בסכום כלשהו, מאבד מערכו בשיעור של 50 אחוז ויותר. 3. עוד טוען מר צמרי, נציג הנתבעת, שהתובע הפסיק עבודתו, אזי אין לתוכנה ערך לפי שיפוי וזאת אחת הסיבות שלא ננקב הסכום בשיפוי. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בנספחים המצורפים, קראתי חוות דעת מטעם שני הצדדים, וקראתי הסיכומים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את התביעה. באשר לטענתו של נציג הנתבעת, מר צמרי, שנטענה בחצי פה ולפיה הפסיק התובע את עבודתו ולכן אין ערך לתוכנות שנגנבו, אין ביסוס ולו משום שהתובע צירף להפרכת טענה זו, שלוש חשבוניות המעידות על המשך מהלך עסקים רגיל, נושאות תאריכים מאוחרים למקרה הפריצה. באשר לטענתה השניה של הנתבעת - לפיה התובע לא הציג לפני הנתבעת - כל חשבונית רכישה של הפריטים שנגנבו וזאת תוך זמן סביר, ובכלל, קרי, התובע לא מימש זכותו לרכוש מחדש התוכנות שנגנבו ולקבל פיצוי בערך כינון ומשום שכך, לא מגיעים לו כספים על פי הפוליסה לגבי התוכנות, שכן אלו נישומו בשווי שיפוי בלבד. באשר לטענה זו, אין חולק שלפי הפוליסה, לא חייב המבוטח לרכוש הפריטים מחדש, אלא שאם יעשה כן, יפוצה בערך שיפוי - שווי שוק. במקרה דנן בחר התובע שלא לרכוש התוכנות ואולם זכאי היה על פי הפוליסה לפיצוי לפי ערך שיפוי, אלא שחוות דעת השמאי, כאמור, קבעה ערך אפס לפריטים אלה ועל כך המחלוקת. באשר לנקודה זו, מסביר השמאי מטעם הנתבעת ומעיד כי הרציונאל בקביעה זו, הוא כי בכל הנוגע לתוכנות מדף, יש כל הזמן שינויים של בתי התוכנה והן משנים את ההתייחסות שלהם לגבי רכישה. כלומר, יש חברות שנותנות התוכנה בחינם אם הצהירו על גניבה. מוסיף השמאי בעמ' 5 לחוות הדעת סעיף 6, הסבר מדוע העריך בשווי אפס את התוכנות בערך שיפוי אפס. בהקשר זה מקובלת עלי דווקא חוות הדעת שצירף התובע וזאת על אף שהשמאי מטעמו לא נחקר, ולפיה התוכנה שנגנבו, היו חוקיות ומקוריות בתוך אריזתן המקורית, כלומר תוכנות עם רשיון. ואולם השמאי מטעם התובע נוקב בערך שיפוי כזהה לערך כינון ומסביר: אין מקום להפחית בלאי עבור תוכנות אלו, שכן התוכנה אינה מוצר כגון מכונה, ריהוט וכיוצא בזה שהינו נושא בלאי. יתר על כן, לא ניתן לרכוש "תוכנה משומשת" הואיל ומדובר ברכישת זכויות רשיון. באשר לנימוק זה יאמר כבר עתה, כי אינו רלוונטי משום העובדה שיכול היה לקבל ערך כינון אם היה אכן רוכש את התוכנות. ואולם אני סבור כי מכל הנימוקים דלעיל, לא היה מקום להעריך בצורה בה בחרה הנתבעת להעריך חלק מהפריטים שאבדו כאמור לעיל ומשום העובדה שלפי הפוליסה, הנתבעת צריכה היתה לפצות את התובע לפי ערך שיפוי, אני קובע שגם לעניין התוכנות, יש לאמוד ערך שיפוי ומבלי שיש לבית המשפט אינדיקציה אחרת, אני קובע שערך השיפוי יהיה כפי שפירט השמאי מטעם התובע. אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובע 9,849 ₪ שווי התוכנות, שכ"ט שמאי בסך 935 ₪, כל זאת נכון ליום הגשת התביעה והוצאות משפט בסך 500 ₪. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.ביטוח פריצה / גניבהפריצה