הגשת רשימת מועמדים באיחור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת רשימת מועמדים באיחור: .1רקע עובדתי מונחת בפני בקשתם של מר אליעזר גלאובך, מר משה טסטה, וסיעת "ירושלים אחת" בראשותו של פרופ' שמעון שטרית (להלן: המבקשים), כנגד מר מתתיהו חותה - פקיד הבחירות, ועדת הבחירות לעירית ירושלים וסיעת "אגודת החרדים - דגל התורה" (להלן: המשיבים), לפיה נתבקש בית המשפט לפסול את רשימת המועמדים של המשיבה 3, מכיוון שזו הוגשה לאחר המועד הקבוע בחוק להגשת רשימת מועמדים, שהוא יום חמישי, 8/10/98, בשעה 21: 00(להלן: הזמן הנקוב). לטענת המבקשים, כל הרשימות אשר ביקשו להציע את מועמדיהן לחברות במועצת העיר ירושלים פעלו כנדרש מלבד רשימה אחת, היא המשיבה 3, אשר הגישה את רשימתה רק בשעה 22:22, לאמור, באיחור של שעה ו- 22דקות מן הזמן הנקוב. משיב 1הודה, שאכן הוא רשם את הרשימה של משיבה 3בשעה 22:22, לאחר שביקשו את עצתו מה עליהם לעשות אם קיימות מחיקות ברשימות, ונענו על-ידו שעליהם להעתיק את רשימתם "על נקי", אך למעשה הם כן התייצבו לפני הזמן הנקוב בבניין בו אמורות הרשימות להגיש את רשימת המועמדים, אם כי בפועל הם הגישו את הרשימה לידיו בשעה הנקובה לעיל, לאחר 3רשימות קודמות, שגם את מסמכיהן הוא קיבל מאחר והן היו בבניין לפני הזמן הנקוב. לטענת המבקשים (ראה סעיף 10לבקשה), ככל הידוע להם, עפ"י פרסומים בעיתונות (ההדגשה שלי - צ. ס.), הטעם לאיחור בהגשת רשימת המועמדים של המשיבה 3נעוץ בחילוקי דעות פנימיים של חבריה בדבר זהות המועמדים, כך שבעוד אלה עושים מאמצים למציאת פשרה, "העסיק" הרב מנחם פורוש את המשיב 1שלא יעזוב את משרדו. יצויין כאן ועתה, כי לא שמעתי שעלינו לחדש הלכה ולכבוש לנו דרך חדשה, שהרי ידוע גם לב"כ המבקשים כי דברי רכיל בשוק הדיעות החופשיות שאינם מסתמכים על תשתית ראייתית נדרשת אינם יכולים להתקבל ועליהם להימחק על הסף. אין דרך לכפר על העדרו של טקסט מוקפד. מי שלא יתאמץ לבצע זאת עשוי להוותר בתוך סל טיעונים בלתי קביל. כמסתבר, עיני המבקשים שוטטו אנה ואנה בשדה העתונות, ובהסתמך רק עליהם נקלט הסיפור הנ"ל בשקיקה, ובעקבותיו פנה חבר ועדת הבחירות מטעם רשימת "ירושלים אחת", מר שמעון בן חמו, ביום 18/8/98, אל יו"ר ועדת הבחירות בדרישה לפסול את רשימתה של המשיבה .3ועדת הבחירות, החליטה ביום 21/10/98, ברוב קולות, לדחות הבקשה ואישרה את קבלת רשימת המשיבה .3על כך הוגש הערעור שלפנינו. ועתה, כתום ההקדמה העובדתית ניגש לעניין עצמו, וננסה לזקק את העקרוני מהחולף. .2דיון האמור בסעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"א- 1965(להלן - החוק) משכילנו, כי: "רשימת-מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה- 33לפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה ייקבעו בתקנות". סעיף 11(א) לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ"ה- 1965מבהיר, כי: "רשימות המועמדים יוגשו לפקיד הבחירות במשרד הראשי של מועצת הרשות המקומית ביום ה- 34שלפני יום הבחירות בין השעות 9עד 11לפני הצהרים או ביום ה- 33שלפני יום הבחירות בין השעות 3אחרי הצהרים ו- 9בערב." אין חולק, אפוא, שהיום הקובע בעניין דידן הוא יום חמישי, 8/10/98, בשעה 21:00, ולכאורה עולה שרשימתה של המבקשת 3הוגשה שלא בזמן הנקוב. אולם, עיון בחוזר מס' 6שנשלח מאת עו"ד אהוד שיל"ת המשמש המפקח הארצי על הבחירות לכל פקידי הבחירות בארץ, מבהיר בסעיף 6כדלקמן: "פקיד הבחירות יקבל את הצעות ורשימות המועמדים אישית, לפי סדר הופעתם של המגישים. לצורך שמירת התור, לפי סדר הופעתם של המגישים, רצוי לחלק מספרים סדוריים לכל אלה המופיעים לשם הגשת רשימות ומועמדים. ביום חמישי, י"ח בתשרי תשנ"ט ( 8באוקטובר 1998), חמש דקות לפני תום השעה לקבלת הרשימות, על פקיד הבחירות להודיע בקול רם לממתינים בקרבת המקום ששעת הסיום לקבל הצעת המועמד ורשימות המועמדים מתקרבת ולהזמינם להכנס לתוך הבניין, לדאוג לסגירת כל דלתות הכניסה לבנין בשעה המדוייקת (לפי שעון "קול ישראל") שנקבע לכך בהודעה מס' 1, כדי למנוע כניסתם של אנשים שיגיעו באחור. רק אלה הנמצאים בתוך הבניין לאחר סגירת הדלתות, יוכלו להגיש את רשימותיהם, אף אם קבלתן על ידי פקיד הבחירות נתעכבה אחרי שעה זו. אין לקבל הצעת מועמד או רשימת מועמדים מאדם המופיע לאחר השעה שנקבעה, כלומר לאחר סגירת הדלתות, אולם אין לסרב לקבל הצעה או רשימה מאדם שהגיע לבנין תוך הזמן הנקוב. כאמור יש חשיבות מרובה לסדר הופעת המגישים ולשעת ההגשה ויש להקפיד בעניין זה. על פקיד הבחירות לוודא ולתאם מראש שבעת קבלת רשימות המועמדים יהיה נוכח שוטר במקום." (ההדגשות לא במקור - צ.ס.). כמסתבר, המבקשים, ברוב הגינותם, הצהירו בפני שהנוהלים הנ"ל לא היו ידועים להם. לטענת משיב 1, הוא פעל במדויק עפ"י ההנחיות הנ"ל, כך שהמשמעות היחידה שיש לייחס לרישום השעה 22: 22הינה, שבשעה זו הגישו אליו נציגי המשיבה 3את רשימת המועמדים כנדרש, וזאת (כנראה) לאחר שהעתיקו אותה עפ"י עצתו "על נקי", ולאחר שהוא סיים בבדיקת הנתונים של עוד שלוש רשימות נוספות שצבאו מסביבו, שאף הן הגישו לו את מסמכיהן לאחר השעה 21:00, אך שהו בתוך הבניין בזמן הנקוב. הא ותו לא. גם אם סוברים המבקשים שאופן קבלת רשימת המועמדים במקרה זה היתה אפופה בערפולים, דחיות, שהיות בלתי ברורות והסברי משיב 1אינם אלא בגדר הדחקה, הכחשה, התנערות מאחריות ובריחה מעימות ומבירור נוקב על שארע בפועל, הרי הערעור על פניו אינו מניח, ולו ראשית ראיה המוכיחה זאת. נזכיר לעניין זה, שכבר בבג"צ 299/65רשימת המפלגה הליברלית העצמאית (גבעתיים) ואח' נ' ועדת הבחירות למועצת עיריית גבעתיים ואח’, פ"ד יט(3), 510, נקבע שההחלטה מסורה, ראש לכל, לפקיד הבחירות, שעליו להיוועץ בועדת הבחירות המקומית, כך שבית המשפט לא ימהר להתערב בהחלטה אלא אם כן החלטתו נראית בלתי סבירה על פניה. אין חולק שקיימת חשיבות מרובה למועד הגשת הרשימות. בעניין דידן קיבלתי הסבר מניח את הדעת לרישום השעה 22: .22אין ספק, שציון השעה 21: 00איננו עומד בודד בזוהרו בפסגת עולם הערכים שיש להקפיד עליהם, ואין להתייחס לזמן הנקוב רק בפריזמה צרה, להתעלם מהנוהלים שצוטטו לעיל, ולהפקיע בשל כך את אופייה המציאותי, הפרגמטי, של ההנחיה הנ"ל. משיב 1בצוותא עם המשיבים האחרים לא חצו איפוא את הקו המותר. הסברי משיב 1מסברים את אוזני ומרצים גם את ההגיון. אשר על כן, לאחר שמיעת טענות הצדדים, אינני רואה מקום להתערב בקביעת משיב 1, אשר בהחלט מצוייה במקרה זה במתחם הסבירות, ולא מצאתי שהיה עליו להחליט אחרת משהחליט. הערעור לאור האמור לעיל נדחה. אין צו להוצאות. בחירות