הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה מנכס - השלמת הכנסה: השופט י' פליטמן 1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (ב"ל 336/96; השופטת מ' פיקרסקי ונציגי הציבור ש' מילר ומ' הייטנר), ולפיו נדחתה תביעת המערערת לתשלום גימלת השלמת הכנסה החל מחודש מאי 1995, מהטעם שהינה בעלת זכויות בנייה בגג שמעל דירתה, והכנסתה הרעיונית מנכס זה (להלן - ההכנסה מהנכס), בצירוף הכנסותיה מקיצבת שאירים ומפיקדונות בבנקים - עולה על סכום הגימלה המלאה שהייתה משתלמת לה. 2. אין מחלוקת בין הצדדים כי אלמלא ההכנסה מהנכס הייתה המערערת זכאית לתשלום גימלת השלמת הכנסה. המחלוקת נסבה על עצם ההתחשבות בזכויות הבנייה על הגג כהכנסה מנכס. 3. בית-הדין האזורי קבע בפסק-דינו כי יש להביא בחשבון הכנסותיה של המערערת גם את שווי זכויות הבנייה בגג שמעל דירתה, שעל-פי שומת השמאי שוויין של אותן הזכויות הגיע לסך 90,000 ש"ח, משניתן לבנות על גג זה דירה בשטח 150 מ"ר. לאור זאת קבע בית-הדין האזורי, כי למערערת הכנסות השוללות זכותה להשלמת הגימלה גם אילו הובאה בחשבון רק מחצית מהכנסתה הרעיונית מהנכס. 4. המערערת טענה בערעורה כי זכויות הבנייה הועברו לבנה סמיר על-פי צוואת בעלה, כך שלה עצמה נותרה זכות השימוש בדירתה בלבד, ומשאין לה כל זכויות, ממילא אין לקבוע הכנסה מהן. המשיב השיב לנטען כי המערערת ראויה להיחשב כבעלת זכויות בנייה על הגג, כך שדין ערעורה להידחות מטעמי פסק-דינו של בית-הדין האזורי. 5. במהלך הדיון בערעור נשאל המשיב אם מדובר בזכות בת-מימוש בהנחה שאכן המערערת היא בעלת זכות הבנייה על הגג, לאור העובדה שעוד ב1974- בנה הבן סמיר את דירתו על גג הבית בהסכמת הוריו, המערערת ובעלה (הבעל נפטר ב10.4.1995-). המשיב ביקש לקיים בדיקה בעניין, ובתשובתו לאותה שאלה, שניתנה ביום 20.11.2000, הודיע כי "בדעתו להמשיך הדיון בתיק זה. וכב' בית-הדין מתבקש לקבוע מועד לדיון". 6. אשר לדעתנו: (א) אין מקום לדיון בתיק זה בשאלת היות המערערת בעלת זכויות בנייה בגג דירתה. לעניין זה ראוי להניח, על-פי פסיקתו של בית-הדין האזורי, כי יש להחשיבה כבעלת זכויות אלה. (ב) ההנחה בדבר היות המערערת בעלת זכויות הבנייה על הגג אינה סותמת הגולל על ערעורה, שכן עדיין נותרת בעינה שאלת האפשרותה שיש בידה לממש אותן זכויות. לעניין זה ראה דב"ע מג04-162/ דהן - המוסד לביטוח לאומי [1] שבו נפסק, כי את תקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב1982- "יש לפרש כאילו הוספו בה המילים: ובלבד שיש ביכולתו של בעל הנכס להפיק את ההכנסה". (ג) על השאלה בדבר אפשרות המימוש של המערערת את זכויות הבנייה על גג דירתה העדיף המשיב שלא להשיב. במקום זאת ביקש לקבוע את התיק לדיון במועד חדש. בתיק קוים דיון, כך שאין מקום לקיום דיון שני בו. לכן לא נותר אלא להחליט בשאלת אפשרות מימוש המערערת את זכויות הבנייה על גג דירתה. (ד) בנסיבות המקרה שלפנינו, כשבנה של המערערת סמיר בנה בהסכמה עוד ב1974- את דירתו על גג דירתה, על-פי היתר בנייה שקיבל כדין, אזי זכויות הבנייה על הגג מומשו למעשה. יש להניח בנסיבות אלה, שלא יימצא קונה בשוק החופשי שיקנה זכויות בנייה על גג שעליו נבנתה דירה זה מכבר, ושמתגורר בה אחר. לאור זאת יש לקבוע כי המשיב לא הוכיח כי ניתן להפיק הכנסה מהנכס. (ה) משאלה הם הדברים, יקבע המשיב את זכאותה של המערערת להשלמת הכנסה ללא חישוב הכנסתה הרעיונית מזכויותיה על גג דירתה . 7. סוף דבר - דין ערעור המערערת להתקבל, על-פי האמור לעיל. תוך 30 יום מהיום שבו יומצא לו פסק-הדין ישלם המשיב למערערת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסך של 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ.הבטחת הכנסה