הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרזה על ההצעה הזולה ביותר במכרז: זוהי המרצת פתיחה למתן פס"ד הצהרתי לפי הצעת המבקשת היא ההצעה הזוכה במכרז מספר 19/98- 1שפרסמה המשיבה (להלן: המועצה) ב - 2/2/98לבניית בריכת מים בנפח 500מ"ק, מאחר והצעתה הייתה ההצעה הזולה ביותר. יחד עם המרצת הפתיחה הוגשה ב - 6/5/98בקשה למתן צו מניעה האוסר על המשיבה - המועצה, להתקשר או להמשיך בביצוע הסכם לביצוע העבודה נשוא המכרז עם משתתף אחר במכרז, שהצעתו בעת פתיחת תיבת ההצעות לא הייתה ההצעה הזולה ביותר. משתתף זה צורף בשלב מאוחר יותר כצד להליך והוא סלום תאופיק. בו ביום ניתן צו ארעי להקפאת הליכי המכרז ותוצאותיו עד לבירור הבקשה במעמד שני הצדדים. הבקשה התבררה וב - 4/6/98ניתן צו זמני האוסר על המועצה להתקשר בהסכם עם משתתף כל שהוא במכרז ובמידה ונחתם הסכם עם משתתף אחר, לאסור את תחילת העבודה, ואם החלה להורות על הפסקתה, וזאת עד למתן פס"ד סופי בתביעה העיקרית שהוגשה ע"י המבקשת נגד המועצה. לא אחזור על כל הנימוקים שנתתי בבקשה למתן צו מניעה זמני. אני מאמצת את כל אותם הנימוקים כחלק מפס"ד זה. העובדות הן אותן העובדות, וסברתי לתומי שבעקבות צו המניעה הזמני יגיעו הצדדים להסכם, דבר זה לא קרה. בפרסום המכרז צויין כי "על המשתתף במכרז לצרף להצעתו אישור על קבלן רשום לפי פנקס קבלנים לביצוע העבודה נושא המכרז סיווג 193ובעל נסיון בבנית בריכות מים" כמו כן צויין כי אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא. הקבלן תופיק סלום הגיש הצעה בסכום של 000, 500ש"ח כולל מע"מ והנחה של 855, 16ש"ח בסיווג .193 המבקשת הגישה הצעה בסכום של 653, 385ש"ח כולל מע"מ בלי הנחה בסיווג 100 שהוא סיווג כללי. קבלן שלישי שהשתתף עפיפי הציע את ההצעה הגבוהה ביותר וגם סיווגו לא כלל 193אלא .100 לאחר פתיחת תיבת ההצעות, נתן הקבלן סלום תאופיק הנחה נוספת להצעתו. וועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום 28/2/98(ישיבה מס' 31/98) כי המבקשת והקבלן עפיפי לא ענו על תנאי המכרז מאחר ואין להם סיווג 193אצל רשם הקבלנים. בינתיים נעשתה פניה לקבלן סלום למתן הנחה נוספת אותה הוא אכן נתן בישיבה שהתקיימה ב - .28/3/98כתוצאה מההנחה הנוספת ירדה הצעתו מתחת להצעת המבקשת והיתה זולה ממנה בכ-000, 2ש"ח. אז קיבלה וועדת המכרזים החלטה פה אחד להמליץ לראש המועצה לקבל את הצעתו של סלום וזה לשונה: "הואיל והקבלן סלום עונה על כל הדרישות של המכרז במיוחד סיווג 193שלא נמצא אצל אחרים, הואיל והנחה נוספת שהוא נתן מזכה אותו להיות בעל ההנחה הזולה ביותר. הואיל והמהנדס בדק את ההצעות ואישר את האמור לעיל, לכן אנו ממליצים למסור את העבודה לקבלן סלום ובניו". הודעה לקבלן תופיק סלום על זכייתו במכרז נשלחה לו ב - .15/4/98 המבקשת טענה בפני כי וועדת המכרזים נהגה באופן פסול ולמעשה תפרה את המכרז עבור הזוכה. ניהול המשא ומתן לאחר פתיחת המעטפות עם הקבלן סלום לצורך מתן הנחות היתה פעולה פסולה ומנוגדת לחוק. אין ספק שניהול משא ומתן ע"י ועדת המכרזים לקבלת הנחה עם אחד המציעים, להבדיל מקבלת הבהרות, אחרי פתיחת תיבת ההצעות ולפני שנפלה הכרעה סופית מי יזכה במכרז הינו דבר פסול בתכלית. הכרזתו של תופיק כזוכה נעשתה כאמור רק לאחר שהומלץ על ידי וועדת המכרזים, בישיבתה מיום 28/3/98בעוד המשא ומתן איתו לקבלת הנחה אחת והנחה שנייה נעשו קודם לכן. לפיכך דבר זה בלבד פוסל את המכרז. בערעור אזרחי 700/89חברת החשמל לישראל בע"מ נגד מליבו ישראל בע"מ ואח' וערעור שכנגד פד"י מ"ז חלק ראשון עמ' 667בעמ' 681נפסק: "כלל הוא בדין המכרזים של רשות ציבור, שבעל מכרז אמור לקבל או לדחות, כמות שהיא, הצעה שהועלתה לפניו, ואסור הוא במשא ומתן בגדריהם של הליכי המכרז. "מקבלים הצעה או דוחים אותה, כמות שהיא, אך אין מנהלים משא ומתן": בג"צ 315/63גזית ושחם, חברה לבנין בע"מ נגד רשות הנמלים ואח' בעמ' 181מפי השופט זוסמן... ..."משא ומתן" בהקשר זה אין פרושו רק דין ודברים ארוכים ומיגעים אלא משמעותו כל החלפת דעות בין מוציא המכרז ובין אחד המשתתפים אשר בעקבותיהם בא שינוי בהצעה"... וכן ראה בג"ץ 45/77רחמים יעקב ובניו נגד עירית צפת ואח'. זה היה הנימוק העיקרי בגינו הוצא צו המניעה הזמני. המבקשת טענה טענה נוספת והיא כי פסילת הצעתה יחד עם זו של הקבלן עפיפי עקב העדר סיווג 193היה אף הוא פסול, מאחר וסיווג 100, שהוא ענף ראשי בבנייה, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) התשנ"ג - 1993, כולל בתוכו ענף משנה 193הקרוי בריכות מים. המבקשת רשומה אצל רשם הקבלנים בסיווג 100ורשאית לבצע עבודה בענף 193שהינו ענף משנה לענף ראשי .100 המועצה טענה לעומת זאת והיא טוענת גם עתה כי הצעת המבקשת פסולה מאחר והמבקשת מסווגת כ- 100ולא 193ואילו המכרז הציב תנאי שלקבלן יהיה סיווג של 193ולא 100מתוך כוונה שלזוכה יהיה נסיון ומומחיות מיוחדים בבריכות מים ולא בענפי בניין אחרים. המועצה גם טוענת כי המבקשת נהגה בשיהוי. המבקשת חוזרת על טענתה שהיא כשרה להשתתף במכרז למרות שאין לה סיווג 193ולפיכך טוענת כי אין מקום לפסול את המכרז ויש להכריז עליה כעל הזוכה מאחר והצעתה היתה הזולה ביותר. המבקשת טוענת כי פסילה של מכרז אפשרית כאשר נופל פגם במכרז אולם לא כאשר נופל פגם בהחלטה של ועדת המכרזים. לדעתה אין מקום לבטל את המכרז משום שביטולו משמעו פעולה נגד עיקרון יסוד בדיני מכרזים של סודיות ההצעות. ועפ"י תקנות המכרזים אם מבוטל מכרז לא ניתן לפרסם מכרז חדש אלא באישור מיוחד ובחלוף תקופת זמן מינימלית על מנת שתיפתח תחרות הוגנת ושמירה על סודיות ההצעות. לציבור לא תצמח שום תועלת מביטול המכרז כאשר ברור לחלוטין מה עומדים המשתתפים להציע. מכרז חדש רק יוביא לכך שיתארך הזמן בו לא תתבצע העבודה (בג"ץ 378/76גוזלן נגד מועצה מקומית בית שמש פד"י ל"א 505). לטענת המבקשת צריכה לבוא עתירה לפני בית המשפט לבטל את המכרז ועתירה כזו אינה קיימת. בית המשפט ביטל מכרז ללא עתירה כזו רק כאשר נמצאו פגמים חמורים במכרז ולא הייתה כל הצעה כשרה (בג"ץ 725/88בוכריס נגד ראש מועצה מקומית קרית עקרון ואחרים פד"י מ"ג (3) 873). בצו המניעה הזמני שנתתי ציינתי כי טענת המועצה שהמכרז שפרסמה דרש סיווג של 193בלבד, בכוונה שלזוכה יהיה נסיון ומומחיות בבניית בריכות מים, איננה נקייה מספקות. סעיף 2(ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969קובע כי מי שרשום בפנקס הענף בכללותו רשאי לבצע עבודות בכל ענפי המשנה של הענף. המבקשת טוענת כי היא מסווגת בענף ראשי בניה 100הכולל ענפי משנה לרבות 193בריכות מים, וכי יש לה נסיון עשיר מאוד בבנייה של בריכות ומאגרי מים עבור רשויות ציבוריות. בתצהיר מנהלה מצויינות 11בריכות שהמבקשת בנתה עבור רשויות ציבוריות. לפיכך אין לומר עליה כי המבקשת בעלת סיווג קבלני בענף ראשי 100פסולה עם כל נסיונה העשיר לבצע עבודה המסווגת כענף משנה .193 הכלל הוא שבית המשפט איננו מתערב בהחלטות וועדת המכרזים אלא אם כן ההחלטה איננה סבירה. (ע"א 81/85חסיד אליהו נ. מ"מ ישראל, פד"י ל"ט חלק שלישי עמ' 242). ברע"א 202/98צרפתי צבי ושות' חב' לבנין וקבלנות בע"מ נ. מ"מ ישראל תק' על' 98(1) 39וכן בבג"צ 55/91החב' הכלכלית לירושלים בע"מ נ. מ.מ. ישראל תק' על' 91(1) 174). לרשויות מינהל מוקנה שיקול דעת נרחב (פרופ' יצחק זמיר, הנחיות מינהליות, הפרקליט ל"ח תשמ"ח מ"ט עמ' 18). יש לציין שהמועצה שמרה לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא ואין להתעלם מתנאי זה במכרז. הדבר עולה בקנה אחד עם חוק חובת מכרזים וסעיף 21(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993, הקובע: "... הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מיטב היתרונות לעורך המכרז." במקרה זה לא הייתי אומרת שהחלטת המועצה כי היא מבקשת קבלן שמומחיותו הינה בתחום בריכות המים בלבד הינה בלתי סבירה. המבקשת עם כל נסיונה הרב בבנית בריכות מים יכלה לבקש סיווג של 193אצל רשם הקבלנים ולא עשתה כן ואין היא יכולה להלין אלא על עצמה בלבד. לפיכך, אני פוסלת את המכרז נשוא ההמרצה בגלל ניהול המשא ומתן לגבי הנחות עם המשתתף תאופיק סלום ומבטלת אותו. אינני מכריזה על המבקשת כזוכה במכרז מאחר והיא חסרה את הסיווג 193כפי שנדרש במכרז. בנסיבות הענין אין צו להוצאות.מכרז