מחיקת תביעה לדמי אבטלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על מחיקת תביעה נגד ביטוח לאומי: השופט י' פליטמן 1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (תב"ע 02-774/97; השופט כהן), לפיו נמחקה תביעת המערער כנגד ביטוח הלאומי ומשרד העבודה והרווחה לתשלום דמי אבטלה. 2. על פי סעיף 173 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה 1995 (להלן: "החוק") - קמה זכאות לדמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית, על פי תנאים שנקבעו בתקנות. על פי תקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ב - 1972 - "דמי אבטלה ישולמו על יסוד אישור שהוגש למוסד מאת האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה, כי הזכאי השתתף בהכשרה מקצועית". 3. המערער סיים קורס הכשרה מקצועית לחשמלאי מוסמך במכון הטכנולוגי שבתל-אביב, אלא שעבור ארבעה ימים בהם השתתף לטענתו באותו קורס - לא ניתן לו אישור השתתפות על ידי האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה, ולפיכך לא שולמו בעדם דמי אבטלה על ידי המשיב. בית הדין האזורי מחק תביעתו של המערער כנגד משרד העבודה והרווחה, בהעדר יריבות ביניהם, ומחק גם את תביעתו כנגד המוסד בהעדר אישור השתתפות בקורס באותם ארבעה ימים כנדרש בתקנות. 4. בערעור בפנינו טען המערער, כי קמה לו עילת תביעה כנגד שני המשיבים, ואילו, בא כוח המוסד טענה, כי דין הערעור להידחות מטעמי פסק האזורי. 5. אשר לדעתנו: (א) גישתו העקבית של בית הדין לאפשר במידה שניתן, מיצוי זכויות לתובעים את הביטוח הלאומי, על ידי בירור תביעתם לגופה - היא המכתיבה את אופן בחינת תביעת המערער לדמי אבטלה במקרה שלפנינו. (ב) על פי גישה זו, במקרה זהה לשלנו מבחינתו העקרונית, כאשר התעוררה השאלה - "האם חייב תובע גמלת הבטחת הכנסה לערור לפני ועדת הערר על אישור הלשכה שאינו משקף לגרסתו את האמת לפני שיגיש תביעתו למוסד, או שרשאי הוא להגיש את תביעתו בצירוף אישור הלשכה למוסד ואם תביעתו לא תתקבל על דעת פקיד התביעות - יגיש תובענה לבית דין אזורי לעבודה", נפסק, כי התובע גמלת הבטחת הכנסה רשאי לתקוף את אישור שרות תעסוקה על פי תקנה 8 לתקנת הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב - 1982, לעניין התייצבות בלשכה, "בתקיפה עקיפה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, ולאחר מכן - בתובענה, לפני בית הדין לעבודה...ועל בית הדין יהא לשמוע ראיות בנקודות המחלוקת ולהכריע בהן". (דב"ע נב04-195/; המוסד לביטוח לאומי - אבו חוסיין ושות', פד"ע כה' 165, 167, 168). (ג) מן הנפסק יש לגזור גזרה שווה למקרה שלפנינו, ולקבוע לפיו, שטענת המערער בתביעתו את המוסד, כי שלא כדין לא ניתן לו אישור השתתפות בקורס עבור אותם ארבעה ימים על ידי האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה - טענה זו ראויה להתברר לגופה. הדרך הטובה והיעילה לבירורה בתביעה שהוגשה כנגד המוסד הינה - על ידי צירוף משרד העבודה והרווחה כנתבע נוסף הדרוש לבירור השאלה שבמחלוקת לעניין אי מתן אישור ההשתתפות בקורס על ידו, למערער. (תקנה 18(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב1991-; ע"ע 57/97 לוי ואח' - נמירובסקי ואח', לא פורסם). 6. סוף דבר: (א) לאור האמור, מחיקת התביעה - מתבטלת, בית הדין האזורי ידון בתביעת המערער לדמי אבטלה לגופה. (ב) תוך 30 יום מהיום ישלם המוסד למערער הוצאות משפט בסך של 200 ש"ח. מחיקת תביעה / הליךדמי אבטלה