עבירות מס מאסר בפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על חומרת העונש על עבירות מס / עבירות מס מאסר בפועל: בפנינו ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בחיפה, כב' סגנית הנשיא, השופטת א. קנטור, שניתן בת"פ 3942-10-08 ביום 9.2.11. הערעור מופנה כנגד חומרת העונש. המערער הורשע על פי הודאתו בעבירות שיוחסו לו בשני כתבי אישום: 42 עבירות של הוצאת חשבונית מס ללא תשלום מס הכלול בהן במועד; 42 עבירות של הוצאת חשבוניות מס מבלי שהיה זכאי לעשות כן; 42 עבירות של אי-עשיית המוטל לעניין רישום ועשיית מעשה אחר במטרה להתחמק מתשלום מס; 5 עבירות של מסירת דוחות הכוללים ידיעה כוזבת ו-7 עבירות של ניהול פנקסי חשבונות בסטייה מהותית מהוראות החוק - עבירות מרמה. המערער הורשע במסגרת הסדר טיעון, לפיו הודה בעובדות כתבי האישום ולאחר שהוגש תסקיר, טענו הצדדים לעונש. בית משפט קמא דן את המערער למאסר בפועל של 18 חודשים, מאסר מותנה של 12 חודשים וכן גזר עליו קנס בסך 40,000 ₪ שישולם ב-40 תשלומים, כשהתשלום הראשון יהיה לאחר סיום תקופת המאסר. יצוין כי בין היתר, נימק בית משפט קמא את גזר דינו בכך שמדובר בהשמטת הכנסות בסכום של 1.6 מיליון ש"ח למשך 7 שנים. כאמור, הערעור הוגש על חומרת העונש. לאחר שהוגש הערעור, הוגשה לבית המשפט בקשה הנושאת כותרת "בקשה דחופה למתן הוראות בטרם הדיון בערעור", ושעניינה למעשה, בקשה לתיקון הודעת הערעור וכן בקשה להציג ראיות מהן עולה, כי העלמת ההכנסות הייתה "רק" בסכום של 630,000 ₪ ולא בסכום של 1,600,000 ₪ כפי שצוין בגזר הדין. בית משפט נתן החלטה על ידי אב"ד ההרכב ביום 11.4.11, בה הורה לב"כ המערער להגיש בקשות ערוכות כחוק להגשת ראיות חדשות לערעור, וכן בקשות לתיקון הודעת הערעור, אם רצונו בכך. בהמשך הוגשה בקשה נוספת לתיקון הודעת הערעור ובקשה להבאת ראיה. ככל שהדבר נוגע לבקשה להבאת ראיה - מהאמור בבקשה עצמה עולה, כי לא מתקיימים התנאים המצדיקים הצגת ראיות נוספות במסגרת ערעור. כל הראיות אשר מבקש ב"כ המערער להגיש, היו בפניו עוד קודם להגשת כתב האישום ולכאורה לא הייתה מניעה להמציא ראיות או לטעון כנגד כתבי האישום במועד. מעבר לכך, ועל אף שהבקשה אינה עומדת באמות המידה הקבועות בחוק, ביקשנו מב"כ גורמי המדינה המשיבים לערעור, להתייחס לטענות לגופן. כפי שהוצג בפנינו, סכומי החוב בגין אי-הגשת הדוחות או הגשת חשבוניות בדרך של מרמה, כמפורט לעיל, הם סכומים גבוהים העומדים על מעל 700,000 ₪, כפי שפירטה כל פרקליטה בהתייחס לחלק המסור לאחריותה. בנסיבות אלו, לא מצאנו מקום להתיר הגשת ראיות נוספות בערעור או להורות על החזרת התיק לבית משפט קמא, כדי שיבחן את הראיות הנוספות. הטעם לכך הוא שסבורים אנו, שגם בהנחה שאכן סכום המס שלא שולם נמוך מזה שצוין בפסק הדין, הרי שגזר הדין אינו חורג לחומרא מהענישה הראויה ואף מקל עם המערער. לצורך פסק דיננו נניח, מבלי לקבוע, כי אכן, כתוצאה מכל אותן עבירות שבביצוען הורשע המערער על פי הודאתו, לא שולמו מיסים "רק" בסכום של 630,000 ₪. גם אם זו תמונת המצב, הרי שהעונש שנגזר עליו הוא עונש מקל ואין כל מקום להתערבות ערכאת הערעור בענישה. בית משפט זה הבהיר בשורה של פסקי דין, ובית המשפט העליון הבהיר בשורה של פסקי דין, כי יש להילחם בנגע עבירות המס, שהן גניבה מקופת הציבור בדרך מתוחכמת. בשורה של פסקי דין כבר נאמר כי יש לראות עבירות אלו בחומרה, ועל אף שלכאורה הן עוטות מעטה של עבירות הקשורות בניהול ספרים ובמסמכים, הרי שמדובר בגניבה פשוטו כמשמעו, ובהתאם גם יש להחמיר בענישה. סבורים אנו, כי גם אם סכום החוב בגין העבירות נמוך יותר, הרי שחומרתן רבה ואין כל מקום במקרה זה להפחית בעונש, שכאמור, לטעמנו הוא אף מקל ביחס להנחיות בית המשפט העליון. אשר על כן, הערעור נדחה. #6# ניתן והודע היום כ"ד ניסן תשע"א, 28/04/2011 במעמד הנוכחים. רון שפירא, שופט [אב"ד] עודד גרשון , שופט אלכס קיסרי, שופט החלטה לא מצאנו מקום להיעתר לבקשה, אשר אינה עומדת בתנאים שנקבעו בפסיקה לעיכוב ביצוע של פסק דין, ובמיוחד לאחר שגזר דין אושר על ידי ערכאת ערעור. לפנים משורת הדין וכדי לאפשר למערער להתארגן לריצוי מאסרו, אנו מורים כי המערער יתייצב לריצוי מאסרו ביום א', 15.5.11, שעה 9:00 במזכירות מדור ערעורים של בית המשפט המחוזי בחיפה. הבטוחות שהופקדו במסגרת החלטה לעיכוב ביצוע המאסר עד לדיון היום, יישארו מופקדות בבית המשפט ויהיו בתוקף גם עד להתייצבותו לריצוי מאסרו במועד שנקבע. מאסרעבירות מסמיסים