פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

להערכת הוועדה סובלת המערערת מפיברומיאלגיה אשר הסימפטומים הקליניים שלה חופפים לסימפטומי תסמונת העייפות הכרונית (C.F.S). בגין אותו ליקוי יישמה הוועדה את סעיף 35(1)(ד)למבחנים, המקנה 30% נכות. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי: השופט יגאל פליטמן 1. לפנינו ערעור לאחר נתינת רשות (ברע 1541/02) על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אפרת לקסר; בל 2405/01), בו נדחה ערעור שהגישה המערערת על החלטת הועדה הרפואית לעררים בנכות כללית, מיום 15.3.01 (להלן - הוועדה). 2. רשות הערעור ניתנה לגבי השאלה - "מדוע נוכח המסמכים הרפואיים שהומצאו לוועדה בדבר תפקוד המבקשת, לרבות דבריה של ד"ר ויסברג לוועדה, היא מצאה אל נכון ליישם דווקא את סעיף 35(1)(ד) למבחני הנכות". 3. בדיון קדם הערעור בקשו הצדדים להכתיב לפרוטוקול טענותיהם שירשמו ויחשבו לסיכומים בכתב מטעמם, וכי פסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך זאת, וכל חומר התיק. 4. בא כח המערערת טען להעדר התייחסות נאותה של הוועדה למצבה הקשה של המערערת, כעולה מן החומר שהוגש לה; ואילו באת כח המוסד טענה, כי הוועדה התרשמה שמצבה של המערערת מצדיק יישום הסעיף במבחנים אשר יושם על ידה. 5. אשר לדעתנו - א. להערכת הוועדה סובלת המערערת מפיברומיאלגיה אשר הסימפטומים הקליניים שלה חופפים לסימפטומי תסמונת העייפות הכרונית (C.F.S). בגין אותו ליקוי יישמה הוועדה את סעיף 35(1)(ד)למבחנים, המקנה 30% נכות. ב. דרגת הנכות בסעיף 35 למבחנים, נקבעת על פי מידת ההשפעה של הפגימה על כושר הפעולה הכללי או על התנועות. ג. בסעיף 35(1)(ד) למבחנים מדובר במקרה בו "ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה נכרת בתנועות", ואילו השפעה קשה על כושר הפעולה הכללי, מקנה 50% נכות, על פי סעיף 35(1)(ה) למבחנים. ד. בנסיבות המקרה שלפנינו עולה לכאורה מתלונות המערערת בפני הוועדה ומדבריה של ד"ר ויסברג - כי מצבה של המערערת חמור יותר מכפי שקבעה הוועדה. האמור נסמך אף על מכתב ד"ר ויסברג מיום 12.12.01 ומכתב ד"ר רהב מיום 9.2.01. ה. שאלת הטעות המשפטית שנפלה בהחלטת הוועדה, כוללת גם את שאלת בחינת התאמת הסעיף שיושם על ידה, למצב הרפואי העולה מן המסמכים שהומצאו לה. בנסיבות המקרה - קיים חוסר התאמה כאמור, המחייב התייחסות מנומקת של הוועדה. ו. משכך הם הדברים, מוחזר בזאת עניינה של המערערת לוועדה אשר תשקול מחדש את דרגת נכותה על פי סעיף 35 למבחנים, בהתאם למצבה ולאור כלל המסמכים שהומצאו לה, לרבות על פי האמור לעיל. על הוועדה לנמק החלטתה. 6. סוף דבר - הערעור מתקבל כאמור. תוך 30 יום מהיום בו יומצא לו פסק הדין, ישלם המוסד למערערת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.ביטוח לאומינכותפיברומיאלגיהאחוזי נכות