פינוי שטח המוחזק שלא כדין

לטענת התובעת (העירייה), על הנתבעים לפנות לאלתר את השטח המוחזק על ידם שלא כדין ללא כל תנאי מוקדם. הנתבעים סבורים כי מדובר בשטח שהתובעת התירה להם להחזיקו במשך שנים, השטחים הושקעו וטופחו והיום אין כל הגיון לפנותם מבלי להתנות זאת בפיתוח סביבתי, כפי שמתחייב בתוכניות העירייה, שכן חששם הכבד כי השטח יוותר מוזנח ונטוש ויהווה קרקע פוריה למגרש גרוטאות ולעזובה . קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פינוי שטח המוחזק שלא כדין: על פי הסדר דיוני אליו הגיעו באי כח הצדדים, ביהמ"ש יקרא את טיעוני באי כח הצדדים, יעיין בחומר המצוי בתיק ביהמ"ש ויבקר במקום, ולאחר מכן יתן פס"ד על דרך הפשרה בשלב הראשון לגבי מועד הפינוי. בשלב השני, ביהמ"ש ישקול אם יש ליתן פיצוי לגבי הפינוי, האם מגיעים דמי שמוש ראויים וכמה, וזאת לאחר שיתמנה שמאי מטעמו של ביהמ"ש. פסה"ד החלקי הנוכחי מתייחס אך ורק לענין מועד הפינוי. לטענת התובעת, על הנתבעים לפנות לאלתר את השטח המוחזק על ידם שלא כדין ללא כל תנאי מוקדם. הנתבעים סבורים כי מדובר בשטח שהתובעת התירה להם להחזיקו במשך שנים, השטחים הושקעו וטופחו והיום אין כל הגיון לפנותם מבלי להתנות זאת בפיתוח סביבתי, כפי שמתחייב בתוכניות העירייה, שכן חששם הכבד כי השטח יוותר מוזנח ונטוש ויהווה קרקע פוריה למגרש גרוטאות ולעזובה . ראשית, סבורני שאכן אין להתנות פינוי שטח שאיננו בבעלות המפנה בתנאי כלשהו, משמתבקש פינוי כדין יש לקיימו לאלתר, ובמקרה הנוכחי תוך התחשבות בזמן הניכר שהנתבעים מחזיקים בשטח, ומתן זמן נאות להתארגנות. בענין זה סבורני שיש לעשות דין שווה לכל הנתבעים, למרות ששטח כל אחד מהם והשקעה של כל אחד מהם בשטח שונה לחלוטין. כמובן שבענין זה יש להתחשב "במכנה המשותף" הגדול ביותר, היינו בזמן שיידרש לכל הנתבעים גם יחד לפנות את השטח. הגם שאינני מתנה פינוי הנתבעים בהתחלת שפור ושפוץ פני השטח הציבורי, שבחלקו היום מוזנח ומהווה שדה קוצים, הרי אני קובעת כי פינוי השטח מפסולת בנין שתוותר או חלקי הריסות או כל פסולת אחרת, תהא באחריותה הבלעדית של התובעת ועל חשבונה, ובכך יהא כדי לדרבן את התובעת להתחיל ולהקים תוכניותיה בהקדם על מנת שלא להותיר שטח ציבורי פתוח המועד לפורענות והמהווה כקרקע פוריה לארועי נזיקין בהיותו מסוכן למעבר הולכי רגל. אשר על כן, אני קובעת כדלקמן: מאחר ולחלק מהנתבעים דרוש זמן ניכר יותר כדי להעתיק את השקעותיהם לתוך שטחם ולחלק לא, מצאתי לנכון לחייב את כל הנתבעים לפנות את השטח הציבורי המוחזק על ידם לא יאוחר מיום 11.10.04 יום ב'. על כל אחד מהנתבעים לתחום את שטחו הפרטי בסימון בצורת גדר או חייץ. אין הכרח לבנות גדר אבן, ניתן להקים גדר טבעית (עצים) או גדר מלאכותית (יריעות ירוקות, במבוק, נצרים, עציצים גבוהים וכד') על מנת שניתן יהא להבחין ללא קושי היכן מסתיים השטח הפרטי והיכן מתחיל השטח הציבורי. גדר ו/או מחיצה זו תיעשה על חשבון הנתבעים כל אחד בשטחו הוא. לגבי משפחת X: בשטח המוחזק קיימת צמחיה כמו דשא ועצי דקל, אין לעקור את הנטוע ואין להרוס דבר בשטח זה, אלא אך ורק לתחום את השטח הפרטי כמפורט לעיל. באם תחפוץ העירייה לעקור דקלים קיימים או צמחיה אחרת, תישא היא בעלות זו. לגבי משפחת X: על משפחת שייקין להעתיק את גדר הרשת הירוקה + במבוק על חשבונה, לתוך גבול השטח הפרטי, הן בצד המערבי והן בצד הדרומי, כך שהשטח הפרטי יהא תחום מכל צדדיו. אין לעקור את הנטוע, עצי דקל ושיחי צפור גן עדן, אלא אם כן חפצה משפחת שייקין להעביר את הצמחיה לשטחה הפרטי, שאם לא כן תהא אחראית העירייה על פינוי הצמחיה על חשבונה. השטח המרוצף ייהרס ע"י משפחת שייקין, והעירייה תהא אחראית לסילוק הפסולת על חשבונה ובאחריותה. לגבי משפחת X: השטח הציבורי המוחזק הינו אדמת כורכר, כל שעל משפחת גרינפלד לעשות הוא להזיז על חשבונה את גדר האבן הקיימת בצד המערבי. בענין זה ניתן לראות בעין את החיבור בקיר הבטון בין השטח הפרטי לציבורי. על משפחת גרינפלד להרוס את גדר האבן הקיימת בשטח הציבורי ולהקים גדר שתתחום את שטחה הפרטי הן מצד מערב והן מצד דרום. אין להרוס את הצמחיה "הסגולה" בצד דרום, יש לתחום את השטח הפרטי מכל צדדיו. הריסת הגדר והקמת חייץ חדשה תהא על חשבון משפחת גרינפלד, איסוף הפסולת ופינוי (של גדר האבן) תהא על חשבון התובעת ובאחריותה. לגבי משפחת X: בצד הדרומי אין להרוס את הגדר הגובלת עם השכן, יש להרוס את הגדר המערבית עד לשטח הפרטי, יש להקים גדר התוחמת השטח הפרטי בצד דרום, ולהרוס חלק מהגדר הדרומי המסומן באיקס במפה. כמו כן, צמחיה קיימת אין להרוס אלא אם ירצה מר גבריאלי להעתיק העצים לשטחו הפרטי. באשר לבריכת הדגים הנמצאת בשטח הציבורי, יש לרוקנה ולהעתיקה לשטח הפרטי ולחילופין להרסה. העתקתה ו/או הריסתה תיעשה על חשבון משפחת גבריאלי, פינוי פסולת והריסות ייעשה באחריות התובעת ועל חשבונה. כאמור, על הנתבעים לבצע האמור לעיל לא יאוחר מיום 11.10.04. ייטיבו הנתבעים להתארגן יחדיו על מנת לבצע האמור עד המועד שנקבע. פינוי