פיצול דירה ללא היתר

האם פיצול דירה מהווה עבירה פלילית ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצול דירה ללא היתר: ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום באשדוד (כב' השופטת שלו), מיום 27.1.11 בתיק עמ"ק 1121/07, לפיו הורשע המערער בעבירות של בניה ושימוש במקרקעין הטעון היתר ללא היתר, לפי סעיפים 145(א)(2), 204(א), 205, 208(א)(2), (3), (4), (6), (7), (8), 218 ו-219 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965. על פי עובדות הכרעת הדין, המערער בנה בדירה קירות והתקין שירותים ומטבח, באופן המפצל אותה לשתי יחידות דיור. בית משפט קמא גזר על המערער קנס כספי בסך 90,000 ₪ ועונשים נילווים. הערעור נסב הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין. אשר להכרעת הדין מעלה ב"כ המערער את הטענות הבאות: הקביעה לפיה בתוכנית המקורית של הדירה קיים חדר שירותים אחד, והמערער בנה את השני אינה נכונה, שכן היו במקור שני חדרי שירותים. כך עולה מהתוכנית שהוגשה, וכך גם אישר עד התביעה בעדותו. בנייתו של מטבח נוסף לא הוכחה. עד התביעה לא יכול היה להצביע על קיומו של מטבח נוסף בדירה. בתמונות שהוגשו נראו ארון, כיור, ברז ושיש, אך ללא גז ומקרר. בהעדר שניים אלה, אין לקרוא לאביזרים האחרים מטבח. זאת ועוד, עד התביעה אישר כי בעדה החרדית מקובל להחזיק שני מטבחים. השינויים שבוצעו הם שינויים סניטריים פנימיים מותרים. לא ניתן משקל לעדותו של עד התביעה אשר אישר כי ניתן להכנס מחדר לחדר, ומכאן שאין מדובר בשתי יחידות עצמאיות. לא הוכח כי בדירה מתגוררות שתי משפחות, ולא אחת כטענת המערער. המערער הוכיח באמצעות החוזה, כי השכיר את הדירה למשפחה אחת. עד התביעה לא הצליח לסתור טענה זו, לאחר שלא ברר מה שמות הדיירם, למרות שהיה מוסמך לעשות כן, ולא יכול היה להפריך את הטענה כי מדובר באורחים. מחוזה השכירות שהציג המערער עולה כי ההשכרה היתה למשפחה אחת, דהיינו כי הדירה הושכרה לשלושה אנשים כחטיבה אחת. כך גם עולה משטר החוב, ומהעובדה שדמי השכירות לא פוצלו, ובדירה שעון חשמל אחד. טעה בית משפט קמא כאשר דחה את גרסת המערער לפיה מדובר ביחידת הורים ויחידת ילדים, וכי השוכרים הציגו עצמם כזוג עם ילדה. אשר לגזר הדין טוען ב"כ המערער כי הקנס מופרז, בין היתר בהשוואה לגזר הדין בתיק עמ"ק (אשדוד) 3662/06, שם הוטל בגין עבירה זהה, קנס בסך 50,000 ₪ בלבד. אמנם שם נהרס הבניה הלא חוקית, אך במקרה שלנו, לטענת ב"כ המערער, לא הוכח כי המערער לא הרס את הבניה הלא חוקית. ב"כ המשיבה עותרת להותיר את פסק הדין על כנו, מטעמי בית המשפט. אשר לגזר הדין, ביקשה להדגיש את ההבדל בין הנאשם בתיק עמ"ק 3662/06, אשר הרס את הבניה הלא חוקית, למערער, אשר לא עשה כן. עוד טענה כי בתיקים דומים עומדים שיעורי הקנסות, לנאשמים אשר עורכים הסדרי טיעון לפני פרשת ההוכחות, ומפרקים את הבניה הלא חוקית, בין 25,000-30,000 ₪. במקרה זה המערער המשיך לעשות רווח כלכלי מהדירה גם לאחר הכרעת הדין, ועל כן היה מקום להחמיר עימו. לאחר שעיינתי בפסק הדין נשוא הערעור ושמעתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הערעור להדחות. בית משפט קמא קבע בפתח הכרעת הדין, כי השינויים הפנימיים שבוצעו בתוך הדירה אינם כאלה שיש בהם כדי להשפיע על צידו החיצוני של הבניין, על הצנרת החיצונית או על הרכוש המשותף. על כן, כשלעצמם, אינם דורשים היתר. המחלוקת העובדתית נסבה סביב הסיפא של סעיף 145(א)(2), דהיינו, האם השינויים הפנימיים משנים את מספרן של יחידות הדיור. נוכח קביעה זו, אין למעשה משמעות לשאלה, האם לפני השיפוץ היו בדירה שני חדרי שירותים ואחד רק הועתק למקום אחר, או שנבנה חדר שירותים נוסף, שאלה שב"כ המערער הרחיב עליה את הדיבור בערעור. בסופו של יום, נוכח קביעת בית משפט קמא, לפיה תיבחן רק שאלת שינוי מספרן של יחידות הדיור, ונוכח העובדה שאינה שנויה במחלוקת, כי בסוף השיפוץ היו בדירה שני חדרי שירותים, אין כלל משמעות לשאלת מספר חדרי השירותים שהיו בה מלכתחילה. אשר להוכחת בנייתו של מטבח נוסף, גם כאן דין הטענה להדחות. זאת מן הטעם הפשוט שהמערער עצמו מודה כי בנה מטבח נוסף, ועשה זאת מטעמים שבמסורת. מעבר לכך, וגם אלמלא היה המערער מודה בבנייתו של מטבח נוסף, אני מקבלת את קביעת בית משפט קמא לפיה אין בהעדרם של גז או מקרר, כדי לקבוע כי לא מדובר במטבחון. לאחר שקבע בית משפט קמא כי השינויים שנערכו אינם שינויים הדורשים היתר, נפנה לבדוק, האם יש בשינויים כדי לשנות את מספר היחידות בדירה. בית המשפט בדק את המבחן הפונקציונאלי והמבחן העובדתי, וקבע כי שניהם מתקיימים בנסיבות העניין. בדירה דלתות כניסה נפרדות לכל יחידה, ואין מעבר ישיר בין היחידות השונות, למעט דרך המבואה. בשתי היחידות מטבח ושירותים. בנדון זה יש לדחות את טענת ב"כ המערער כי קיים מעבר אחר בין החדרים, שכן המערער עצמו אישר כי נוצרו בדירה שתי יחידות נפרדות שאין בינהן מעבר למעט דרך המבואה, וכן אישר כי בדלתות הכניסה החדשות הסוגרות את היחידות יש מנעול. להזכיר כי המערער גם אישר קיומו של המטבח הנוסף, ולא רק במהלך עדותו עשה כן, אלא גם בהודעתו בפני הרשות החוקרת ת/7 בה אישר כי בנה מטבח חדש (מטבח פסח). גם במישור העובדתי דחה בית משפט קמא את טענות המערער, לפיה סגר את יחידת ההורים לצרכי פרטיות ובנה מטבח פסח כנהוג במגזר החרדי, וזאת לאחר שלא האמין למערער, וגם מצא את גרסתו לא הגיונית. בית משפט קמא דחה גם את גרסתו של המערער לפיה השכיר את הדירה למשפחה בה זוג הורים וילדה, לאחר שהוברר במהלך פרשת ההוכחות כי מדובר אמנם בחוזה אחד, אך השוכרים הם שלושה בני אדם בעלי שמות משפחה שונים והפרשי הגילאים בינהם אינם עולים על 12 שנה. עד התביעה שערך ביקור במקום, גם התרשם כי מדובר בזוג ובחורה שחיה בנפרד, ובית משפט קמא העדיף את גרסתו על פני גרסת המערער, אותה מצא בלתי אמינה. לא מצאתי להתערב במסקנות בית משפט קמא, בהיותן סבירות, וככל שהן מבוססות על התרשמות מאמינות העדים, אין ערכאת הערעור מתערבת בכגון דא. אשר על כן, אני דוחה את הערעור על הכרעת הדין. גם בסכום הקנס שהושת על המערער לא מצאתי להתערב. אמנם מדובר בסכום נכבד, ויתכן שנקבע על הצד הגבוה. עם זאת, הוא מביא בחשבון את העובדה שהמערער לא פרק את הבניה הלא חוקית לכל אורך ההליך, וגם לאחר הכרעת הדין לא עשה כן, לעומת הנאשם האחר אשר הרס את הבניה הלא חוקית כחלק מהסדר הטיעון. אשר על כן, אני דוחה את הערעור. מקרקעיןפיצול דירה / מקרקעין