תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי באה לעולם בשל הנסיון שהצטבר מיישומה של תקנה 241. על פיה מוקנות למגיש בקשה בכתב זכות להשיב על תשובת המשיב תוך 10 ימים מיום שהתשובה הומצאה לו (או תוך מועד אחר שנקבע). מדובר בזכות דיונית שמוקנית למבקש ובית המשפט איננו רשאי לשלול אותה ממנו. לא בכדי קובעת תקנה 241(ד), כי בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה ו"התשובות לפי תקנות משנה 241 ו241(ג1) בלבד" אם הוא בוחר לעשות כן בלי חקירת המצהירים (למעט אם נתבקשה חקירה שאז עליו להתירה ובלבד שהמתין לחלוף הזמן להגשת תשובת המבקש. אם בחר המבקש שלא להשיב, יחליט בית המשפט על בסיס הבקשה ותשובת המשיב אי עמידה של הערכאה המבררת בהוראות תקנה זו הביאה, לא אחת, לקבלת רשות הערעור ולהחזרת התיק לעיון מחדש, אף מבלי לבחון את הדברים לגופם. להלן הנוסח של תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי: הגשת בקשה בכתב והדיון בה 241. (א)  בבקשה בכתב יפרט בעל הדין את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.            (ב)  הוגשה בקשה בכתב, יומצא עותק מהבקשה לבעלי הדין הנוגעים בדבר, יחד עם הודעה ערוכה לפי טופס 25.            (ג)   המשיב רשאי להשיב לבקשה תוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.            (ג1) המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת משנה (ג).            (ד)  בית המשפט או הרשם רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות לפי תקנות משנה (ג) ו-(ג1) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.            (ה)  נדחתה בקשה בכתב ובעל דין הגיש מחדש אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת. תקסד"א 1984 (הישנות)