המצאת כתבי בי דין בפקס

מה הדין בסוגיית המצאת כתבי בי דין בפקס (לבית המשפט) ? ברע"א 4086/01 אלדד צוראל חברה להשקעות ולבנין בע"מ נ. אפרתי עמד כב' השופט גרוניס על הקפדנות הנדרשת בקיום דרכי המצאת כתבי בי דין, לרבות המצאה בפקסימיליה. בעניין אלדד נדון מקרה בו המבקשת שלחה באמצעות פקסימיליה לבית-המשפט המחוזי כתב-ערעור, זאת ביום האחרון המותר על פי הדין, כאשר למחרת היום, כתב-הערעור הוגש פיזית במזכירות בית-המשפט, כדת וכדין. ביהמ"ש העליון קבע כי בנסיבות אלה, אין להתחשב בעובדה כי כתב הערעור נשלח בפקס תוך המועד הקצוב להגשת ערעור והערעור למעשה הוגש באיחור, תוך ציון העובדה כי לא ניתן לשלוח בפקס את כתב בי דין הראשון בתיק. ביהמ"ש ציין כי להוראה בעניין כתב-בי-דין ראשון בתיק שלא ניתן להגישו באמצעות פקסימיליה, יש היגיון תפקודי-ארגוני. שכן בעת פתיחתו של תיק במזכירות נקבע לו מספר כאשר בשעת הגשה באמצעות הפקסימיליה לא ניתן מספר לתיק, ועל-כן עלולים להיגרם קשיים מנהלתיים בהמשך. תקנה 497 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת: 497ב. עורך דין המייצג בעל דין רשאי להמציא לבית המשפט באמצעות פקסימילה, כתב בי דין שהיקפו אינו עולה על חמישה עמודים ולמעט כתב הגנה, כתב תביעה, כתב תשובה, סיכומים בכתב, תצהירים והמרצות פתיחה; על המצאת כתבי בי דין כאמור יחולו הוראות תקנה 497א, בשינויים המחויבים. תקנה 497 א' קובעת: 497א. (א) בית משפט או עורך-דין (להלן - השולח) רשאי להמציא כתב בי-דין בפקסמילה לעורך דין המייצג בעל דין (להלן - הנמען), ויראו אותו ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, ובלבד שנתקיימו בו כל אלה: (1) כתב בי-הדין נשלח בין השעות 08.30 ו-13.30 בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, או ימי מנוחה שנקבעו בחיקוק; כתב בי-דין שנשלח ביום ו', ביום מנוחה או לאחר השעה 13.30, יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו; (2) מספר הפקסמילה של הנמען מופיע בכתב בי-הדין שהוגש לבית המשפט באותה תובענה או בנייר המכתבים המשרדי של עורך הדין; (3) מספר העמודים של כתב בי-הדין אינו עולה על עשרה, ובסיום הכתוב בכל עמוד מופיעה חתימת השולח; (4) לכתב בי-הדין צורף "דף משלוח בפקסמילה", שבו צוינו פרטי התיק, פרטי השולח כולל כתובתו, מספר הטלפון ומספר הפקסמילה שלו, ומספר העמודים שנשלחו; (5) עורך הדין השולח כתב בי-דין בפקסימילה יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימילה את כתב בי-הדין וכי העתק ממנו מצוי במזכירות בית המשפט, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי כתב בי-הדין, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה; (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על כתב בי-הדין הראשון בתיק בין אותם בעלי דין, לרבות על בקשה בכתב שהוגשה לפני הגשת כתב תביעה או ערעור.מסמכיםפקסהמצאת כתבי בי דיןכתבי טענות / כתבי בי דין