הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר

על פי סעיף 18 לחוק עוולות מסחריות צו אנטון-פילר צריך להינתן כפוף להמצאת ערובה לשם פיצוי כל נזק שיגרם כתוצאה ממתן הצו וכן כפוף להמצאת ערבון כאמור בסעיף 19. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר: לאחר בחינת טענות הצדדים ועיון בכל החומר שבתיק מחליטים אנו כדלקמן:   1. אין מקום לדחיית ערעור המערערים מן הטעם הנטען על ידי המשיבים שמדובר בבקשת רשות ערעור שהוגשה באיחור. יפה לעניינו הנפסק לגבי במקרה דומה על-ידי כב' השופט אנגלרד כי: "דעתי נוטה לכך כי מדובר לא בהחלטה אחרת אלא בפסק דין שקיימת לגביו זכות ערעור" (רע"א 2422/00 אריאל הנדסת חשמל ובקרה נ' עיריית בת ים פ"ד נו/ (4)). נוסיף על כך, כי במקרה שלפנינו אפשר לטעון, שסעיף 19(ג) לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 (להלן - החוק) הקים עילת תביעה חדשה למערערים לחילוט הערבון, ומשבית הדין האזורי דחה תביעתם בעניין זה - ראויה החלטתו להיחשב כפסק דין שישנה זכות ערעור עליו. 2. בהתאם להחלטת בית הדין האזורי מיום 28.5.03 תנאי להפעלת צו האנטון-פילר היה "הפקדת ערבות בנקאית בסך 75.000 ש"ח שאיננה מוגבלת בזמן לזכות המשיבים וזאת לשיפוי כל נזק שיגרם למשיבים בגין מתן הצו אם תדחה התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת".   3. על פי סעיף 18 לחוק, צו אנטון-פילר צריך להינתן כפוף להמצאת ערובה לשם פיצוי כל נזק שיגרם כתוצאה ממתן הצו וכן כפוף להמצאת ערבון כאמור בסעיף 19. הערובה הבנקאית שניתנה על ידי המשיבים בעניינו ניתנה לאור זאת הן כערובה והן כערבון על פי סעיף 18 לחוק.   4. לא מצאנו מקום להתערב בהחלטת בית הדין קמא לדחיית תביעת המערערים לחילוט הערובה הבנקאית כערבון על פי סעיף 19(ג) לחוק, באשר לא שוכנענו שבקשת צו האנטון-פילר לא הייתה סבירה בנסיבות העניין. לפיכך ראוי ערעור המערערים לעניין זה להידחות.   5. דחיית ערעור המערערים לעניין חילוט הערובה הבנקאית על פי סעיף 19(ג) לחוק, אין משמעה, כי יש להשיב את הערובה הבנקאית למשיבים. אם יאמר כך, ימצאו המערערים ללא כל ערובה שתבטיח נזקיהן כנדרש בסעיף 18 לחוק.   מסקנת האמור הינה, כי אין להשיב את הערובה הבנקאית למשיבים, אלא, יש להשאירה על כנה. 6. למותר לציין, כי אין באמור עד כה, משום מניעה ממי מהצדדים לפנות לבית הדין האזורי בבקשה להמרת הערובה הבנקאית בערובה אחרת ככל שתראה לבית הדין.   7. לאור הנפסק לעיל, אין מקום לחיוב מי מהצדדים בהוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד למשנהו.ערובה להבטחת הוצאותערובהצו אנטון פילרצווים