הרשעה על סמך עדות יחידה בעבירות מין

מה הדין בסוגיית הרשעה על סמך עדות יחידה בעבירות מין ? ייתכנו מקרים שבהם תהיה הצדקה להתערבותה של ערכאת הערעור בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית. כך למשל, כאשר דרישת סעיף 54א(ב) לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971 שעניינה הנימוק הנדרש לצורך ביסוס הרשעה על סמך עדות יחידה של נפגע בעבירת מין, לא התמלאה באופן מספק, או כאשר ניתן לראות סתירות בעדות היורדות לשורש העניין שהערכאה הדיונית לא נתנה דעתה להן, או כאשר מתגלה טעות מהותית בהערכת המהימנות (ראו: עפ  9930/06 פלוני נ' מדינת ישראל (טרם פורסם 21.7.08)). מצוות סעיף 54א(ב) לפקודת הראיות היא כי על בית משפט, המחליט להרשיע נאשם בעבירת מין על יסוד עדות יחידה של הנפגע, לנמק בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו, ועל הנמקתו להתמודד באופן ראוי, הוגן וממצה, עם כל קושי המתעורר בעקבות מתן האמון בעדות יחידה של הנפגעת (ראו: עפ 7462/05 פלוני נ' מדינת ישראל(טרם פורסם, 17.2.10)). משפט פליליעדותדיוןהרשעהעבירות מיןעדות יחידה