נהיגה בלי קסדה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נהיגה ללא קסדה באופנוע: ואלו נימוקי הזיכוי. 1. לנאשם יוחסה נהיגה באופנוע כאשר הוא אינו חובש קסדת מגן, בניגוד לתקנה 119 (ג) לתקנות התעבורה. 2. בתגובה לכתב האישום, הנאשם הודה בבעלותו בקטנוע וכן באפשרות שהיה במקום ובזמן, אך כפר בעבירה המיוחסת. להוכחת האישום המאשימה הביאה עדותו היחידה של רס"מ בליץ אילן, (להלן - "ע.ת.") אשר הגיש טופס "הודעת תשלום קנס" ת/1, כתחליף לח.ר., ממנו למדתי כי הוצב לשמירת הסדר בקלפי במקום האירוע, הבחין בקטנוע בעל לוחית רישוי 01-499-45 נוסע ועליו שניים, ללא קסדות ומשיקולי מניעת פגיעה בתפקידו במקום, נמנע לעכב ולברר פרטיהם, אלא הסתפק ברישום מספר הרישוי ושעת האירוע על גב כריכת פנקס דו"חות ורשם הטופס ת/1, במועד אחר. בת/1 הדגיש כי העתיק פרטי הקטנוע כחצי שעה לאחר המקרה. בח.נ. הודה כי אינו יכל לזהות הנאשם כבחור על הקטנוע וכי לדעתו הבחירות נועדו לבחירת יו"ר הליכוד בשכונה וזה היה מעמד טעון ביותר, שכן די בהתגרות קטנה לפרוץ מהומות, לפי הערכתו. הנאשם מסר גירסה לפיה לא נהג בקטנוע ולא ראה השוטר וכאשר הגיע לקלפי, היה עם קסדה אותה הניח בקטנוע ונעל אותו ומצא אותו נעול בשובו מהקלפי ואז גם היה לבד. אולם בסיפא עדותו הודה כי הגיע למקום עם חבר כנוסע וחזר עמו. 3. ב"כ המאשימה בקשה הרשעה על סמך עדות עד התביעה היחיד, רושם ת/1, שלא נסתרה בח.נ. ואילו הנאשם ביקש זיכוי בהסתמכו על העובדה שלא זוהה ע"י ע.ת. 4. לאחר שמיעת העדים והתרשמותי מאופן מתן עדותם, עיון בת/1 והערכת הראיות, הגעתי למסקנות הרלוונטיות לנדון, כדלקמן: א. על פי הדין ניתן להרשיע בפלילים על פי עדות יחידה, אולם בתנאי ועדות זו נטולת כל סתירות, השגות או תמיהות ואין בעדות הנאשם כדי לעורר כל ספק בה. ב. באירוע לפני ניתן להרשיע הנאשם עפ"י עדותו היחידה של ע.ת. אולם לא מצאתי אותה נטולת השגות ותמיהות והעקריות ביניהן: (1) הדו"ח לא נרשם במקום העבירה והנאשם לא עומת עם העבירה המיוחסת לו; שיקולי השוטר להתנהגות זו, יש בהם פגיעה בזכויותיו של הנאשם, עד כדי למנוע ממנו הזכות להגנה הוגנת. (2) הנאשם קיבל את כתב האישום בצורת דו"ח מודפס לתשלום קנס ומאחר וחלפה תקופה של כחצי שנה מהאירוע, הודיע על רצונו להשפט. פרק הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה ועד מועד משלוח הודעת הקנס, פוגע באפשרות הגנת הנאשם וריענון הזכרון. (3) לא מצאתי בעדות ע.ת., המוצג עליו רשם את מספר הקטנוע על מנת לאמת בין הרשום עליו לבין הרשום בת/1, כפי דרישת "כלל הראיה הטובה ביותר". (4) הנימוק אותו נתן ע.ת. לאי רישום הדו"ח בנוכחות הנאשם ולאי גבית תגובתו - לא נימוק הוא. ע.ת. הוצב לשמור על הסדר והבטחון בקלפי ואם החליט לדווח על העבירה, היה חייב לנהוג כפי שנוהגים עם נהג שעוצר ליד השוטר ולקבל במקום תגובתו. (5) לא שמעתי מפי ע.ת. על כל נסיון של "הערה" מפיו כלפי הנאשם במקום העבירה, כפי שהיה צפוי והגיוני לעשות בנסיבות הענין. די לי בתמיהות האמורות לעיל, כדי למנוע ממני הרשעת הנאשם עפ"י עדותו היחידה של ע.ת., תהא אמינה ככל שתהא. ג. הדרך הנכונה להגשת ההליך לפני היתה הגשת תלונת ע.ת., ניהול חקירה וגבית הודעת הנאשם ולאחר קבלת תגובתו - החלטת החוקר להגיש כתב אישום. זהו הנוהל הראוי במקרה זה שכן מעמד ע.ת. הנו כמעמדו של "אזרח מתלונן", השולח מכתב תלונה, בעקבותיו נפתח תיק חקירה. יתר על כך, דרך זו היתה מאפשרת גם עריכת מסדר זיהוי אשר תוצאותיו היו מכריעות הכף לחובה או לזכות. שוטר הבוחר להשתמש בטופס דוגמאת ת/1, שלא על דרך "הדבקה", חייב לנהוג עפ"י ראשי הפרקים הרשומים בו והדרך החילופית הנה - דרך של הגשת תלונה וחקירה כאמור, אם בחר שלא "להתעמת" עם האזרח במקום ביצוע העבירה, הליך שהיה בו גם לבסס זהות מבצע העבירה, ללא עוררין. ד. אשר לגירסת הנאשם - אכן הנאשם הודה בבעלותו בקטנוע ובאפשרות שהסיע חברו לקלפי, אך עדין אין בכך כדי לאיין עדותו כי חבש קסדה כדין. אפילו איני נותן אמון בגירסתו כי היה לבד בנסיעה, לנוכח סתירת גירסה זו בסיפא עדותו, עדין אין בכך לרפא את ההשגות או התמיהות בהתנהגות ע.ת., עד כדי לבסס הרשעה על עדותו היחידה, בנסיבות לפני, מעל לכל ספק סביר. 5. סוף דבר - על סמך האמור לעיל, אני מזכה הנאשם מחמת הספק, מביצוע העבירה על תקנה 119 (ג) לתקנות התעבורה.משפט תעבורהקסדת בטיחות