סירוב דיירים לשלם על שיפוץ גג בבית משותף

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סירוב דיירים לשלם על שיפוץ גג בבית משותף / השתתפות בהוצאות שיפוץ גג בבניין משותף: התביעה והצדדים לה: 1. התובע, יחד עם שלושת אחיו, הינו בעלים של הדירה ברח' המבדיל 24 ר"ג [להלן: "הבניין"]. לכל אחד מהנתבעים דירה בבניין. 2. באסיפת דיירים שהתקיימה ביום 27.07.01 דנו בשיפוץ הגג. התובע והנתבעת 8 נבחרו לועד הבית ועיקר תפקידם היה לאתר בעלי מקצוע המתמחה בטיפול בגגות, הבאת הצעות מחיר ופיקוח על ביצוע העבודה. 3. במשך שנה טוען התובע כי פעל להבאת הצעות מחיר אך משנוכח כי אין שיתוף פעולה מצד הדיירים האחרים, התפטר מחברותו בועד. 4. כאן המקום לציין, כי דירת התובע נמצאת בקומת הגג. התובע טוען כי בשל העובדה שלדירתו נגרמו נזקים בשנים האחרונות כתוצאה ממי גשמים שחדרו פנימה, החליט לשפץ את הגג שמעל דירתו בלבד. עבור השיפוץ שילם התובע סך של 17,700 ₪ ועוד 1,500 ₪ עבור תיקון תקרת רביץ וסך של 1,501 ₪ עבור מרזבים. התובע העמיד תביעתו להחזר השיפוץ ע"ס 15,471 ₪ , לאחר שניכה את חלקו בשיפוץ (לטענתו 1,678 ₪) הפחית את תיקוני הרביץ וניקה את חלקו של דייר בשם מרון אשר השיב לו כספים (2,048 ₪). 5. התובע פנה בדרישה ליתר הדיירים שיחזירו את חלקם, אולם למעט שכן אחד [שאת החזר זה נכה כאמור התובע מהתביעה], לא זכה להשבה ולפיכך הגיש את תביעתו דנן לבית המשפט. 6. התובע צירף לתביעתו את פרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 31.07.01, שם הוחלט להחליף ולשפץ את הגג [להלן: "פרוטוקול האסיפה"], את מכתב ההתפטרות שלו מהועד, את הודעתו לדיירים מיום 06.01.02, בדבר החלטתו לפועל לתיקון חלקו בגג בלבד, וכן את חשבוניות התיקון ששולמו על ידו. טענות ההגנה: 7. כתב הגנה הוגש על ידי הנתבעת 6, שטענה כי בעת ביצוע התיקון גרם התובע לנזקים בגג וכי העבודה בוצעה בצורה לא מקצועית; על ידי הנתבע 5, אשר טען כי הוא מוצא פסול בכך שהתובע לא מצא לנכון לתבוע את דיירי הבניין דרך האגודה לתרבות הדיור ובכך שבצע את השיפוץ על דעתו ויצר תקדים מסוכן בו כל אחד מדיירי הבית יחליט על ביצוע תיקונים וידרוש החזרים; על ידי הנתבעת 7 אשר טענה, כי תיקון חלק מהגג מכביד ומיקר את תיקון הגג כולו והתיקון בוצע בניגוד להחלטות הועד; וכן על ידי הנתבעת 8 אשר גם היא טענה כי ביצוע התיקון החלקי יקר את העבודה כולה. הנתבעת 8 טענה כי קיבלו הצעה בסך 47,000 ₪ להחלפת כל הגג, ואילו על חלקו של התובע בגג, המהווה 20%, נדרשים לשלם 20,700 ₪, מכאן ייקור העבודה באופן משמעותי. עוד טוענת הנתבעת 8, כי העבודה לא בוצעה עקב בעיה שהתעוררה באיסוף הכסף ובפתיחת חשבון משותף. עוד הוגש כתב הגנה על ידי הנתבעים 1-3, בו חוזרים על הטענות שפורטו לעיל. ההוכחות והראיות: 8. ביום 18.05.03 התקיים דיון בפני השופטת טולקובסקי. בדיון זה הצהירה הנתבעת 8, כי היא מקווה שהחלק הנותר של הגג ישופץ במהלך הקיץ הקרוב, וכי היא מוכנה לקבל על עצמה ולארגן את שיפוץ החלק הנוסף של הגג, כשמקובל עליה שהתובע יהיה זכאי להחזר רבע מעלות שיפוץ הגג על פי ההצעה הכוללת. 9. לאור הצהרה זו, הוחלט לדחות את מועד הדיון. הנתבעת 8 התבקשה לערוך חשבון בדבר החזר המגיע לתובע מחד והשתתפותו בהוצאות תיקון החלק הנותר מאידך. 10. ביום 14.09.03 התקיים דיון נוסף בפני. בדיון זה התברר כי טרם בוצע התיקון ביתרת הגג ולכן לא ניתן לערוך תחשיבים כפי שהוצעו בדיון ביום 18.05.03. שוב התברר כי הסיבה לאי ביצוע העבודה הוא מחדלם של הדיירים כולם להשתתף בשיפוץ. הנתבעת 8 הודתה כי מדובר באותה תמונת מצב כמו לפני שנתיים. 11. התובע טען בדיון כי שופץ 25% מהגג, כי לקח את ההצעה הזולה ביותר, כי הייקור שגרם לתיקון הגג בעצם ביצוע העבודה בצורה עצמאית מסתכם ב - 15% ייקור, שאותו הוא מוכן לספוג. 12. הנתבעים שוב טענו, כי התובע עשה דין לעצמו והיה צורך להמתין ולבצע את שיפוץ הגג כולו. 13. בתום הדיון הנ"ל, החלטתי כי כל אחד מהצדדים יגיש תחשיב המתייחס לשטח דירתו של התובע בכלל הבניין, לשטח הגג בו בוצע התיקון ולחלקו של התובע בשיפוץ הגג כולו, על פי הצעת התיקון שבידי הועד. הודעתי לצדדים כי על פי התחשיבים הנ"ל ינתן פסק הדין. 14. ואכן, ביום 21.09.03 הגיש התובע את חישוביו. על פי חישוביו של התובע, הוא תיקן ¼ מהגג; תיקון ¼ מהגג עלה לו 17,700 ולפיכך תיקון הגג כולו היה עולה 70,800 ₪; על פי הצעת הועד, יתרת התיקון היא 44,958 ₪, כך שהגג כולו עפ"י הצעה זו היה עולה 59,944 ₪, מכך שיקר את העבודה ב- 15%. אם יפחית מדרישתו העומדת על 17,700 ₪ את 15% אותם הסכים לספוג, אזי סכום תביעתו עומד על 15,045 ₪. 15. הנתבעת הגישה את תחשביה ביום 08.10.03. על פי חישוביה של הנתבעת, המבוססים אף הם על ההצעה האחרונה שהתקבלה לתיקון יתרת הגג, בסך 44,958 ₪ אזי תיקון של התובע בגג הוא 11,239 ש"ח ( 4 / 44958); מסכום זה יש לקזז את חלקו בתיקןו הגג כולו (4,885 ש"ח). ולפיכך לתובע מגיע החזר של 6,344 ₪ בלבד. דיון והכרעה: 16. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את עדויות הצדדים, נחה דעתי כי התובע רשאי היה לפעול לתיקון הגג בחלקו והוא פועל במסגרת חובתו לצמצם את נזקיו: על פי פרוטוקול האסיפה, כבר בחודש יולי 2001, הוחלט על שיפוץ הגג, והנה, כשנתיים וחצי אחרי, וחרף הבטחות חוזרות ונשנות, הגג טרם שופץ. באם אכן הסיבה לכך היא מחדלם של כמה דיירים לשלם, היה על ועד הבית לנקוט כנגדם בהליכים משפטיים או לממן את חלקם בשיפוץ ואז לדרוש הכספים חזרה, אולם לא ניתן לדחות ביצוע עבודה כה חשובה, דבר הגובל בהזנחה, ולצפות כי כל שאר הדיירים יבליגו בגין אוזלת יד זאת. יש לזכור כי מי שנפגע במיוחד הן דירות הגג אשר עלולות לספוג נזקים של ממש ואכן על מנת להפסיק ולמנוע נזקים אלה, רשאי היה התובע לבצע התיקון של חלק הגג על חשבונו ולדרוש ההחזר. כל זאת, בכפוף לכך שאם אכן נגרם ייקור כלשהו מביצוע תיקון הגג בשלבים, אזי ההפרש ייספג על ידי התובע עצמו. 17. ההצעה הזולה ביותר אשר הובאה על ידי ועד הבית מתייחסת ל-75% הגג הנותרים, ולפיכך ממנה ניתן ללמוד כי מחיר ביצוע רבע גג הוא 14,986 ₪. זוהי ההצעה הזולה ביותר ועל פי העקרונות שקבעתי, על התובע לספוג את מלוא ההפרש שבין ההצעות בסך 2,714 ₪ ולא רק את החלק היחסי באחוזים, כפי שהוצע על ידו. 18. חלקו של התובע בבית עמד על 11.48% (50 מ"ר מתוך 574 מ"ר), ולפיכך השתתפותו ברבע גג, לפי ההצעה הזולה ביותר, היא 1,720 ₪. עוד יש להפחית את התשלום שהוחזר לתובע ע"י השכן מר מרון בסך 2,048 ₪, ולפיכך על הנתבעים להשיב לתובע את הסכום של 17,700-2,714-1,720-2,048=11,218 . 19. אציין כי תחילה הצעתי לצדדים כי מהתשלום שבוצע ע"י התובע יקוזז כבר חלקו של התובע עבור תיקון מלוא הגג, אולם לדאבוני התיקון טרם בוצע ולא התברר היקפו המלא, לפיכך, ישיבו הנתבעים לתובע את הסכום שפסקתי וכאשר תבוצע העבודה ביתרת הגג, ישלם התובע את חלקו בעבודות כיתר הדיירים. 20. עוד אציין כי לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים בגין החזר המרזב - לא הובאו בפני ראיות כלשהן האם העבודה האמורה משרתת את הדיירים כולם או שמא רק את התובע. כמו כן, מצאתי מקום לדחות את טענות הנתבעים באשר לביצוע לקוי של עבודת תיקון רבע הגג ע"י התובע: גם בעניין זה לא הובאה בפני כל ראיה, ומכיוון שהעבודה בוצעה זה מכבר ואין תלונות מצד התובע ו/או דיירים אחרים - נראה כי העבודה בוצעה כראוי. סוף דבר 21. הנתבעים ישיבו לתובע סך של 11,218 ₪, כל אחד באופן יחסי לשטח אחזקתו בבניין. כמו כן ישלמו הנתבעים לתובע סך של 500 ₪ כהוצאות משפט. כל הסכומים הללו ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן הפסק ועד התשלום המלא בפועל. 22. מובהר בזאת שוב כי בעת תיקון יתרת הגג, ישתתף התובע כפי חלקו בביצוע התיקון. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין. בתים משותפיםגגמקרקעיןשיפוצניקשיפוצים