ערעור על הוצאות משפט

מה הדין בסוגיית ערעור על הוצאות משפט ? מהם סיכויי ערעור על הוצאות משפט ? שאלת פסיקתן של הוצאות משפט, גובהן של הוצאות אלה ושכר טרחת עורך דין נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. במסגרת שיקוליו לעניין החיוב בהוצאות, בית המשפט יתחשב, בין היתר, בשווי הסעד המבוקש, בדרך ניהול המשפט, בכמות ובמהות העבודה שהושקעה ובנסיבות אחרות שיש בהן כדי להשפיע על גובה ההוצאות הנפסקות... הכלל הוא כי בית המשפט שלערעור לא יתערב בשיקול דעת זה אלא במקרים שפסיקתן לקתה במשגה ממשי. הלכה פסוקה היא, כשבית-המשפט אינו מפרט את השיקולים לפסוק את אשר פסק לענין ההוצאות, לא יהרהר בית-המשפט שלערעור בדרך כלל אחרי מידותיו ושיקוליו, קל וחומר כשבית-המשפט מפרט ומסביר את שיקוליו והם נמצאו סבירים, ושום טעות משפטית אינה מתגלית על פניהם" (ע"א 286/78פיוניר קונקריט (ישראל בע"מ) נ' א' אנקרליקן קונטרקטינג אנד פיננס א.ס., פ"ד לג(1) 547, 549-548. עם זאת, לכלל האמור קיימים חריגים. בע"א 406/80 אלקיים נ' הוברמן, פ"ד לו (4) 416, 418-419 (1982) נקבע כי : "...לכלל האמור, ולגישתו העקבית של בית-משפט זה שלא להתערב בשיקולי הערכאה הראשונה בפסיקת הוצאות, קיים חריג, אשר השימוש בו לא נעשה אלא במקרים נדירים וקיצוניים - והוא, כשנפלה טעות משפטית או נתגלו פגם או פסול בשיקול הדעת בעת שקילת שאלת ההוצאות, ואלה מתגלים מפסק הדין. ואכן, כשנמצא המקרה הראוי על-פי המבחנים, שהוזכרו לעיל, אף-על- פי שהערעור כולו היה מופנה כלפי פסיקת ההוצאות בלבד, ראה בית-משפט זה לנכון לקבל את הערעור ולשנות את פסיקת הערכאה הראשונה בעניין הוצאות". הוצאות משפטערעור