צו קבלת מידע מרשות המסים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו קבלת מידע מרשות המסים: השופטת לאה גליקסמן: לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיום 18.4.12 (השופט דניאל גולדברג; עב 1511/10), בה התקבלה בקשתו של המשיב למתן צו לקבלת מידע מרשות המסים. בהסכמת הצדדים, החלטנו לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. הרקע לבקשה: בבית הדין האזורי מתבררת תביעתו של המשיב, עובד זר שהועסק אצל המערערים בעבודות ניקיון, לזכויות שונות בקשר לעבודתו ולסיום עבודתו. ביום 25.12.11 התקיים דיון הוכחות בתיק, בו נחקר המשיב בחקירה נגדית. דיון ההוכחות הבא קבוע ליום 5.6.12. ביום 29.2.12 הגיש המשיב בקשה למתן צו לקבלת מידע ממס הכנסה. המשיב ביקש כי בית הדין האזורי ייתן צו לרשות המסים, לפיו היא תמסור מידע בדבר הסכום ששולם לרשויות המס בגין מס הכנסה ששילמו המערערים עבור המשיב החל מיום תחילת עבודתו של המשיב אצל המערערים. זאת, לאור עדות המשיב בתצהירו ובחקירתו הנגדית לפיה למעט פעמים בודדות, המשיב לא קיבל תלוש משכורת, אלא המשכורת שולמה לו במזומן, כאשר נוכה במעמד התשלום סכום בשיעור 10% בטענה שהניכוי הוא לצורך תשלום מס הכנסה. מתלושי המשכורת הבודדים שצירף המשיב לכתב התביעה עולה כי הסכומים הרשומים בהם אינם זהים לסכום שקיבל המשיב בפועל. המערערים לעומת זאת, לא הגישו תלושי משכורת או מסמך אחר הסותר את טענת המשיב. המידע יאפשר לבית הדין לקבל תמונה ברורה לאופן שיטת הדיווח והתשלום של משכורת המשיב. טענתם העיקרית של המערערים בתגובה לבקשה הייתה כי בשלב בו מצוי התיק, שלב ההוכחות ולאחר חקירת המשיב, לא ניתן להגיש בקשה כזו הרלוונטית לשלבים מקדמיים ולשלב הגילוי והעיון במסמכים. מתן צו בשלב זה פוגע בזכויות המערערים ובמהות סדרי הדין. לאחר שהתקבלה תשובת המשיב לתגובת המערערים, בהחלטה מיום 18.4.12 קיבל בית הדין האזורי את בקשת המשיב, כמפורט להלן: בית הדין האזורי נעתר לבקשת המשיב בקובעו כי נחה דעתו "שהמידע המבוקש ממס הכנסה רלוונטי לקביעת גובה השכר ששולם לתובע [=למשיב] כמו גם לקביעת משכורתו הקובעת - עניין שהוגדר כפלוגתא". בית הדין האזורי קבע כי מקובלת עליו טענת המשיב לפיה "המצאת הראיות האמורות לא תגרום לפגיעה מהותית בהגנת הנתבע [=המערערים] הואיל והתיק מצוי בשלב פרשת התביעה". בית הדין הוסיף, כי "ככל שייגרמו לנתבע הוצאות מיוחדות בגין הגשת הבקשה בשלב מאוחר, הדבר יילקח בחשבון בפסיקת ההוצאות בהליך". אשר על כן, בית הדין האזורי הורה לרשות המסים להגיש תעודת עובד ציבור בה יפורטו נתוני תשלומי מס הכנסה של המשיב בין 1.5.05 עד ליום 31.1.10 בגין הכנסת עבודה מן המעביד מנחם אהרנפלד. המערערים העלו בבקשת רשות הערעור שלוש טענות שונות: חל חיסיון על המידע שרשות המסים נדרשת למסור, בהתאם להחלטת בית הדין האזורי. לפיכך, החלטת בית הדין האזורי עומדת בסתירה לסעיף 232 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961; שגה בית הדין האזורי בקובעו כי המידע הוא רלוונטי לתביעת המשיב; שגה בית הדין האזורי שנתן צו כאמור בשלב ההוכחות, ולאחר שהסתיימה חקירתו הנגדית של המשיב. הדבר פוגע בסדרי הדין ובזכויות הדיוניות של המערערים. בהחלטה מיום 14.5.2012 נדחתה בקשת רשות הערעור בכל הנוגע לטענות המערערים בעניין רלוונטיות המידע ועיתוי מתן הצו על ידי בית הדין האזורי. בהחלטה זו נתבקשה תגובת המשיב והמדינה בהתייחס לטענה כי הצו שניתן מנוגד לסעיף 232 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. כפי שעולה מתגובת המדינה לבקשת רשות הערעור, עמדת המדינה היא כי הצו שניתן מנוגד לסעיף 232 לפקודת מס הכנסה, אולם המשיב יוכל לקבל אותו מידע באמצעות פנייה ישירה לרשות המסים, על פי הנוהל שצורף לתגובת המדינה. לנוכח העובדה שבהחלטה מיום 14.5.12 נדחו טענותיהם האחרות של המערערים, ולנוכח עמדת המדינה, בהחלטה מיום 24.5.12 הציע בית הדין הסדר כמפורט להלן: החלטת בית דין האזורי בדבר מתן צו לרשות המסים תבוטל. המשיב יפנה לרשות המסים בבקשה לקבלת מידע על פי הנוהל שצורף לתגובת המדינה, ויהיה רשאי להגיש לבית הדין את המידע שיקבל בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לו המידע על ידי רשות המסים. המערערים הודיעו כי הם מקבלים את הצעת בית הדין באופן חלקי. המערערים מסכימים שהחלטת בית הדין האזורי בדבר מתן צו לרשות המסים תבוטל בהיותה מנוגדת לסעיף 232 לפקודת מס הכנסה. אולם, המערערים התנגדו לצירוף המידע שיתקבל מרשות המסים לתיק המתנהל בבית הדין האזורי, לאור השלב בו מצוי ההליך, היינו לאחר דיון הוכחות ראשון, ולפני דיון הוכחות מסכם הקבוע ליום 5.6.12, שלאחריו קבוע דיון לסיכומים בע"פ ליום 17.6.12; הגשת המידע האמור לאחר סיום חקירת העדים ואף לאחר הסיכומים מהווה חריגה מהותית מסדרי הדין, ללא כל הצדקה ויש בה כדי לפגוע בהגנת המערערים מאחר שלא תינתן להם הזכות לסתור את המידע שיוצג בפני בית הדין האזורי, באמצעות חקירת עדים; המידע הנוסף אינו מידע מהותי. המשיב הסכים להצעת בית הדין במלואה, אך ציין כי לפי ההסדר שהוצע המידע יוגש לבית הדין האזורי לאחר שהצדדים יסיימו את ההליך בפני בית הדין האזורי לאור מועדי הדיונים הקבועים בתיק. לפיכך, המשיב ביקש כי המידע האמור ישמש כחלק מהראיות, וכי בית דין זה יתייחס לאופן יישום ההחלטה כך שהמידע שיגיע לאחר מועדי הדיונים בבית הדין האזורי ישמש כחלק מן הראיות. לאחר בחינת טענות הצדדים אנו קובעים כמפורט להלן. כאמור, בהחלטת בית הדין האזורי מיום 14.5.2012 נדחו טענות המערערים כי המידע המבוקש מרשות המסים אינו מהותי וכי אין להתיר את הגשת המידע כראייה לנוכח השלב בו מצוי הדיון. על רקע זה, ההסדר המוצע בהחלטה מיום 24.5.2012 התייחס אך ורק לאופן בו יקבל המשיב את המידע המבוקש מרשות המסים. המערערים בתגובתם לא מתייחסים לעמדת רשות המסים ולעניין סעיף 232 לפקודת מס הכנסה, אלא, למעשה, חוזרים על טענותיהם כי המידע שהתבקש מרשות המסים אינו מהותי, וכן כי הגשת המידע בשלב זה מהווה חריגה מהותית מסדרי הדין ותפגע בזכויותיהם. איננו רואים לנכון להתייחס לטענות אלה, שכבר נדחו בהחלטה מיום 14.5.2012. הלכה היא כי אין ערכאת הערעור מתערבת בהחלטות ביניים בעלות אופי דיוני אותן מקבלת הערכאה הדיונית בפניה פרושה יריעת ההתדיינות בין הצדדים [דב"ע נד/3-139 עאיק ואח'-חלבי, ניתן ביום 11.7.94]. לאור האמור לעיל, הנובע מקביעתנו הוא כדלקמן: החלטת בית דין האזורי מיום 18.4.12 בדבר מתן צו לרשות המסים מבוטלת, לנוכח הסתירה בינה לבין סעיף 232 לפקודת מס הכנסה. עם זאת, על פי החלטת בית הדין האזורי המידע מרשות המסים הוא מידע רלוונטי ויש לאפשר למשיב להגישו גם בשלב מאוחר יותר בהליך. לפיכך, המשיב יפנה לרשות המסים בבקשה לקבלת מידע על פי הנוהל שצורף לתגובת המדינה שהוגשה לבית דין זה ביום 24.5.12, ויהיה רשאי להגיש לבית הדין האזורי את המידע שיקבל בתוך 15 יום מהמועד בו יומצא לו המידע על ידי רשות המסים. באשר לאופן יישום ההחלטה: כאמור, דיון הוכחות נקבע ליום 5.6.2012 ודיון לשמיעת סיכומי טענות הצדדים בעל פה נקבע ליום 17.6.2012. אנו סבורים, כי אין מקום שבית דין זה ייתן הוראות באשר לאופן יישום ההחלטה. בית הדין האזורי, בפניו פרושה יריעת ההתדיינות בין הצדדים, יקבע את אופן המשך ניהול ההליך לרבות שינוי מועדי הדיונים ככל שימצא לנכון. זאת, בכפוף לכך שתינתן למערערים הזדמנות להגיש ראיות בתגובה למידע מרשות המיסים ולחקור בחקירה נגדית את המשיב ועדיו בנוגע למידע מרשות המסים. המזכירות תשלח לצדדים ולמזכירות בית הדין האזורי את פסק הדין בפקס ותוודא את המצאת ההחלטה לצדדים ולבית הדין האזורי. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות למי מהצדדים. צווים