תביעה נגד עיזבון - נטל ההוכחה

בתביעה נגד עיזבון נטל ההוכחה המונח על כתפי התובע גבוה מהנטל הקיים בתביעה רגילה. בהוכחת טענה כנגד עזבון (או יורשיו), נדרש אף נטל הוכחה מוגבר בשל חוסר יכולת של הנפטר להזים או לסתור את הראיות. ראו ע.א 5997/92 מלק נ. מנהל עזבון הרב יהושע דויטש ז"ל (28.9.97 ). "המדובר בענייננו בתביעה נגד עיזבון. בתביעה מסוג זה, "מידת ההוכחה הנדרשת היא ברמה גבוהה בהרבה מזו המספיקה בהליך אזרחי רגיל" (ע"א 323/86 לרנר נ' ניב ואח'). מן התובע מעיזבון נדרשות "ראיות חזקות יתר על המידה הרגילה וסיוע לעדותו שלו" (דברי הנשיא שמגר בע"א 843/87 כוכב נ' עזבון המנוח חיטרוש שמעון ז"ל ואח'). הטעם לכלל זה נעוץ בעובדה, ש"בהעדר הבעל-הדבר גופו אין לדעת אם לא היה מצליח - אילו עוד בחיים חייתו - להזים או לסתור את ראָיות יריבו..." (ע"א 459/59 מ' פינקלשטיין ואח' נ' פרושטייר ואח' בעמ' 2330)". סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 יוצר חזקה לפיה רישום מקרקעין מהווה ראיה לתוכנו. 125". (א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969."נטל ההוכחהעיזבון