אחריות ההורים לתאונות ילדים

מהי אחריות ההורים לתאונות ילדים ? הכלל הוא כי הורים חייבים בהשגחה על ילדיהם הקטינים שלא יזיקו ולא ינזקו (ראו; ע"א 618/71; 617/71 נחום ואח' נ עירית ראשל"צ פ"ד כו (2)751; ע"א 456/61 בנאדו נ' טושניר פ"ד ט' 2460 ,2464 ; ע"א 441/59 "אגד" (אשד) בע"מ נ' ארמאי ואח' פ"ד יד' 1302 ,1304 ; ע"א 6/77 אסלן נ' מדינת ישראל פ"ד לג'(2) 309 וכן ע"א 290/68 אריאלי נ' צינק ואח' פ"ד כב(2)645). נקבע לא אחת בפסיקה כי הורה החוטא ברשלנות כלפי ילדו ואינו ממלא אחר חובתו לשמור עליו שלא ינזק יישא בדמי השתתפות יחד עם המזיק בפיצויים שעשויים להיפסק לניזוק. כך, מקום שאב לא הזהיר את בנו בכניסה לשדה מוקשים קבע ביהמ"ש דמי השתתפותו בנזק, בשיעור של 50% (ת"א (חי') 713/77 עזבון המנוח מחמוד נעאמנה נ' מדינת ישראל פ"מ תשמ"ב א' עמ' 397, 407 ). בעניין אחר ע"א 326/88 צימרמן נ' גבריאלוב פ"ד מו1)353, 360 חויבה האם בדמי השתתפות בשיעור של 20% מנזקי הקטין. בע"א 1819/03 אברהם נ' ש.ר.ב. (ביה"ח מעיני הישועה), חויבה אם בדמי השתתפות בשיעור של 50%) . סעיף 84 לפקודת הנזיקין נוסח חדש מסמיך את ביהמ"ש לקבוע "דמי השתתפות" מכל מעוול שהיה חב אילו נתבע וזה לשונו: "84. (א) כל מעוול החב על הנזק רשאי להיפרע דמי השתתפות מכל מעוול אחר החב, או שאילו נתבע היה חב, על אותו נזק, אם כמעוול יחד ואם באופן אחר, אלא ששום אדם לא יהא זכאי להיפרע דמי השתתפות לפי סעיף קטן זה ממי שזכאי לשיפוי ממנו בשל החבות שבגללה נתבעת ההשתתפות. (ב) בהליכים על השתתפות לפי סעיף זה יהיו דמי ההשתתפות בסכום שיקבע בית המשפט על פי הצדק והיושר בהתחשב עם מידת אחריותו של האדם לנזק; בית המשפט מוסמך לפטור אדם מחובת השתתפות או להורות שהשתתפותו של אדם תהא כדי שיפוי מלא". קטיניםאחריות הורים בנזיקין