אירוע חריג בעבודה בסמיכות זמנים להופעת אוטם

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אירוע חריג בעבודה בסמיכות זמנים להופעת אוטם: 1. בתביעה זו עותר התובע להכיר באירוע אוטם שריר הלב שנגרם לו ביום 25/11/98, כתאונת עבודה, כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק). 2. בהחלטת ביניים מיום 20/11/01 קבענו כי לתובע ארע אירוע חריג בעבודתו, בסמיכות זמנים להופעת האוטם, ולכך מינינו את ד"ר פרידמן יעקב, שישמש מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין, בשאלה הרפואית ובשאלת הקשר הסיבתי. 3. בחוות דעתו מיום 30/1/02 קבע המומחה, בין היתר, כדלקמן: "... אני סבור שיש קשר סיבתי בין אירועי העבודה מה-24/11/98 והאוטם החריף שפרץ ב-25/11/98. ... מתח נפשי חריג גורם לפעילות יתר של המערכת העצבית הסימפטתית וגורם לעליה בדופק ובלחץ הדם של האדם. תופעה אשר מהווה טריגר לדרישת חמצן מוגברת בלב, דרישה בה הלב לא יכול לעמוד. בנוסף, בעת מתח חריג המערכת מפרישה חומרים מסוימים אשר מזרזים דה-סטביליזציה של רבדים טרשתיים הנמצאים בדופן העורקים הכליליים. הדה-סטביליזציה נגרמת על ידי: קרע ודימום, וחדירת תאים מסויימים אשר כולם מהווים מתכון להופעת קריש חריף וכך נוצר האוטם. כאמור לעיל יש סבירות גבוהה שזה היה המנגנון של האוטם במקרה שעומד לפנינו, כאשר יש להתייחס לארוע העבודה מה-24/11/98 כאל טריגר של התהליכים האלה. ... החסימות היו קיימות בגופו של הנ"ל הרבה זמן לפני האוטם, אך הם לא גרמו למחלה ברמה קלינית. הנ"ל לא סבל מתעוקת לב (ANGINA PECTORIS) לפני פרוץ האוטם, ז"א, לא איתרנו סמנים קליניים של אי יציבות במחלתו. המחלה הטרשתית היתה יציבה ואסימפטומטית במשך השנים. ... אצל אנשים שבגופם קיימים שינויים בעורקים הכליליים (כפי שהודגם בצנתור), ארועים חיצוניים כגון מאמץ או מתח חריגים יכולים לגרום להתפתחות תעוקת חזה בדרגות שונות בהשוואה לאדם שלא היה מגיב בכלל על ארועים כפי שתארה כבוד בית הדין. במקרה שעומד לפנינו ארוע העבודה מה-24/11/98 תוך הפעלת מנגנונים שפורטו לעיל גרמו להפיכת המחלה היציבה למחלה בלתי יציבה - ועקב כך להופעת האוטם במועד שבא. השפעת ארועי העבודה על פרוץ האוטם היתה מכרעת, על כל פנים לא היתה פחותה בהרבה מאשר השפעת מצב בריאותו של הנ"ל על מועד האוטם. ... המחלה הכלילית ממנה הנ"ל סבל היתה אסימפטומטית ויציבה. לא נמצאה עדות למחלה קלינית פעילה. החסימות בעורקים הכליליים לא היו מפושטים. במצב הקליני הזה סיכוייו של החולה לפתח ארוע קורונרי קריטי כגון אוטם או מוות הנו 3% - 2 לשנה, כפי שצוין לעיל. לכן ניתן להגיד בסבירות גבוהה שסיכוייו לפתח אוטם ב-25/11/98 היו קלושים ביותר. בהתחשב במצבו הקליני יש סבירות גבוהה שללא ארועי העבודה ארוע האוטם היה נדחה למועד אחר. ארועי העבודה שיחקו תפקיד של טריגר להופעת האוטם החריף." 4. חוות דעת המומחה הועברה לעיון הצדדים, וב"כ הנתבע נתבקשה להודיע, תוך 10 ימים, האם לאור חווה"ד עדיין עומד הנתבע על הדחייה. 5. בעקבות חוות הדעה הגישה ב"כ הנתבע בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה, ולאחר קבלת תגובת ב"כ התובע, הבקשה נדחתה ע"י ביה"ד ביום 4/4/02 בשל העדר פירוט אודות מקור הנתונים הרפואיים אליהם הפנתה ב"כ הנתבע, והצדדים הורו להגיש סיכומיהם בכתב. 6. ביום 10/4/02 הוגשו הסיכומים מטעם התובע, וביום 20/5/02 הוגשו סיכומי הנתבע, בהם העלתה ב"כ הנתבע טרוניה על דחיית בקשתה להעברת שאלות הבהרה, והפנתה לראשונה את ביה"ד לאסמכתא עליה ביססה את הנתונים בשאלות ההבהרה. בהחלטה מיום 22/5/02, וחרף האיחור בהפניה לאסמכתאות הרלבנטיות, ומנימוקי בית הדין שם, החלטנו להעביר למומחה, בשלב זה, את שאלות הבהרה מטעם הנתבע, בצירוף האסמכתא, וכן שאלה נוספת מטעם בית הדין. 7. בתשובותיו מיום 30/7/02 לשאלות ההבהרה, השיב המומחה, בין היתר, כדלקמן: "... בבוקר ה-25/11/98 התקף ה-SVT נמשך כ-3 שעות, הווה אומר שטבעה של המחלה הוחמרה. אני סבור שארועי העבודה, שפורטו במסמך ביה"ד ב-24/11/98, גרמו לשינויים ברבדים הטרשטיים היציבים והפכו את המחלה הטרשטית היציבה למחלה בלתי יציבה. המצב הבלתי יציב בלבו של מר נבון גרם לשינויים במצב החשמלי של הלב אשר הובילו להחמרה נכרת בחומרת הפרעת הקצב ממנה הוא סבל. לכן ה-STV הקצר והלא מסוכן ממנו הוא סבל הפך לארוע ממושך של כ-3 שעות. יש סבירות גבוהה שה-STV הממושך היה תולדה של אוטם שריר הלב שהיה בדרך." 8. תשובותיו הנ"ל של המומחה הועברו לעיון הצדדים, וב"כ הנתבע נתבקשה שוב, להודיע אם הנתבע עדיין עומד על דחיית התביעה. 9. ביום 2/9/02, הוגשה ע"י ב"כ הנתבע הודעה לביה"ד, כדלקמן: "בנסיבות העניין, לאור חוות דעת המומחה מטעם בית הדין, שב הנתבע ושקל את עמדתו והחליט לאשר את התביעה." 10. על סמך האמור לעיל, לאור חוו"ד המומחה מטעם בית הדין ולאור עמדת ב"כ הנתבע, אנו מחליטים לקבל את התביעה ומצהירים כי הארוע מיום 25/11/98, בעקבותיו לקה התובע באוטם שריר הלב, הינו בגדר תאונת עבודה, כמשמעותה בסעיף 79 לחוק, ועל הנתבע לפעול מיידית, למימוש זכויות התובע ותשלום הגמלאות המתחייבות מקבלת התביעה. 11. כמו כן, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.אירוע חריג