דוגמא לכתב התחייבות עצמית לצו עיקול זמני

##כתב התחייבות עצמית:## בהתאם לאמור בתקנות 364 ו - 365(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (תיקון מס' 6), התשס"א 2001, אני/אנו החתום/ים מטה מתחייבים בזה כלפי המשיב/ים לפצותו/תם על כל נזק שייגרם על ידי הצו הזמני אם תפסק התובענה או על ידי הצו הזמני יפקע מסיבה אחרת. את סכום הפיצויים אשלם/נשלם אם ובאשר תומצא לי/לנו החלטה מבית המשפט המוסמך המחייבת את המבקש/ים לשלם את הפיצויים הנ"ל. ##פרטי המתחייבים:## שם וכתובת___________ מספר ת.ז. / ח.פ._________חתימה______________ אישור פרקליט אני מאשר נאמנות החתימה/ות הנ"ל ואמיתות הפרטים בקשר למתחייבים. תאריך: ____________ ______________ עו"ד כתב התחייבותהתחייבות עצמיתעיקול זמניצוויםעיקול