הזמנת חלונות - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הזמנת חלונות - תביעות קטנות: 1. התובע והנתבע שכנגד (להלן: "התובע"), הגיש נגד הנתבעים והתובעים שכנגד (להלן: "הנתבעים") תביעה כספית על סך 10,869 ₪. לטענתו, הנתבעים הזמינו ביום 1.11.02 דלת וחלונות מפרופיל "בלגי" לביתם בחד-נס. מאוחר יותר, הזמינו 3 חלונות נוספים ושולמה לו מקדמה על סך 5,500 ₪. העבודה בוצעה לשביעות רצונם של הנתבעים פרט להרכבת המנעולים, וזאת לאחר שהנתבעים הפרו התחייבותם לשלם לו תמורת עבודתו במשך מספר שלבים בעבודה. בנספח שצורף לכתב התביעה, התובע מפרט את העבודה שביצע ובסך הכל עלות העבודה 17,869 ₪ בניכוי המקדמה בסך 5,500 ₪ וכן בניכוי זיכוי עבור המנעולים ותובע את היתרה בסך 10,869 ₪. 2. הנתבעים הגישו כתב הגנה ו"כתב הגנה שכנגד". מתוכן המסמך שהוגש עולה בבירור, כי מדובר בטעות קולמוס והכוונה היא לכתב הגנה וכתב תביעה שכנגד. בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד טוענים הנתבעים, כי התובע הפר את ההסכם עמם בכך שלא עמד בלוח הזמנים שהוסכם בין הצדדים. כמו כן, העבודה שבוצעה על ידו בוצעה באופן לקוי, התובעים נאלצו לנטוש את הבית ולשכור להם דיור חלופי. בנוסף נטען, כי התובע חזר בו מההסכמה להתקין רשתות בחלונות. להוכחת תביעתם צירפו הנתבעים חוות-דעת של מומחה אשר קובע את הליקויים בעבודת התובע וכן הוא קובע, כי עלות החלפת חלון המטבח וחלונות פינת האוכל כולל פירוק והרכבה, עומד על סך 10,360 ₪. עלות הטיפול בהסדרת חלון הסלון עומד על 5,245 ₪ וטיפול והשלמת עבודות הבניה הנדרשות עומד על 4,500 ₪. כמו כן נאמר, כי יש להוסיף לסכומים האמורים פיקוח הנדסי ומע"מ, ולפיכך הגיע המומחה לסכום כולל של 26,084 ₪. לחוות הדעת צורפו, בין היתר, תמונות אשר צולמו על ידי המומחה. בנוסף, הציגו הנתבעים מספר חוזי שכירות לפיהם שכרו יחידת דיור בעלות של 270 דולר, וחוזה שכירות נוסף ובו דמי שכירות בסך 450 דולר לחודש. כן צירפו, חשבונית מס קבלה בעניין הוצאות חוות הדעת בסך 1,728 ₪. ביום 16.12.02 שלחו הנתבעים מכתב לתובע ובו הם טוענים, כי חלפה שנה מאז הזמנת העבודה וזו טרם הסתיימה. אם תוך שבוע לא תסתיים העבודה יפנו לבעל מקצוע אחר. בתשובתו לפניה זו משיב התובע במכתב מיום 17.12.02, לפיו נותר להתקין מנעולים וסוגרים והתובע מוכן ומזומן להתקין אותם בכפוף לכך ששכרו יופקד בקופת בית המשפט. 3. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הוסכם בין הצדדים על עלות כוללת של 13,500 ₪ וכי שולם על חשבון העבודה 5,500 ₪. הצדדים חלוקים ביחס לעלות של 3 פריטים נוספים עליהם הוסכם במועד מאוחר יותר. המדובר בפריט השלישי, החמישי והשישי בנספח לכתב התביעה. פריטים אלה מתייחסים לחלון מטבח ושני חלונות שירותים. לגרסת התובע, הוסכם על 300 דולר למ"ר, בעוד הנתבע טוען, כי לא היתה הסכמה ביחס לפריטים הנוספים. הנתבעת העידה בנושא זה, כי ביקשה מהתובע לתמחר פריטים אלה, אך הוא הסתפק באמירה "יהיה בסדר". הואיל והצדדים הסכימו על 300 דולר מ"ר ביחס לפריטים הראשונים, יש לקבוע, כי זהו המחיר הראוי גם ביחס לפריטים הנוספים. בהעדר ראיה מצד הנתבעים כי העלות הראויה לעבודה הנוספת הינה נמוכה יותר, אני מקבלת את טענת התובע, לפיה העלות הינה 300 דולר למ"ר גם ביחס לעבודה הנוספת. 4. הנתבעים טוענים, כי העבודה שבוצעה על ידי התובע היתה לקויה וכי לצורך תיקונה יהא עליהם להוציא סכום של 26,084 ₪. מבלי להיכנס לתוכן חוות הדעת, סכום זה נראה על פניו בלתי סביר. עלות כל העבודה, לרבות העבודה הנוספת, עמדה על סך 17,869 ₪ וגם אם יהא צורך לפרק את כל החלונות ולהרכיבם מחדש, סביר להניח שהעלות לא תעלה על העלות הכוללת עליה הוסכם כאמור. נראה לי, כי הסכומים הנקובים בחוות הדעת הינם מופרזים. יתירה מכך, המומחה אינו מפרט בחוות הדעת כיצד הגיע לסכומים אלה. בכל חוות דעת, הארוכה יש לומר (28 עמודים), אין פירוט של העלויות לכל רכיב ורכיב אשר יש צורך בתיקונו. יחד עם זאת, עיינתי בתמונות שצורפו לחוות הדעת וניתן להתרשם, כי אכן היו ליקויים של ממש בעבודתו של התובע. כך למשל, בחלק מהתמונות נראים כתמי חלודה וצבע מתקלף, חסרים "סרגלי הלבשה" על הזכוכית, נראים בבירור מרווחים בין החלון לבין אדן החלון ומרווח בין החלון לבין מפתח החלון. בנוסף, חסרים אביזרי פירזול ונעילה וניתן לראות מריחת סיליקון באופן רשלני ומכוער. 5. הנתבעים טוענים בנוסף, כי הוסכם בין הצדדים כי התובע יתקין רשתות לחלונות וכי התובע חזר בו מהתחייבותו זו. לעומתם טוען התובע, כי לא ניתן להתקין רשתות על גבי חלונות העשויים פרופיל "בלגי". בעניין זה, אמינה עלי עדותה של הנתבעת, לפיה הבהירה לתובע באופן חד-משמעי כי לא תסכים לקבל חלונות ללא רשתות. בפועל, לא הותקנו רשתות. 6. לאחר שעיינתי בחוות הדעת של המומחה מטעם הנתבעים, לרבות התמונות שהוצגו על ידו, בהעדר חוות דעת נגדית מטעם התובע ובדרך של אומדן אני קובעת, כי הנתבעים זכאים לפיצוי בגין הליקויים בעבודת התובע בסכום כולל של 10,000 ₪. בסכום זה הבאתי בחשבון גם עלות התקנת רשתות אשר לא הותקנו על ידי התובע, אם כי הנתבעים דרשו ממנו במסגרת ההסכם ביניהם להתקינן. 7. הנתבעים טוענים, כי הם זכאים גם לדמי שכירות בשל הצורך להתגורר ביחידת דיור אחרת נוכח אי-השלמת העבודה על ידי התובע במועד המוסכם. בעניין זה אני סבורה, כי התובעים לא עמדו בנטל להקטין הנזק, חובה המוטלת עליהם. לאחר שהנתבעים נוכחו לדעת שהתובע איננו משלים את ביצוע העבודה תוך זמן סביר, היה עליהם לפנות אליו סמוך לאחר המועד שבו התחייב לסיים את ביצוע העבודה, ולהתרות בו שאם לא ישלים העבודה ישלימו את העבודה באמצעות קבלן אחר, ולא להמתין תקופה כה ארוכה, כשנה, בנקיטת צעד זה כפי שעשו רק ביום 16.12.02. משלא פעלו להקטנת הנזק, אין הם זכאים לפיצוי על דמי השכירות אותם שילמו, לטענתם, בשל אי-השלמת העבודה על ידי התובע. 8. הואיל ואין מחלוקת, כי הנתבעים שילמו על חשבון העבודה 5,500 ₪ וקיבלתי את טענת התובע, כי הוא זכאי לסכום כולל של 17,869 ₪ בניכוי המקדמה, ולאחר שהתובע אישר, כי הנתבעים זכאים לזיכוי בגין המנעולים בסך 1,500 ₪, הנתבעים חייבים לתובע סכום כולל של 10,869 ₪. 9. בקיזוז הסכומים להם זכאי התובע כנגד הפיצוי לו זכאים הנתבעים, על הנתבעים לשלם לתובע 869 ₪ בצירוף הפרשי הוצאות התובע בהליך זה בסך 150 ₪. שני הסכומים ישולמו תוך 20 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תביעות קטנותחלון