מה זה עבודות שירות ?

מה זה עבודות שירות ? "עבודת שירות" מוגדרת כעבודה מחוץ לכתלי בית הסוהר, למטרות שלתועלת הציבור, במוסד ממוסדות המדינה, או בגופים אחרים שקבע השר לביטחון פנים (ס' 51א). מי שהורשע ונידון למאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים, רשאי בית המשפט להחליט בגזר הדין שיישא את עונש המאסר, כולו או חלקו בעבודת שירות (ס' 51ב(א)). תנאי לכך שבית המשפט יגזור עונש מאסר בעבודת שירות הוא שקיבל קודם למתן גזר הדין חוות דעת מטעם הממונה על עבודות שירות (בענייננו המשיב 1) בדבר התאמתו של הנאשם לעבודת שירות בכלל, ובדבר התאמתו לעבודת השירות המסוימת המוצעת ותנאי העבודה, כמו גם קבלת הסכמת הנאשם להצעת העבודה ותנאיה (ס' 51ב(ב)). ס' 51ב(ב1) מורה לממונה על עבודות שירות אלו פרטים יופיעו בחוות דעתו ואלה הם: "(1) התאמתו, אי-התאמתו או מגבלות על התאמתו של הנאשם לביצוע עונשו בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם, לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות; קביעת אי-התאמתו או מגבלות על התאמתו של הנאשם תתבסס על חוות דעת שקיבל הממונה, אם ניתנה כזו, מקצין משטרה שהסמיך לכך ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, עובד שירות הביטחון הכללי שהסמיך לכך ראש אגף החקירות בשירות הביטחון הכללי או קצין בשירות בתי הסוהר שהסמיך לכך ראש חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר, לפי העניין; (2) אפשרות השמתו או אי-השמתו של הנאשם בעבודת שירות מתאימה למצבו הבריאותי ולמוגבלויותיו, אם ישנן, יכולתו להיות מועסק בסוגי מקומות העבודה שניתן להעסיק בהם עובד שירות ויכולתו לעמוד בשעות העבודה הנדרשות ובנוהלי עבודה הנהוגים בסוגי מקומות עבודה כאמור; לעניין זה, רשאי הממונה להתבסס על אלה: (א) העבירה שבה הורשע הנאשם; (ב) הרשעות קודמות של הנאשם; (ג) חוות דעת מטעם גורם טיפולי בעניינו של הנאשם, אם ניתנה, ובכלל זה - אם נערך תסקיר של קצין מבחן בקשר להליך שבו התבקשה חוות דעת הממונה - סיכום והמלצות של התסקיר, ואם הוכנה הערכת מסוכנות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - תמצית הערכה עדכנית; (ד) צו פיקוח לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, וצו על פי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004, אם הוצאו בעניינו של הנאשם; ה) הערכות שניתנו בעבר לעניין אופן הביצוע של עבודות שירות קודמות על ידי הנאשם; (ו) מצבו הבריאותי של הנאשם ומוגבלויותיו, אם ישנן, לרבות חוות דעת מטעם גורם טיפולי לעניין זה." ס' 51ג(ג) קובע כי עבודת שירות תהיה בפיקוחו של מפקח שמינה הממונה, ושהמפקח רשאי להיעזר באחרים. ראו גם תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ב-2011. סעיפים 71א - 71ו בחוק העונשין עוסקים בעונש של שירות לתועלת הציבור ואביא את עיקריהם: "71א. (א) בית משפט שהרשיע אדם ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת (להלן, בסימן זה - שירות לציבור), למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתכנית, הכל כפי שיקבע בית המשפט בצו; לצו כאמור ייקרא להלן 'צו שירות'. (ב) מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השירות, לענין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין צו מבחן. (ג) בית המשפט לא יתן צו שירות אלא לאחר ששוכנע על פי תסקיר של קצין מבחן שנעשו סידורים על פי תכנית מפורטת שיאפשרו לנידון לעשות את השירות. (ד)  בית המשפט רשאי לקבוע בצו שירות הוראות ותנאים שיראה אותם נחוצים כדי להבטיח את ביצוע השירות ואת הפיקוח על ביצוע השירות בידי הנידון. ... שירות לציבור יהיה בפיקוחו של קצין מבחן, והוא רשאי להיעזר באחרים לצורך זה." משפט פליליעבודות שירותשאלות משפטיות