עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי | עו"ד רונן פרידמן

##(1) עיקול נכסים בידי צד שלישי - הקדמה:## המחוקק לא הגדיר את המונח עיקול, וזה נקבע בפסיקה כפעולה משפטית המהווה שימת יד על נכסי החייב, אשר מכוחה מתאפשר לזוכה להיפרע מנכסים אלה את החוב המגיע לו (ראו: ע"א 533/87 ארגון מושבי הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך, פ"ד מג (2) 864)). שתי מסגרות לנו עת עסקינן ב-"עיקול": האחת, עיקול זמני, על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, שעניינן הטלת עיקול זמני על נכסי נתבע - עוד בטרם התבררה התביעה כנגדו לגופה; והשנייה, עיקול על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל, וזאת לאחר מתן פסק דין, וזכויות התובע הוכרו על ידי בית משפט. ##(2) עיקול צד ג' בהוצאה לפועל:## על עיקול נכסי חייב על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל עיקול נכסי חייב אצל צדדים שלישיים במסגרת הליכי הוצאה לפועל הוא אחד האמצעים העומדים לרשות זוכים/נושים לגביית חובותיהם. על מנת להבטיח את יעילות הליך עיקול נכסי החייב אצל צד שלישי, במסגרת חוק ההוצאה לפועל, קבע המחוקק וחשף את הצד השלישי לסיכון של חיוב אישי, היה ולא יקיים את הוראות החוק המחייבות אותו, על כורחו, לסייע לזוכה לגבות את החוב. ##(3) עיקול צד שלישי - מה אומר החוק ?## הוראות פרק ד' לחוק ההוצאה לפועל מתייחסות לעיקול נכסים בידי צד שלישי, ועל צד שלישי להקפיד הקפדה יתירה לפעול על פי הוראות צו העיקול, וזאת על מנת שלא יהיה חשוף לחיוב אישי. ראוי להדגיש מספר נקודות: ##(א) ## מובן שצו העיקול חל על נכסי החייב בידי צד שלישי, או שיגיעו בידו בתוך 3 חודשים מיום קבלת הצו אצל צד שלישי, משמע - היום הקובע הוא יום קבלת צו העיקול אצל הצד השלישי. ##(ב) ## על הצד השלישי להשיב לצו העיקול, ולהודיע בתוך 10 ימים מעת קבלת צו העיקול אצלו הודעה המפרטת את נכסי החייב שבידו או שלפי ידיעתו יגיעו לידיו בתוך פרק הזמן של 3 חודשי (להלן: "תשובת הצד השלישי"). ##(ג) ## תשובת הצד השלישי חייבת להיות שלמה, מלאה ומפורטת - עליה לכלול ולפרט את כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי; ##(ד) ## ככל שקיימת מניעה שהיא ביחס לעיקול והעברת כספים, בין שבדין ובין בהתאם להסכמות שבין הצד השלישי לבין החייב, יש לפרשה כראוי ולפרטה, על מנת שגם נתון חשוב זה יעמוד לפני רשם ההוצאה לפועל והזוכה שהטיל את העיקול. היינו - ככל וקיימות זכויות קודמות בנכסים המעוקלים לטובת צד שלישי, אלה צריכים להיות ברורים ומובאים לפני הזוכה. ##(ה) ## יצוין ויודגש - צד שלישי חייב לשתף פעולה מלאה ולתאר את המצב העובדתי לאשורו, וככל שקיימת אצלו אי בהירות מסוימת ראוי שיפנה בבקשה למתן הוראות בטרם ישיב תשובה שאינה מלאה ולא מפורטת. כאמור, על תשובת הצד השלישי להיות שלמה ונכונה, וזאת על מנת לחסוך ממנו את הטרדה בהזמנתו לחקירה על פי הוראות סעיף 46 לחוק ההוצאה לפועל. ##(ו) ## הזמנה לחקירה כאמור, תיעשה על פי בקשת זוכה שיפרט בבקשה לרשם ההוצאה לפועל מדוע יש לזמן את הצד השלישי לחקירה. ##(ז) ## הצד השלישי ימסור את הנכסים המעוקלים בהתאם להוראות צו העיקול או בצו מאוחר יותר שניתן (להלן: "צו המימוש"). ##(ח) ## צו המימוש, אינו אלא אמצעי עזר לביצוע העיקול; ##(ט) ## העיקול חל החל מיום קבלת צו העיקול, ומאותה עת הנכסים מעוקלים וצו המימוש אינו אלא הוראה דיונית ביחס למועד ומקום העברת הנכס המעוקל; הא ותו לא. ##(4) עיקול צד ג' - מעמד צד שלישי ("מחזיק"):## צד שלישי (המכונה בתקנות סד"א, לצרכיה, "מחזיק") הופך למעשה לגורם מעורב פסיבית בהליכים שבין הזוכה המעקל לבין החייב. אל לו לצד שלישי להיות מעורב בפועל בסכסוך וראוי שינקוט משנה זהירות וניטרליות המתחייבת ממעמדו ככזה, על מנת שלא לחשוף עצמו לחיובו בחוב הפסוק ושלא לחשוף עצמו לעילת תביעה של הזוכה מולו ביחס להתנהלותו. ראוי להזכיר בהקשר זה את דברי בית המשפט העליון ברע"א 1016/08 ע.א.מ קונדוס נ' אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ (ניתן ביום 14.1.10, פורסם באתרים משפטיים): "צד שלישי המקבל צו עיקול הופך, גם אם בעל כרחו, לגורם מעורב בהליך - וככזה מוטלות עליו חובות שונות, ובצידן אחריות. בראיה נקודתית ניתן לומר, כי צד שלישי נקלע לסיטואציה רבת סיכונים ונטולת סיכויים: 'הצד השלישי נדרש לפעולה במסגרת סכסוך אזרחי, שאין הוא צד לו...' אף שלצד שלישי המקבל צו עיקול אין אינטרס אישי בהליך, אין הוא פטור ממילוי החובות המוטלות עליו על פי דין, וחובות - יש לקיים בתום לב...". ##(5) עיקול נכסים בידי צד שלישי - מה עושים ?## כאשר צד ג' מקבל צו עיקול על כלל נכסי החייב המוחזקים בידיו, על צד ג' למסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך 10 ימים מיום המצאת הצו לידיו הודעה המפרטת את הנכסים הנמצאים בידו ביום קבלת הצו , או שלפי ידיעתו יגיעו לידו תוך 3 חודשים מאותו יום. בנוסף וכאשר הגיע לידי צד ג' נכס של החייב בתוך 3 חודשים מיום המצאת הצו לצד ג', על צד ג' להודיע גם על כך למנהל לשכת ההוצאה לפועל תוך 10 ימים מיום שהנכס הגיע לידי ו (ר ' הוראת סעיף 44 לחוק ההוצל"פ והוראת סעיף 45א לחוק ההוצל"פ , הנוגעת למסירת צו עיקול לצד ג' שהינו תאגיד בנקאי). צד ג' אשר קיבל צו עיקול ואשר מודיע ומאשר שמוחזק בידיו נכס השייך לחייב ושחל עליו צו העיקול, חייב למסור את הנכס המעוקל למנהל לשכת ההוצאה לפועל, "באופן, במועד ובמקום שרשם ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנתן לאחר מכן" (ראו: הוראות סעיף 47 לחוק). זאת יעשה על פי צו מימוש מפורש שיוציא הרשם. ואולם, כאשר צד ג' אינו מגיש כל הודעה בתגובה לצו העיקול או שהודעתו אינה שלמה או אינה נכונה, לדעת רשם ההוצאה לפועל, רשאי הרשם, לפי בקשת הזוכה, לזמן את צד ג' לחקירה (ראו: הוראות סעיף 46 לחוק). צד ג' עשוי להיות מחויב בחוב הפסוק אם עשה אחד מאלה, ללא "הצדק סביר": א. לא מסר את הנכס המעוקל בניגוד להוראות שקיבל מרשם ההוצאה לפועל לפי סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל; ב. הוציא מידו נכס של החייב או שילם חוב שלא כדין ביודעו שיש עליו צו עיקול בידי צד ג' (ראו: הוראות סעיף 48 לחוק). ##(6) עיקול צד ג' בהוצאה לפועל - מה אומרת הפסיקה ?## בהתאם להלכה הפסוקה, זוכה אינו רשאי להגיש בקשה לחיוב צד ג' בחוב הפסוק לפי סעיף 48 לחוק, אלא לאחר שהוכיח תחילה כי אכן קיים בידי צד ג' נכס מעוקל השייך לחייב. מכאן, שעפ"י אותה הלכה, כאשר צד ג' לא מאשר בתגובתו לצו העיקול שקיים בידיו נכס מעוקל של החייב, על הזוכה לנקוט תחילה בהליך של חקירת צד ג' לפי סעיף 46 לחוק (ראו: רע"א 5222/93 גוש 1992 בנין בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ (25.7.94)). בנוסף, על-פי ההלכה הפסוקה, ניתן לחייב צד ג' רק בסכום כסף שהוכח פוזיטיבית שהוא מחזיק בידו עבור החייב בתקופת העיקול (ראו: רע"א 4083/00 קוטב חברה לסחר ושירותים בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (26.3.01); רע"א 5222/93 גוש 1992 בנין בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ (25.7.94);ע"א 9293/06 (מחוזי י-ם) רם-שן שירותים והשקעות בע"מ נ' בנק מסד בע"מ (24.12.06)). בהתאם לתקנה 27 א . לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979, בקשה לחיוב צד ג' בחוב הפסוק ודיון בה יהיו בדרך הקבועה בפרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, דהיינו, הבקשה תוגש כבקשה מנומקת בכתב בליווי תצהיר, ותינתן לצד ג' זכות תגובה. לרשם ההוצאה לפועל סמכות לסטות מסדרי דיון אלו ו/או לדחות הבקשה על הסף. ##(7) איך מגישים בקשת עיקול צד ג' ?## מי שמבקש סעד לפי סעיף 48(א) לחוק ההוצאה לפועל חייב להוכיח תחילה כי קיימים "נכסים מעוקלים" או כי קיימים "חובות", שלא הועברו על ידי הצד השלישי למנהל לשכת ההוצאה לפועל, בניגוד לחובתו לפי סעיף 47 לחוק. רק אם עלה בידי הזוכה לעשות כן, עובר הנטל אל הצד השלישי להראות, כי היה קיים "הצדק סביר" לפעולתו. מילים אחרות, "...אין החובה המותנית הנזכרת בסעיף 48(א) מתעוררת אלא לאחר שהזוכה הוכיח, בין על דרך חקירה ובין על דרך של הבאת ראיות, שבידי הצד השלישי אכן מצויים הנכסים נשוא צו העיקול או שהיו מצויים בידיו" (ראו: ע"א (מחוזי-י-ם) 6006/05 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' חסון, ניתן ביום 4.5.05; רע"א 5222/93 גוש 1992 בנין בע"מ נ' חברת חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ, ניתן ביום 25.7.94; רע"א 4883/00 קוטב נ' מנורה, ניתן ביום 26.3.01. להלן: "פסק הדין בעניין קוטב"). ##(8) עיקול צד שלישי - נטל ההוכחה:## נטל השכנוע בהליכי חיוב לפי סעיף 48 לחוק ההוצל"פ מוטל על הזוכה, אך לאחר שהזוכה מראה כי צד שלישי לא מילא אחר הצו למסירת המעוקלים לפי סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל ולא העבירם למנהל לשכת ההוצל"פ, עובר לצד השלישי נטל הוכחת "הצדק סביר" שמנע ממנו את העברת הנכס למנהל לשכת ההוצל"פ (ראו: ע"א 533/87 ארגון מושבי הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך, פ"ד מג (2) 864 (23.8.89)). ברע"א 4083/00 קוטב חברה לסחר ושירותים בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, נקבע כי ביחסים שבין הזוכה לבין צד ג' בהליכי הוצאה לפועל, עצם קיומו של צו עיקול אין משמעותו כי צד ג' חב לזוכה בחובו הפסוק של החייב ויש בכל מקרה להוכיח כי צד ג' אכן חייב בתשלום. הנטל רובץ על הזוכה לעשות כן, וזאת גם אם צד ג' אינו מגיב לצו העיקול ואינו משתף פעולה בהליכי ההוצאה לפועל. תפישה זו נסמכת על הלכה פסוקה בבית המשפט העליון (רע"א 5222/93 גוש 1992 בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ, תק' עליון 94(2) 1458; וכן רע"א 5211/97 חיטים מכון תערובת בע"מ נ' טנא, אגודה שיתופית מרכזית לשיווק, דינים עליון נ"ג 885). ##(9) עיקול נכסים בידי צד שלישי - סיכום:## חיובו של צד ג' בחוב הפסוק של החייב על פי סעיף 48(א) לחוק ההוצל"פ מותנה בכך שהוא לא פעל על פי חובתו מכוח סעיף 47 לחוק למסור לידי המוציא לפועל את "הנכסים המעוקלים" שבידו או לא שילם חובות המגיעים ממנו לחייב. פשיטא שהדבר מחייב הוכחה כי אכן קיימים בידיו נכסים וחובות כאלה, שאם לא כן, אין לראות את צד ג' כמי שהפר את הוראות המסירה למוציא לפועל. העובדה כי צד ג' לא הגיב לצו העיקול שהומצא לו, כשלעצמה, אינה מספקת לצורך חיובו. תפישה זו מקבלת מישנה תוקף עם העלאתה של זכות הקניין ומעלה זכות יסוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והחובה המשתמעת ממנה ליתן הגנה ראויה לזכות הקניין של צד שלישי. עיקול צד ג'עיקול