רישיון קבלן שירות

בסעיף 10א לחוק קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, שנחקק במסגרת תיקון מס' 6 לחוק (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009- 2010), תשס"ט- 2009,ס"ח תשס"ט מס' 2203, עמ' 244) נקבע כי הוראותיו של חוק קבלני כוח אדם בסעיפים 2-9 והוראות נוספות, יחולו לגבי "קבלן שירות", בשינויים המחויבים, ובשינויים נוספים כפי שמפורט בהוראת הסעיף. "קבלן שירות" כהוראת ההגדרה שבתיקון הינו "מי שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה המפורטים בתוספת השנייה באמצעות עובדיו אצל זולתו". הוראותיו של החוק המוחלות על פי התיקון על קבלן שירות, הינן בעיקרו של דבר ההוראות המסדירות חובת רישוי. הוראות אלה חלות על פי התוספת השנייה לחוק על קבלן שירות בתחום השמירה האבטחה והניקיון. אף שהוראת התיקון פורסמה עוד בחודש יולי 2009, תחולת התיקון היא מיום 1.1.2010. בסעיף 3 ובסעיף 10א לחוק קבלני כוח אדם מונה המחוקק תנאים למתן רישיון שרק בהתמלא כולם ניתן להיעתר לבקשה למתן רישיון. ואלה הן הוראותיו של סעיף 3 לחוק שיש בהן רלוונטיות לענייננו: "3.(א) לא יינתן רישיון למבקש לעסוק כקבלן כוח אדם אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה: (1) הוא, או המנהל המועסק על ידיו, לפי העניין, הם בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי כוח אדם או בניהול כוח אדם; (2) הוא המציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו...... (3) בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם. (ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להתנות את מתן הרישיון בקיומם של תנאים לשם הסדרת פעילות תקינה של מבקש הרישיון, ובין היתר רשאי הוא להתנות את מתן הרישיון בהוכחת יציבותו הכלכלית של מבקש הרישיון ובקיומם של תנאים פיסיים וסביבתיים נאותים. (ג) השר רשאי לסרב ליתן רישיון למבקש מאותן סיבות שבשלהן הוא רשאי לבטלו או לסייגו, לפי הוראות סעיף 6. (ד) ........." בסעיף 10א לחוק נקבע כך: "10א. (א) הוראות סעיפים 2 עד 9 והוראות פרק ד', ובכלל זה סמכות השר להתקין תקנות לפי סעיפים 2(ד), 3(א)(2) ו-4(ב), יחולו לגבי קבלן שירות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1) בסעיף 3(א), במקום פסקה (1) יקראו: "(1) הוא, או המנהל מטעמו, לפי העניין, הם בעלי ניסיון ניהולי או עסקי, וכן בעלי ידע בתחום זכויות עובדים;"; (2) בסעיף 3(ב), במקום "בהוכחת יציבותו הכלכלית של מבקש הרישיון ובקיומם" יקראו "בקיומם"." בסעיף 3(ג) לחוק נקבע כי השר רשאי לסרב ליתן רישיון מאותן סיבות שבשלהן הוא רשאי לבטלו או לסייגו לפי סעיף 6 לחוק. וזו הוראת סעיף 6 לחוק: "6. (א) השר רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו, לסייג את הרישיון או לבטלו אם התקיים בקבלן כוח האדם אחד מאלה: (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי; ... (4) הוא או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם. ... (6) הוא הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי הוראה שבחיקוק בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה המעניק זכויות לעובדים, לאחר שניתנה לו התראה מאת השר. (ב) הוגש נגד בעל רישיון כתב אישום לפיו הוא עלול להיות מורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן א(4)..." קבלן שירותקבלן