תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח רכב

בשעה 11:19, חודשה פוליסת הביטוח שכבר פקעה זמן מה קודם לכן, ואילו התאונה התרחשה כשעה לאחר מכן, בשעה 12:20, היינו לאחר שנכנס כבר הכיסוי הביטוחי לתוקפו. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח רכב: 1. מסגרת הדיון. א. על הפרק תביעה קטנה שעניינה בנזקים שנגרמו בתאונת דרכים שאירעה ברשלנות הנתבע 1. ב. לעניין זה ניתן ביום 25.2.2004 פסק דינו של בית משפט זה, תוך שנקבע שאחראי נתבע 1 לנזקי התובע. ג. במקביל, נדונה כבר בתאריך הנ"ל שאלת הכיסוי הביטוחי של הדר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הדר"). ואולם, טענת נתבע 1 לכיסוי ביטוחי, נדחתה על יסוד נימוקים שפורטו במסגרת פסק הדין. ד. על פסיקתו של בית משפט זה ביקש הנתבע 1 לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים. כמפורט בפסק דינה של ערכאת הערעור, הרי שטענת הנתבע 1, שנמצא אחראי לתאונה שגרמה לנזקיו של התובע - נדחתה, ואולם בכל הקשור לשאלת הכיסוי הביטוחי, הוחזר הדיון לבית משפט זה, תוך שציינה ערכאת הערעור בסעיף 6 לפסק דינה, שראוי לדון בכך מחדש, תוך מתן אפשרות לנתבע 1 להעיד את סוכן הביטוח. ה. על הפרק, בשלב זה, שאלת הכיסוי הביטוחי של נתבע 1, והיא בלבד. 2. ברקע לדיון בשאלת תוקפו של הכיסוי הביטוחי, טענות הנתבע 1, לפיהן היה הוא אצל סוכן הביטוח שלו ביום קרות התאונה. בשעה 11:19, חודשה פוליסת הביטוח שכבר פקעה זמן מה קודם לכן, ואילו התאונה התרחשה כשעה לאחר מכן, בשעה 12:20, היינו לאחר שנכנס כבר הכיסוי הביטוחי לתוקפו. אשר למועד קרות התאונה, אין בין הצדדים מחלוקת כלשהי, וזאת בשים לב לדו"ח הפעולה של משטרת ישראל, המלמד על מועד התאונה, ביום 12.10.2003 בשעה 12:20. (בקליפת האגוז בלבד, אזכיר בנקודה זו את הפסיקה הראשונה לעניין זה, לפיה נדחתה טענת הנתבע 1 בשל כך שפקפק בית המשפט בגרסתו של הנתבע 1 שטען, שלמרות ששבועות מספר נסע בלא פוליסת ביטוח תקפה, אך דאג הוא לחדשה, במקרה, בדיוק שעה קלה לפני מועד התאונה). 3. מן הטעמים הבאים, הגעתי לכלל דעה שנכון אני עתה לקבוע, על יסוד עקרון מאזן ההסתברויות, אמנם - לא בלי היסוס, שנכנס הכיסוי הביטוחי לתוקפו קודם קרות התאונה. זאת, בניגוד למסקנתי בדיון הקודם ועל יסוד הראיות שהובאו בפניי עתה. א. בבית המשפט התייצב סוכן הביטוח צבי הירשפלד, שתיאר את אירועיו של אותו יום, ובין היתר גרס כדלקמן: "אחרי הרבה לחץ ושיחות, הסכים לעשות צד ג'. קודם מילאתי לו את ההצעה של צד ג', החתמתי אותו. הטופס המקורי נלקח על ידי מחלקת החקירות של הדר. אחרי שהחתמתי אותו על ההצעה של צד ג', הוא ביקש לקבל תעודת חובה משולמת. תעודת חובה משולמת יוצאת מהמחשב שלי. ברגע שאני מקיש אותה, היא יוצאת. משעת החיתום, התעודה בתוקף. כתוב שהתעודה יצאה ב- 11:19 דקות. מאותו רגע לאדם באופן רשמי יש ביטוח. איך שהבן אדם יצא מהמשרד, בערך אחרי איזה שעה, לא יודע בדיוק כמה, צלצל אלי ניסים אוחיון, היה די היסטרי ושאל האם יש לו ביטוח. אמרתי לו, מהשעה 11:19 יש לך ביטוח" [עמ' 1 שורה 11 עד עמ' 2 שורה 7 לפרוטוקול]. אגב עדותו, הגיש סוכן הביטוח את העתק טופס הצעת הביטוח, עליו חתם, לדבריו, הנתבע 1, והעתק מפוליסת ביטוח החובה ששולמה במקביל ושאליה אשוב להתייחס בהמשך הדברים. אשר למהימנות הסוכן אציין, שגם אם התרשמתי שראוי לנקוט מעט זהירות בעדות זאת, ובוודאי שלא יהא נכון לקבלה כלאחר יד, מהימנה היא בעיקרה. זאת, בין היתר, בשל כך שמנסיבות העניין ניתן ללמוד בנקל על כך שאין הנתבע 1 לקוח גדול, ותיק וקבוע, וקטן החשש שתיטה העדות עקב רצון הסוכן לרצות לקוח זה. בנקודה זאת אזכיר, שאין חולקין שביטוח החובה שעשה הנתבע 1 באותו יום נערך לחמישה חודשים בלבד, בהיעדר יכולת כלכלית של המבוטח לעשות ביטוח לשנה שלמה, דבר האופייני ללקוחות קטנים בלבד. עוד אזכיר את עדות הסוכן עצמו לסכומים הצנועים שיכול היה הנתבע לשלם לו בעד הפוליסה באותו מועד, גרסה שנראית לבית המשפט כמהימנה בעיקרה, לאחר שגם גובתה על ידי הסוכן בהצגת חשבונית מתאימה. נחה דעתי שקטן החשש שיבקש סוכן הביטוח לסכן את מערכת יחסיו עם חברת הדר בשביל לקוח מזדמן זה. ב. כראיית חיזוק הוצגה לבית המשפט פוליסת ביטוח החובה שנכנסה לתוקפה ביום קרות התאונה, בשעה 11:19. אין חולקין שאין על הפרק כל שאלה של נזקי גוף, והוצגה פוליסה זו אך כראיה למועד בו היה הנתבע 1 אצל סוכן הביטוח. מצד אחד, נחזית פוליסת ביטוח החובה כאותנטית, ומן הצד השני התאפיינה גרסת נציג הדר ביחס לשאלות הרלוונטיות באי ידיעה גורפת וכללית. לא ידע הוא להשיב דבר לגבי נהלי הדפסת פוליסות דומות אצל חברת הדר ולא נקט הוא בכל גרסה שהיה בה כדי לנסות ולהפריך את הטענה כי אכן נכנסה פוליסת הביטוח לתוקפה בשעה האמורה. מצב דברים זה עומד לחובת חברת הדר, שהיא זו שיכולה היתה, ולא עשתה, להביא להפרכת הטענה שפוליסת ביטוח החובה שערך סוכן הביטוח לנתבע 1, נכנסה לתוקפה כשעה לפני מועד קרות התאונה. גם בכך יש כדי להוות חיזוק לגרסת הנתבע 1. ג. אין חולקין שביקש הנתבע, באמצעות סוכן הביטוח, להתקשר עם חברת הדר בפוליסת ביטוח מסוג "צד ג'" בלבד. מוצא אני בנקודה זאת טעם של ממש בטענות ב"כ הנתבע 1, כי אילו אכן מבקש היה הנתבע 1 להתקשר בפוליסת ביטוח לאחר קרות התאונה, סביר שהיה עושה זאת בדרך של ביטוח מקיף, שהרי גם מכוניתו הוא נפגעה בתאונה. הרי, אם מבקש היה הנתבע 1 ללכת בדרך שנועדה לרמות את חברת הדר, סביר והגיוני שדואג היה כבר גם לנזקיו הוא, אך משלא עשה כן, יש בכך כדי לתמוך בסבירות גרסתו. ד. ולבסוף, אשר לטענות חברת הדר, שביקשה להסב את תשומת לב בית המשפט כי בעל המכונית אינו הנתבע 1 אלא אחר בשם פרץ בנימין וכי תמוה שביטוח החובה נערך לחמישה חודשים בלבד - שקלתי בטענות אלה ואולם בסופו של יום לא מצאתי את משקלן ואת הרלוונטיות שלהן, כניכרות בנסיבות העניין. 4. סוף דבר - נכון אני לקבל את טענת הנתבע 1 ולפיה תקפה היתה במועד קרות התאונה פוליסת הביטוח שנערכה כשעה קודם לכן. בהמשך לכך, פוסק אני שתשלם חברת הדר לתובע, ולחילופין בתור צד שלישי לנתבע 1 סכומים ששולמו על ידו לתובע, אם שולמו - את הסכום שנפסק כנזקו ביום 25.2.2004, היינו את הסך של 11,523 ש"ח. אשר לדיון דנן - בשים לב לכך שדיון זה, כמוהו גם הדיון בבית המשפט המחוזי, נגרמו כולם עקב גורמים שיסודם בנתבע הנדון עצמו: נסיבות חידוש פוליסת הביטוח על ידו, והעובדה שסוכן הביטוח שנצרך כעד על ידו לא הובא לדיון הראשון, לא מצאתי לנכון לזכותו בהוצאות כלשהן. בנסיבות אלה, אין צו להוצאות.רכבביטוח רכב