תביעה להפרשים בדמי אבטלה

תביעת התובע הינה, כי יש לחשב מחדש את הבסיס לחישוב דמי האבטלה לתקופה שלאחר סיומה של שנת האבטלה הראשונה ועד לסיום הקורס, היינו, לתקופה מ 1.8.95עד ליום 30.12.95ולזכותו בגין אותה תקופה בדמי אבטלה על פי השכר היומי הממוצע שהשתכר בעבודתו טרם הגיש תביעתו לדמי אבטלה ב4.7.95 ובגין פיטוריו. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה להפרשים בדמי אבטלה: .1מדובר בתביעה לתשלום הפרשים בדמי אבטלה. .2הרקע העובדתי: א. התובע השתחרר משירות סדיר ביום .25.7.94 ב. עם שחרורו פנה התובע ללשכת שירות התעסוקה, נרשם כ"דורש עבודה", חתם במשך 3ימים וקיבל דמי אבטלה בגין אותם ימים ובאוגוסט .94 התאריך הקובע" לצורך חישוב שנת האבטלה נקבע ליום .1.8.94 ג. מיד לאחר מכן החל לעבוד בחברה לחיפושי נפט ועבד עד לחודש 6/95עת פוטר (אין ראיה בפני בית הדין באשר למועדים המדוייקים של תחילת העבודה וסיומה - י.ה.). ד. החל מ- 8.6.95עד 30.12.95נמצא התובע בהכשרה מקצועית אליה הופנה מטעם שירות התעסוקה. התובע שהה בהכשרה מקצועית וברציפות, היינו, מעבר ל- 12החודשים מ"התאריך הקובע". ה. התובע הגיש תביעה לדמי אבטלה לאחר פיטוריו וביום 4.7.95, לפני תום שנת האבטלה. התובע צרף תלושי משכורתו ממקום עבודתו לצורך חשוב דמי האבטלה בגין תביעתו הנ"ל. ו. אולם תביעתו נדחתה בטענה, כי "התאריך הקובע" שנקבע לתובע הוא: 1.8.94ולאור זאת לתובע נקבעו דמי אבטלה לפי השכר היומי הממוצע שהיה לו ב"תאריך הקובע" .1.8.94כן הודע לתובע, כי במשך שנת האבטלה ולמשך 12חודשים החל מ"התאריך הקובע", היינו, מ- 1.8.94עד 31.7.95יחושבו דמי האבטלה המגיעים לו, לפי השכר הנ"ל. וכי תוך השנה הינו פטור מלהגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה (המכתב צורף לכתב התביעה). ז. הנתבע שילם לתובע דמי אבטלה, למשך כל תקופת היותו בקורס להכשרה מקצועית, היינו, אף לתקופה שמעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה בהתאם לשכרו שנקבע נכון ליום הקובע (1.8.94), היינו, בהתאם לתעריף מיוחד לחיילים (כפי שמתואר בכתב ההגנה). ח. תביעת התובע הינה, כי יש לחשב מחדש את הבסיס לחישוב דמי האבטלה לתקופה שלאחר סיומה של שנת האבטלה הראשונה ועד לסיום הקורס, היינו, לתקופה מ 1.8.95עד ליום 30.12.95ולזכותו בגין אותה תקופה בדמי אבטלה על פי השכר היומי הממוצע שהשתכר בעבודתו טרם הגיש תביעתו לדמי אבטלה ב 4.7.95ובגין פיטוריו. התובע טוען בכתב תביעתו, כי כך נאמר לו על ידי פקיד הנתבע, היינו, כי חישוב דמי האבטלה לאחר סיום שנת האבטלה הראשונה,יעשה לאור משכורתו המפורטת בתלושי השכר שהגיש במצורף לתביעתו מיום 4.7.95, נשוא תביעה זו. .2הנתבע טוען, כי יש לדחות התביעה ובמסגרת כתב ההגנה טען, כי מאחר והתובע החל ללמוד בקורס להכשרה מקצועית במשך שנת האבטלה הראשונה, אין לחשב מחדש הבסיס לתשלום דמי אבטלה עבור כל התקופה עד לסיום הקורס. .3במסגרת הדיון שהתקיים בפני בית הדין חזרו הצדדים על טיעוניהם. ב"כ הנתבע מציין, כי במסגרת שנת האבטלה לא ניתן לשנות בסיס החישוב לצורך תשלום דמי אבטלה בהתאם להנחיות הנתבע באשר להוראת סעיף 173לחוק אשר צורפו וסומנו (נ/1). ובהתחשב בכך שהתובע למד בקורס הכשרה מקצועית מעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה, לא ניתן היה לשנות השיעור שנקבע לו, היינו, כחייל עד סיום הקורס, בהתאם לאותן הנחיות. .4השאלה אשר על בית הדין לפסוק בה הינו מהו הבסיס לחישוב דמי האבטלה להם זכאי התובע למשך תקופת היותו בהכשרה מקצועית לתקופה שמעבר לסיום שנת האבטלה הראשונה, היינו, מיום 1.8.95עד .30.12.95 .5המונח "תאריך קובע" הוגדר בסעיף 158לחוק כדלקמן: "תאריך קובע" - ה- 1בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה ובלבד שחלפו 12חודשים לפחות מה- 1בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת". בסעיף 173לחוק נקבע הזכאות לדמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית וכדלקמן: "(א) (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, בעד כל תקופת ההכשרה, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל. (2) על אף הוראות פסקה (1), מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה % 80מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל. (3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות למלוא דמי האבטלה, והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו. (ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה. (ג) הוראות סעיפים 168, 171ו- 172לא יחולו על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה". "מבוטח" המפורט בפיסקה 2לסעיף 158לחוק הינו, "חייל ששרת בשירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, למעט שרות צבאי לפי התחייבות לשרות קבע, מיום שיחרורו מהשרות ולמשך שנה מאותו יום". סעיף 161לחוק מפרט מהי אורך תקופת האכשרה לצורך בחינת זכאותו של מובטל לקבלת דמי אבטלה בהתאם למספר הימים שבעדם שולמו עבורו דמי בטוח אבטלה בתכוף לתאריך הקובע וסעיף 170ענינו חישוב השכר היומי הממוצע הן לגבי מובטל שאינו חייל והן לגבי מובטל שהינו חייל. .6המחוקק קבע בפרק ו' (1) לחוק תנאים שונים לקבלת דמי אבטלה, הן בתקופת אבטלה והן בתקופת אכשרה מקצועית. תנאים אלה כוללים בין השאר, השלמת תקופת אכשרה שבעדה שולמו דמי ביטוח אבטלה תוך תקופה שנקבעה בתכוף ל"תאריך הקובע". תנאים אלה הם תנאים יסודיים למימוש הזכות לקבלת דמי אבטלה שהם מסוג הגימלאות על פי החוק אשר ככלל מבוססות על תשלום דמי ביטוח. .7א. טענת הנתבע, כי מאחר והתובע התחיל ללמוד בקורס במסגרת שנת האבטלה. הנתבע שילם לו דמי אבטלה עד לסיום הלימודים בשיעור שנקבע נכון ל"יום הקובע" 1.8.94וזאת על פי סעיף 173לחוק. ובהתאם לאמור בהנחיות אשר הוצגו לבית הדין וסומנו נ/ .1בהנחיות שצורפו מפורט, כי: כאשר תקופת האכשרה המקצועית המזכה בתשלום דמי אבטלה נמשכת מעבר ל 12חודשים מ"התאריך הקובע", על התלמיד להגיש תביעה חדשה בתום שנת האבטלה, ולהוכיח תקופת אכשרה. עוד צויין, כי אם התלמיד הוכיח תקופת אכשרה יקבע "תאריך קובע" נוסף ותתחיל זכאות לשנת אבטלה נוספת. נאמר בהנחיות, כי התלמיד יכול לצבור תקופת אכשרה בשנת אבטלה שניה במספר דרכים, בין היתר, בעזרת ימי עבודה/תקופות עבודה שצבר בשנת האבטלה. במקרה שלפנינו, אין מחלוקת, כי התובע צבר תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה לפני תום שנת האבטלה הראשונה ובמסגרת אותה שנה בגין תקופת עבודתו בחברה לחיפושי נפט. ואמנם, התובע הגיש תביעה לתשלום דמי אבטלה ב 4.7.95, בתוך תקופת 12החודשים מ"התאריך הקובע" ולאחר שצבר תקופת "אכשרה" ובהתאם לסעיף 161(א) לחוק (תקופות אכשרה), תקופת האבטלה הראשונה נקטעה למעשה על ידי תקופת עבודתו של התובע, אשר בגינה צבר תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה שלא מתוך היותו "חייל משוחרר" אלא מכח ימי עבודה בפועל בעדם שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה. היינו, אף לשיטת הנתבע, התובע הוכיח, כי צבר "תקופת אכשרה" יש לקבוע "תאריך קובע" נוסף ולזכותו בדמי אבטלה. נשאלת השאלה מהו שעור דמי האבטלה בגין שנת האבטלה השניה, החל מ- 1.8.95? בפסיקת בית הדין נקבע, כי: "התאריך הקובע, מקום בו היו למובטל יותר מתקופת אבטלה אחת, יקבע לגבי כל תקופת אבטלה בנפרד, בתנאי שמילאה עובר לאותו מועד, תקופת האכשרה הנקובה בסעיף 161(א)..." (ראה: דבע מז/22-02, שרה אורי נ. המוסד, פד"ע יט, 11). התובע מלא אחר דרישה זו. בנסיבות המקרה שלפנינו, התובע סיים שנת אבטלה, הוכיח צבירת תקופת אכשרה בהתאם לסעיף 161לחוק בטרם סיומה, אולם בהתאם להוראות סעיף 158לחוק "התאריך הקובע", לפיו יש לחשב דמי האבטלה לתקופה הנתבעת הינו ה- .1.8.95התובע זכאי בגין התקופה הנתבעת לדמי אבטלה שלא מכח זכאות של "חייל משוחרר" אלא מכח הוראות סעיף 173(א) (1) ובחישוב השכר היומי הממוצע על פי סעיף 170(א) (1) לחוק. ב. ולענין חישוב דמי אבטלה, ככלל, החישוב נעשה על פי השכר היומי הממוצע (סעיף 167לחוק) ולענייננו יעשה על פי חישוב השכר היומי הממוצע בהתאם לסעיף 170(א) לחוק. סעיף 170(א) מגדיר השכר היומי הממוצע כדלקמן: "(א) השכר היומי הממוצע לגבי מובטל שאינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המירבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בתקופה של 75הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני "התאריך הקובע"". יש לחשב דמי האבטלה לתקופה הנתבעת על פי השכר היומי הממוצע בגין משכורתו בתקופת עבודתו ואשר בעדה שולמו דמי ביטוח אבטלה ולתקופה של 75הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי הביטוח לפני "התאריך הקובע", היינו, לפני ה- .1.8.95 אין כל דרישה, בסעיף 170, כי 75הימים, שבעדם שולמו דמי ביטוח, יסתיימו בסמוך ל"יום הקובע" אלא יהיו לפני "התאריך הקובע". לעניננו התובע צבר תקופת אכשרה ביום 4.7.95עובר להגשת תביעתו לדמי אבטלה מכח עבודתו בפועל, ולפיכך אף אם נאמר, כי "היום הקובע" לגבי תקופת האבטלה השניה הינו ה-1.8.95, הרי אם במקרה זה זכאי הוא, כי דמי האבטלה למשך התקופה הנתבעת החל מ- 1.8.95ועד 30.12.95יחושבו בהתאם לשכרו היומי הממוצע הנ"ל. .8דמי אבטלה הן מסוג גימלאות הבטוח לאומי הבאות להחליף הכנסה של מבוטח שפסקה. לפיכך "השכר היומי המממוצע" לגבי מובטל, שעל פיו מחושבים דמי האבטלה מחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה במשך התקופה שנקבעה בחוק (סעיף 167ו- 170לחוק). מטרת המחוקק הינה, כי הכנסתו של המובטל תהא נגזרת מההכנסה שהיתה לו מעבודה טרם הפך, בעל כורחו למובטל ולפיכך אף נקבע, כי יש לחשב כל תקופת אבטלה בפני עצמה. כאשר אלה הן הילכות בית הדין הארצי לעבודה ואלה הן מטרות העומדות מאחורי תשלום הגימלה ולאור הכלל, כי על הפרשן להגשים את תכלית החקיקה ובלבד, כי זו צריכה להיות מעוגנת בלשון החקיקה עצמה (ראה: ספרו של אהרון ברק: "פרשנות במשפט" כרך שני, עמ' 82) הרי בנסיבות המקרה שלפנינו, אף אם "היום הקובע" לצורך חשוב דמי אבטלה הינו עם סיום תקופת האבטלה הראשונה, היינו, 1.8.95, הרי, יש לחשב דמי האבטלה המגיעים לתובע בגין תקופת היותו בהכשרה מקצועית מיום 1.8.95ועד לסיומה על פי שכרו היומי הממוצע המפורט בסעיף 170(א) לחוק ומהסיבות שפורטו לעיל ולשלם לו ההפרשים. .9הנתבע יערוך החשוב לאור פסק הדין ויזכה התובע בהתאם. 10מכל שנאמר לעיל דין התביעה להתקבל. הנתבע ישלם לתובע הוצאות בשיעור 500ש"ח. .11זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.דמי אבטלה