תשלום ארנונה פתח תקווה

המקור החוקי לגביית ארנונה נעוץ בחוק ההסדרים. חוק זה מסמיך את הרשות להטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס (חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, לעיל ולהלן: חוק ההסדרים). חוק ההסדרים מפנה, לצורך הגדרת נכסים בריי חיוב ושאינם ברי חיוב אל הוראות סעיף 269 לפקודת העיריות (סעיף 7 לחוק). מן המקובץ עולה שניתן לחייב בארנונה בגין נכס שהוא "בניין" כהגדרתו בסעיף 269 לפקודת ( ראו והשוו: עתמ 166-09 אורדב בניה והשקעות בע"מ נ' עיריית תל-אביב (תל-אביב-יפו), ניתן ביום 21/10/2011, להלן: עניין אורדב). מכוח הסמכות הנתונה לה בחוק ההסדרים, רשאית הרשות לקבוע בחקיקת משנה צווים המסדירים את השטחים החייבים בארנונה וסיווגם, לצורך קביעת תעריפי החיוב. מכח סמכות זו, התקינה העירייה את צו המיסים של עיריית פתח תקווה אשר הגדיר, שטחים בני חיוב, ושטחים שאינם חייבים בארנונה. צו הארנונה של עיריית פתח תקווה מגדיר מהו נכס, מהו בניין וכן מהי מרפסת כדלקמן: " 2. נכס - בניין וקרקע בתחום שיפוט עיריית פ"ת (עפ"י מפות מעודכנות שבארכיון משרד ( הפנים) תפוס או פנוי, ציבורי או פרטי, למעט רחוב כמוגדר בפקודת העיריות, סעיף 269 המוחזק ע"י פלוני ומשתמש בו עפ"י האמור בצו זה. נכס המושכר לתקופה קצרה, עד שנה אחת, יהיה בעל הנכס חייב בתשלום ארנונה לתקופה זו. 3. בניין - כל מבנה שבתחום שיפוט העירייה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא, כולל אבן, בלוקים, עץ, אסבסט, פח, לבד, טיט, וכו', לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר משטח קרקע זהה נוסף מגודל שטח עליו בנוי הבניין, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם כולו או בחלקו. חיוב כל יתרת השטח של הקרקע שאינו בשימוש עיקרי עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה , יחויב לפי תעריף קרקע תפוסה כמוגד בצו זה. 4. שטח בניין - לשם חיוב הארנונה לבניינים יילקח בחשבון כל מטר ריבוע משטח רצפה הבנוי בכל קומות הבניין לרבות השטח שמתחת לקירות הפנימיים ועמודים ושטחי עזר (שטח פנים החדרים, חדרי הכניסה, חדרי כביסה בניני עזר, חדרי שירות, חדרי יציאה, יציע, ממ"ד, ממ"ק, מרחב מוגן אחר, שירותים, אמבטיה, מקלחות, הול, מרתף, מחסן, חדרי אוכל, מטבח פינות אוכל, פרוזדורים, ומרפסות מכל סוג שהוא מעברים, וכל שטח רצפה לשימוש כלשהו לרבות שטחים משותפים / ציבוריים וכל שטח מקורה של אותו בניין, להלן "שטח הבניין". "3.1.13 מרפסת מקורה ושאינה מקורה. 3.1.13.1 מרפסת - שטח שריצפתו מרוצפת או עשויה מבטון או אספלט או אבנים או שיש או כל חומר אחר מוקף מעקה, מכל חומר שהוא, בגובה של 40 ס"מ מינימום ובשלושה צדדים לפחות. 3.1.13.2 מרפסת שאינה מקורה - לשטח הדירה יתווסף שטח המרפסת שאינה מקורה כדלהלן: 3.1.13.2.1 שטח עד 10% - שטח מרפסת עד 10% משטח הדירה יתווסף לשטח הדירה ויחויב בתעריף מלא. 3.1.13.2.2 שטח נותר - שטח המרפסת הנותר יחויב, רק ב- 20% משטחה ויתווסף לשטח הדירה ויחויב בתעריף מלא. 3.1.13.2.3 מרפסת מקורה - לשטח הדירה יתוסף שטח המרפסת המקורה, לפי תעריף מלא של דירת מגורים." ארנונה